KIM LUÂN THỦ CHÚ LUÂN
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu vì tâm Bồ Đề chẳng thoái chuyển, nên tu pháp Bất Chuyển Luân. Tượng Bất Chuyển Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng tốt đẹp trang nghiêm như trước nói không khác. Xong tay phải cầm Kim Luân (bánh xe vàng) tay trái ấn tòa ngồi làm thế bất động”

𑖡𑖦𑖺  𑖨𑖝𑖿𑖡-𑖝𑖿𑖨𑖧𑖯𑖧
𑖡𑖦𑖾 𑖁𑖨𑖿𑖧-𑖀𑖪𑖩𑖺𑖎𑖰𑖝𑖸𑖫𑖿𑖪𑖨𑖯𑖧 𑖤𑖺𑖠𑖰𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧 𑖦𑖮𑖯- 𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧  𑖦𑖮𑖯-𑖎𑖯𑖨𑖲𑖜𑖰𑖎𑖯𑖧
𑖌𑖼 𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖠𑖨𑖿𑖦 – 𑖭𑖰𑖟𑖿𑖠 𑖤𑖺𑖠𑖰-𑖓𑖰𑖝𑖿𑖝 – 𑖭𑖲𑖨𑖿𑖪𑖜-𑖓𑖎𑖿𑖨 𑖀𑖓𑖩 – 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

NAMO  RATNA-TRAYĀYA
NAMAḤ ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA BODHISATVĀYA MAHĀ- SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA
OṂ VAJRA-DHARMA – SIDDHA BODHI-CITTA – SURVAṆA-CAKRA ACALA – SVĀHĀ.

Kim Luân là bánh xe có tám căm biểu thị cho sự luân chuyển sanh tử. Bồ Tát Quán Thế Âm cầm Kim Luân khiến cho nó chẳng lay động nhằm biểu thị cho nghĩa: phát Tâm Bồ Đề, được bất thoái chuyển và  trừ dứt nghiệp luân hồi.

Hành Giả làm bánh xe 8 căm, đặt trước Bản Tôn, tụng Chú sẽ trừ được nghiệp luân hồi, phát Tâm Bồ Đề khiến chẳng động  chuyển.

_Ý nghĩa của Chú này là:

NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam  Bảo

NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA BODHISATVĀYA MAHĀ-SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát

OṂ VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim  Cương  Pháp)  SIDDHA  BODHI- CITTA SURVAṆA-CAKRA ACALA (bánh xe vàng ròng khiến cho sự luân chuyển sinh tử chẳng lay động mà thành tựu Tâm Bồ Đề)  SVĀHĀ (quyết định thành   tựu)