BỐN MƯƠI HAI TAY MẮT THIÊN THỦ QUÁN ÂM
Việt dịch: Huyền Thanh

 

36_Hóa Cung Điện Thủ (Tay Hóa Cung Điện):

_Tay thứ tư trong tám tay thuộc Kim Cương Bộ (Vajra-kula) của Mật Pháp, là Pháp Điều Phục (Abhicàruka)

_Câu thứ 34 trong văn của bài Chú là:”Phạt ma la” dịch nghĩa là tối thắng ly cấu tức Hóa Cung Điện Thủ Nhãn trong tướng tay Đại Bi.

_Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BẤT KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 38 trong Kinh Văn:

“Nếu muốn đời đời kiếp kiếp ở trong Cung Điện của Phật, chẳng ở trong bào thai để thọ thân thì nên cầu nơi tay Hóa Cung Điện”.

ại Bi Tâm Đà La Ni Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIÀ PHẠM ĐẠT MA Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 36:

“Nếu người nào vì đời đời kiếp kiếp thường ở trong cung điện của Phật, chẳng nhận thân ở trong bào thai thì nên cầu nơi bàn tay Hóa Cung Điện”.

_Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn thứ 36 là:
Nếu muốn chẳng thọ thân trong bào thai nên tác Pháp Cung Điện. Tượng ĐẠI THẾ QUÁN TỰ TẠI…..xong tay trái cầm cái hình Cung Điện, tay phải co cánh tay hướng ra ngoài hiển chưởng, vẽ tượng xong.

Tướng Ấn là:Hai tay cài nhau bên trong, dựng đứng 2 ngón giữa, co như hình cái điện.

Chân Ngôn là:

ÁN_ PHỘC NHẬT LA ĐẠT MA (Kim Cương Pháp) TÁT PHỘC BÁ DÃ NHẠ HẠ DÃ (Hoại tất cả nẻo ác) SA PHỘC HẠ.