42 THỦ NHÃN ẤN PHÁP
Kệ tụng: Hòa-thượng Tuyên Hóa
Dịch Kinh văn: Hòa-thượng Thích Thiền Tâm
Dịch kệ tụng: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm

38. Bất Thối Kim Luân Thủ

Kinh văn:

– Nhược vi tùng kim thân chí Phật thân。Bồ Đề tâm thường bất thối chuyển giả。đương ư Bất Thối Kim Luân Thủ。

– Nếu muốn từ thân này cho đến thân thành Phật, tâm bồ đề thường không lui sụt, nên cầu nơi tay cầm bất thối kim luân.

Chú Đại Bi câu 46: Bồ-Đề Dạ

Chân ngôn rằng: Án – thiết na di tả, tát phạ hạ.

Kệ tụng:

Phiên âm
Thô tà hộ chánh kim cương luân
Si mị võng lượng câu độn hình
Bồ đề đạo tâm thường bất thoái
Kim thân nãi chí thành Phật thân

Phiên dịch
Bỏ tà theo chánh chuyển pháp luân
Quỉ mị yêu tinh sợ ẩn mình
Bồ đề tâm đạo không thoái chuyển
Thân này thân Phật được viên thành.