GIỚI ĐÀN TĂNG
Soạn dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Hòa
doahong

 

PHÉP MỘT NGƯỜI TÂM NIỆM TỰ TỨ

Nếu một người ở một mình, đến ngày tự tứ, không có khách Tỳ Kheo đến, nên ở trước Tam Bảo lễ ba lễ quỳ, tâm tưởng miệng nói: “Ngày nay chúng Tăng tự tứ, tôi Tỳ Kheo (là thế…) thanh tịnh.

(Nói 3 lần, lễ 3 lễ).