CUNG ĐIỆN THỦ CHÚ LUÂN
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu muốn chẳng thọ thân trong bào thai nên tác pháp Cung Điện. Tượng Đại Thế Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp uy quang như trước đã nói. Xong tay trái cầm cái hình Cung Điện, tay phải co cánh tay hướng ra ngoài hiển chưởng”

𑖡𑖦𑖺  𑖨𑖝𑖿𑖡-𑖝𑖿𑖨𑖧𑖯𑖧
𑖡𑖦𑖾  𑖁𑖨𑖿𑖧-𑖀𑖪𑖩𑖺𑖎𑖰𑖝𑖸𑖫𑖿𑖪𑖨𑖯𑖧  𑖤𑖺𑖠𑖰𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧  𑖦𑖮𑖯- 𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧  𑖦𑖮𑖯-𑖎𑖯𑖨𑖲𑖜𑖰𑖎𑖯𑖧
𑖌𑖼 𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖠𑖨𑖿𑖦 _ 𑖭𑖨𑖿𑖪 𑖀𑖢𑖯𑖧   𑖕𑖮𑖯𑖧 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

NAMO  RATNA-TRAYĀYA
NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ- SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA
OṂ VAJRA-DHARMA _ SARVA APĀYA   JAHĀYA SVĀHĀ

Cung Điện là nơi trú ngụ của Người và Trời. Nếu dùng Cung  Điện  Thế  Gian dâng cúng Đức Phật thì sẽ được trú ngụ trong cung điện  Phật.

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyện Từ Bi hiện hóa Cung Điện, bên trong Điện đặt một vị Hóa Phật để thờ phượng, sự này biểu thị cho nơi Quy Y của người Trì Chú. Hành Giả làm hình Cung Điện, đặt hình vị Hóa Phật bên trong Điện rồi đặt trước Bản Tôn, trì Chú thì đời đời thường sanh trong Cung Điện Phật, chẳng sanh trong bào thai. Như Kinh nói: “Hoa Sen hóa thân, chẳng thọ thân trong bào  thai”

_Ý nghĩa của Chú này là:

NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam  Bảo

NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát

OṂ_ VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) SARVA APĀYA JAHĀYA (chặt đứt tất cả đường ác) SVĀHĀ (quyết định thành tựu  )