GIỚI ĐÀN TĂNG
Soạn dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Hòa
doahong

 

PHÉP TU TIẾN HÀNH ĐẠO

THÊM NGÀY TỰ TỨ

Phật bảo: Nếu có trụ xứ nào đông nhiều Tỳ Kheo kiết hạ an cư, tinh tiến hành đạo, được quả chứng tăng thượng, sợ tự tứ xong, dời đi chỗ khác không được như ý, liền nên tác bạch Tăng thêm ngày tự tứ.

Phép tập Tăng vấn hòa, như nghi thường, nên đáp rằng: “Tăng tự tứ Yết ma”.

(Người Yết ma nên bạch như thế này):

Đại đức Tăng nghe, nếu Tăng phải thời mà đến, Tăng thuận nghe, Tăng ngày nay không tự tứ, bốn tháng đủ sẽ tự tứ, bạch như thế (Liền nên hỏi rằng): Tác bạch có thành không?

– Chúng đều đáp rằng:  “Thành”.

(Bạch xong, vẫn ở tu đến hậu an cư, đủ ngày mới tự tứ).