HÓA CUNG ĐIỆN THỦ NHÃN

 

Hóa Cung Điện Thủ (Tay Hóa Cung Điện):

Tay thứ tư trong tám tay thuộc Kim Cương Bộ của Mật Pháp, là Pháp Điều Phục.

-Câu thứ 34 trong Chú Đại Bi là:”Phạt Ma Ra” dịch nghĩa là tối thắng ly cấu tức Hóa Cung Điện Thủ Nhãn trong tướng tay Đại Bi.

Đại Bi xuất tướng câu 34: Phạt Ma Ra

Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BẤT KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 38 trong Kinh Văn:

“Nếu muốn đời đời kiếp kiếp ở trong Cung Điện của Phật, chẳng ở trong bào thai để thọ thân thì nên cầu nơi tay Hóa Cung Điện”.

Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIÀ PHẠM ĐẠT MA Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 36:

“Nếu người nào vì đời đời kiếp kiếp thường ở trong cung điện của Phật, chẳng nhận thân ở trong bào thai thì nên cầu nơi bàn tay Hóa Cung Điện”.

_Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn thứ 36 là:

Nếu muốn chẳng thọ thân trong bào thai nên tác Pháp Cung Điện. Tượng ĐẠI THẾ QUÁN TỰ TẠI…..xong tay trái cầm cái hình Cung Điện, tay phải co cánh tay hướng ra ngoài hiển chưởng, vẽ tượng xong.

Tướng Ấn là: Hai tay cài nhau bên trong, dựng đứng 2 ngón giữa, co như hình cái điện.

Đại Thế Quán Tự Tại Bồ Tát

36. Hóa-Cung-Điện Thủ Nhãn Ấn Pháp

Kinh nói rằng: “Nếu muốn đời đời kiếp kiếp thường ở trong cung điện Phật, không thọ sanh ở bào thai, nên cầu nơi Tay hiện Hóa-Cung-Điện.”

Thần-chú rằng: Phạt Ma Ra [34]

𑖪𑖰𑖦𑖩
VIMALA

VIMALA ( Xa lìa cấu nhiễm )

VIMALA: Nơi ly cấu tối thắng, là cảnh thâm diệu khó lường.

Phạt Ma Ra”: Câu này là “hàng ma kim cang”, trong tay cầm một cái kim luân, vì đây là một vị Kim Cang, thân có thể biến lớn như núi Tu Di.

Phạt Ma Ra là tiếng Phạn, dịch ra nghĩa là “tối thắng ly cấu”, tối thù thắng lại lìa khỏi nhơ bẩn. Còn có một nghĩa nữa gọi là “vô tỉ”, không có gì sánh bằng, còn có một nghĩa nữa gọi là “như ý”, toại tâm như ý. Ðây là Hóa Cung Ðiện Thủ Nhãn, có dụng đồ như thế nào? Nếu bạn tu pháp Thủ Nhãn này thì có thể đời đời kiếp kiếp ở trong một cung điện với Phật, không thọ sinh thai, noãn, thấp hóa.

Kệ:

Chiết phục ma ngoại hiện thần uy
Đại từ cứu thế pháp vương khôi
Bình đẳng phổ tế ba la mật
Hữu duyên chúng sanh hoạch yết đế

Dịch:

Trừ tà ma hiện uy thần nhiếp phục
Đấng pháp vương cứu thế bậc đại từ
Cứu vớt muôn loài vượt thoát tử sinh
Gieo duyên Phật thì quy về đất Phật.

Chơn-ngôn rằng: Án– vi tát ra, vi tát ra, hồng phấn tra.

𑖌𑖼_ 𑖪𑖰𑖭𑖨 𑖪𑖰𑖭𑖨 𑖮𑖳𑖽 𑖣𑖘𑖿
OṂ_ VISARA VISARA HŪṂ PHAṬ

OṂ (Cảnh giác) VISARA (sự tàn sát) VISARA (xé nát) HŪṂ (khủng bố) PHAṬ (phá bại )

Cung Điện là nơi trú ngụ của Người và Trời – Nếu dùng Cung Điện thế gian dâng cúng Đức Phật thì sẽ được trú ngụ trong cung điện Phật .

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyện Từ Bi hiện hóa Cung Điện, bên trong Điện đặt một vị Hóa Phật để thờ phượng, sự này biểu thị cho nơi Quy Y của người Trì Chú. Hành Giả làm hình Cung Điện, đặt hình vị Hóa Phật bên trong Điện rồi đặt trước Bản Tôn, trì Chú thì đời đời thường sanh trong Cung Điện Phật, chẳng sanh trong bào thai. Như Kinh nói: “ Hoa Sen Hóa Thân, chẳng thọ thân trong bào thai”.

Kệ tụng:

Thế thế sinh sinh pháp vương gia
Cung điện lâu các diệu liên hoa
Bất thọ thai tạng thân thanh tịnh
Tín giải hành chứng ma ha tát.

[Đời đời kiếp kiếp, được sanh ra trong nhà của ĐẤNG PHÁP-VƯƠNG.
Hóa sanh từ DIỆU LIÊN HOA trong CUNG ĐIỆN LÂU CÁC.
THÂN TÂM thanh tịnh, không còn thọ thân BÀO THAI nữa.
TÍN, GIẢI, HÀNH, CHỨNG thành Bồ-tát ĐẲNG-GIÁC Ma-ha-tát.]

Muốn được vào nhà của đấng PHÁP-VƯƠNG, phải dùng TRÍ KIM-CANG quán lý như HUYỄN-TRỤ, cũng như đồng-tử Ðức-Sanh và đồng-nữ Hữu-Ðức dạy thiện-tài quán 10 môn huyễn-trụ. Xong rồi dạy tới vị THIỆN TRI THỨC THỨ 51, tức là DI-LẶC BỒ-TÁT để được vào  MỘT TÒA LÂU CÁC rộng lớn tên là Tỳ-Lô-Giá-Na-Trang-Nghiêm Tạng, đây cũng là một cõi nước của BỒ-TÁT DI-LẶC do TÂM TỪ-BI hóa hiện ra để HÓA ĐỘ CHÚNG-SANH, có đủ Y-BÁO và CHÁNH BÁO như ở cõi CỰC-LẠC của PHẬT A-DI ĐÀ vậy. Trong đó thì biết rõ thế nào học bồ-tát-hạnh, thế nào tu bồ-tát-đạo, thế nào Tín giải hành chứng vào TÁNH PHÁP-GIỚI, không còn thọ THÂN BÀO THAI nữa. 

KINH VĂN:

Ðức-SanhHữu-Ðức nói:

Nầy Thiện-nam-tử! Chúng tôi chứng được bồ-tát giải-thoát tên là huyễn-trụ.

Vì được môn giải-thoát nầy nên thấy:

– Tất cả THẾ-GIỚI đều là huyễn trụ, do nhơn-duyên mà sanh khởi.

– Tất cả CHÚNG-SANH đều là huyễn trụ, do nghiệp phiền-não mà khởi.

– Tất cả THẾ-GIAN đều là huyễn trụ, do vô-minh, hữu, ái xoay vần làm duyên sanh khởi.

– Tất cả PHÁP đều là huyễn trụ, do những huyễn-duyên ngã-kiến… sanh khởi.

– Tất cả TAM THẾ đều là huyễn trụ, do những điên đảo trí ngã-kiến… sanh khởi.

– Tất cả CHÚNG-SANH SANH DIỆT, SANH LÃO BỊNH TỬ ƯU BI KHỔ NÃO đều là huyễn trụ, do hư-vọng phân-biệt sanh khởi.

– Tất cả QUỐC-ĐỘ đều huyễn trụ, do tưởng-đảo, tâm-đảo, kiến-đảo và vô-minh hiện khởi.

– Tất cả THANH-VĂN BÍCH-CHI-PHẬT đều là huyễn trụ, do trí-đoạn phân-biệt mà thành.

– Tất cả BỒ-TÁT đều là huyễn trụ, do những hạnh nguyện hay tự điều phục và giáo-hóa chúng-sanh mà thành.

– Tất cả PHẬT Bồ-tát chúng-hội biến-hoá điều-phục, những công-hạnh đều là huyễn-trụ, do nguyện-trí-huyễn mà thành.

Nầy Thiện-nam-tử! Huyễn-cảnh tự-tánh bất-tư-nghì.

Chúng tôi chỉ biết môn giải-thoát huyễn-trụ nầy.

Như chư đại Bồ-Tát khéo nhập vô-biên sự huyễn.  Chúng ta thế nào biết được nói được công-đức-hạnh đó.

Ðồng-Tử và Ðồng-Nữ nói môn giải-thoát của mình đã chứng xong, dùng sức thiện-căn bất-tư-nghì làm cho thân Thiện-Tài được nhu nhuyến bóng sáng, mà nói rằng:

Nầy Thiện-nam-tử! Phương nam đây có nước Hải-Ngạn. Trong nước ấy có khu vườn Ðại-Trang-Nghiêm. Trong vườn CÓ MỘT TÒA LÂU CÁC rộng lớn tên là Tỳ-Lô-Giá-Na-Trang-Nghiêm Tạng.

“Lâu các nầy có ra là do bồ-tát thiện-căn quả báo, do bồ-tát niệm-lực, nguyện-lực, tự-tại-lực, thần thông-lực, do bồ-tát thiện-xảo phương-tiện, do bồ-tát phước-đức trí Huệ.”

Nầy Thiện-nam-tử! Bồ-Tát trụ bất-tư-nghì giải-thoát dùng tâm đại-bi vì các chúng-sanh mà hiện cảnh-giới như vậy, chứa họp những trang-nghiêm như vậy.

Di-Lặc đại Bồ-Tát ở trong lâu các ấy để nhiếp thọ phụ mẫu quyến-thuộcnhơn-dân làm cho họ được thành-thục. Lại muốn cho những chúng-sanh đồng thọ-sanh, đồng tu-hành ở trong đại-thừa được kiên-cố. Lại muốn cho tất cả chúng-sanh ấy, tùy bậc tùy thiện-căn, đều được thành-tựu.

Di-Lặc Đại Bồ-Tát
Vị Thiện-tri-thức thứ 51

Ðến nước Hải-Ngạn, Thiện-Tài dùng tâm tôn trọng như vậy, cúng-dường như vậy, xưng tán như vậy, quán-sát như vậy, nguyện lực như vậy, tưởng niệm như vậy, vô-lượng cảnh-giới trí-huệ như vậy, ở trước đại lâu-các Tỳ-Lô-Giá-Na Trang-Nghiêm-Tạng gieo năm vóc đảnh lễ, tạm thời nhiếp niệm tư duy quán-sát

Bấy giờ Thiện-Tài nói kệ rằng:

Lâu các đây là chỗ ở của
Ðức Từ-Thị lợi ích thế-gian
Quán-đảnh đại-bi thanh-tịnh-trí
Pháp-Vương-Tử nhập Như-Lai cảnh.

Sau khi dùng vô-lượng pháp xưng tán để tán dương chư Bồ-Tát ở trong đại lâu-các Tỳ-Lô-Giá-Na-Trang-Nghiêm, Thiện-Tài cung kính đảnh lễ nhất-tâm nguyện thấy Di-Lặc Bồ-Tát để thân-cận cúng-dường, bèn thấy đức Di-Lặc Bồ-Tát từ chỗ khác đến, vô-lượng Thiên, Long, Bát-Bộ, Ðế-Thích, Phạm-Vương, Tứ-Thiên-Vương cùng vô-lượng thân-quyến và vô-số chúng-sanh theo Di-Lặc Bồ-Tát.

Thiện-Tài vui mừng hớn hở, gieo mình mọp lạy.

Di-Lặc Bồ-Tát quan-sát Thiện-Tài, chỉ-thị với đại-chúng về công-đức của Thiện-Tài mà nói kệ rằng:

Ngươi dùng tâm tín giải
Mà đến kính lễ ta
Chẳng lâu sẽ vào khắp
Tất cả phật-pháp-hội.

Lành thay chân Phật-Tử
Cung kính tất cả Phật
Chẳng lâu đủ các hạnh
Ðến bờ phật  công-đức.

Ngươi nên mau đến chỗ
Của Ðại-Trí Văn-Thù
Ngài sẽ khiến ngươi được
Hạnh thâm-diệu Phổ-Hiền.

Nầy Thiện-nam-tử! Như ngươi hỏi Bồ-Tát thế nào học bồ-tát-hạnh, thế nào tu bồ-tát-đạo?

Ngươi nên vào trong lâu các Tỳ-Lô-Giá-Na-Ðại-Trang-Nghiêm nầy, ngươi quán-sát khắp nơi thời có thể biết rõ học bồ-tát-hạnh, học rồi thời thành-tựu vô-lượng công-đức.

Thiện-Tài Ðồng-Tử cung kính hữu-nhiễu Di-Lặc Bồ-Tát, rồi thưa rằng:

Xin Ðại-Thánh mở cửa lâu các cho tôi được vào.

Lúc ấy Di-Lặc Bồ-Tát đến trước cửa LÂU CÁC đàn chỉ ra tiếng, cửa liền mở. Bồ-Tát bảo Thiện-Tài vào.

Thiện-Tài rất hoan-hỷ đi vào trong lâu các, cửa liền đóng lại.

Thiện-Tài ở một chỗ thấy tất cả chỗ. Nơi tất cả chỗ đều thấy như vậy.

Thiện-Tài thấy lâu các Tỳ-Lô-Giá-Na-Trang-Nghiêm-Tạng có bất-tư-nghì cảnh-giới tự-tại như vậy, lòng rất vui mừng hớn hở vô-lượng, thân tâm nhu nhuyến, rời tất cả tưởng, trừ tất cả chướng, diệt tất cả hoặc, chỗ thấy chẳng quên, chỗ nghe đều nhớ, chỗ nghĩ chẳng tạp, chứng nhập môn vô-ngại giải-thoát, vận dụng tâm cùng khắp, thấy cùng khắp, kính lễ cùng khắp.

Vừa mới cúi đầu, do thần-lực của Di-Lặc Bồ-Tát, Thiện-Tài tự thấy thân của mình ở khắp trong tất cả lâu các, thấy đủ những cảnh-giới tự-tại bất-tư-nghì:

Những là thấy Di-Lặc Bồ-Tát lúc mới phát tâm tên hiệu như vậy, chủng-tộc như vậy, thiện-hữu khai ngộ khiến gieo trồng căn lành như vậy, thọ mạng như vậy, ở kiếp như vậy, gặp Phật tại quốc-độ như vậy, tu hành như vậy, phát nguyện như vậy.

Chư Phật Như-Lai ấy, những chúng-hội, thọ-mạng, thân-cận cúng-dường đều thấy rõ cả.

Hoặc thấy Di-Lặc Bồ-Tát tối-sơ chứng được từ-tâm tam-muội, từ đó đến nay hiệu là từ-thị.

Kinh Hoa Nghiêm
Phẩm Nhập Pháp Giới Thứ ba mươi chín
Hán Dịch: Ðại Sư Thật-Xoa-Nan-Ðà
Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh

Tóm lại, nếu Qúy-vị thường trì HÓA-CUNG-DIỆN THỦ NHÃN ẤN PHÁP thì cũng như THIỆN TÀI, được BỒ TÁT DI-LẶC mở của cho vào CUNG ĐIỆN LÂU CÁC, đây cũng là một cõi nước của BỒ-TÁT DI-LẶC do TÂM TỪ-BI hóa hiện ra để ĐỘ CHÚNG-SANH, có đủ Ý-BÁO và CHÁNH BÁO như ở cõi CỰC-LẠC của PHẬT A-DI ĐÀ vậy. Trong đó thì biết rõ thế nào học bồ-tát-hạnh, thế nào tu bồ-tát-đạo, thế nào Tín giải hành chứng vào TÁNH PHÁP-GIỚI, không còn thọ THÂN BÀO THAI nữa.

Kệ tụng Việt dịch:

Kiếp kiếp thọ sinh nhà pháp vương
Cung điện hoa sen thơm ngát hương
Không thọ thai sinh, thân thanh thoát
Tin hiểu tu chứng đạo Bồ tát.

Hóa-Cung-Điện Thủ Nhãn Ấn Pháp
Thứ Ba Mươi Sáu

Phạt Ma Ra [34]
𑖪𑖰𑖦𑖩
VIMALA

Án– vi tát ra, vi tát ra, hồng phấn tra.
𑖌𑖼_ 𑖪𑖰𑖭𑖨 𑖪𑖰𑖭𑖨 𑖮𑖳𑖽 𑖣𑖘𑖿
OṂ_ VISARA VISARA HŪṂ PHAṬ