36 BỘ THẦN VƯƠNG
Hán văn: Bách Khoa Toàn Thư
Phục Hồi Phạn Danh và Việt dịch: HUYỀN THANH

36 Bộ Thần Vương chỉ 36 loại Thiện Thần do Đế Thích Thiên sai phái thủ hộ cho người thọ nhận Tam Quy. Lại gọi là 36 Thiện Thần

-) Quán Đỉnh Kinh, quyển 3, Tam Quy Ngũ Giới Đới Bội Hộ Thân Chú Kinh nói là: “Các vị Thiện Thần này, phàm cáo vạn ức hằng hà sa Quỷ Thần dùng làm Quyến Thuộc âm thầm thay đổi nhau hộ giúp cho nhóm người nam, người nữ thọ nhận Tam Quy. Nên viết tên gọi của Thần Vương đeo ở trên thân thì đi lại, ra vào đều không có sự sợ hãi, tịch trừ tà ác, tiêu diệt sự chẳng tốt lành”

_36 vị Thiện Thần là:
1_Di Lật Đầu Bất La Bà (Mṛḍa-prabha: Thiện Quang) chủ về bệnh tật
2_Di Lật Đầu Bà Ha Sa (Mṛḍa-ābhāsa: Thiện Minh) chủ về đau buốt đầu
3_Di Lật Đầu Bà La Ba (Mṛḍa-parama: Thiện Phương) chủ về sự nóng lạnh
4_Di Lật Đầu Chiên Đà La (Mṛḍa-candra: Thiện Nguyệt) chủ về bệnh đầy bụng
5_Di Lật Đầu Đà Lợi xa (Mṛḍa-darśa: Thiện Khiến) chủ về nhọt sưng vù
6_Di Lật Đầu A Lâu Ha (Mṛḍa-arha: Thiện Cúng) chủ về sự điên cuồng
7_Di Lật Đầu Sa Bà Đế (Mṛḍa-savati: Thiện Xả) chủ về sự ngu si
8_Di Lật Đầu Tất Trì Đa (Mṛḍa-sthita: Thiện Tịch) chủ về sự tức giận
9_Di Lật Đầu Bồ Đề Tát (Mṛḍa-bodhita: Thiện Giác): chủ về sự dâm dục
10_Di Lật Đầu Đề Bà La (Mṛḍa-devala: Thiện Thiên) chủ về Tà Quỷ
11_Di Lật Đầu Ha Ba Đế (Mṛḍa-avātī: Thiện Trụ) chủ về sự bị hại chết
12_Di Lật Đầu Bất Nhược La (Mṛḍa-pajra: Thiện Phước) chủ về nghĩa trang, mồ mả
13_Di Lật Đầu Bật Xà Ca (Mṛḍa-pāśika: Thiện Thuật) chủ về bốn phương
14_Di Lật Đầu Già Lệ Sa (Mṛḍa-gariṣṭha: Thiện Đế) chủ về oan gia
15_Di Lật Đầu La Xà Già (Mṛḍa-rājaka: Thiện Vương) chủ về trộm cắp
16_Di Lật Đầu Tu Càn Đà (Mṛḍa-sugandha: Thiện Hương) chủ về chủ nợ
17_Di Lật Đầu Đàn Na Ba (Mṛḍa-dānava: Thiện Thí) chủ về trộm cắp
18_Di Lật Đầu Chi Đa Na (Mṛḍa-cintana: Thiện Ý) chủ về dịch độc
19_Di Lật Đầu La Bà Na (Mṛḍa-lavana: Thiện Cát) chủ về năm loại bệnh lây lan
20_Di Lật Đầu Bát Bà Đà (Mṛḍa-parvata: Thiện Sơn) chủ về Phỉ Thi
21_Di Lật Đầu Tam Ma Đà (Mṛḍa-samatta: Thiện Điều) chủ về sự chuyên chú liên tiếp
22_Di Lật Đầu Lệ Đế Đà (Mṛḍa-ṛddha: Thiện Bị) chủ về sự chuyên chú báo đáp
23_Di Lật Đầu Bà Lợi Đà (Mṛḍa-palita: Thiện Kính) chủ về sự dẫn dắt lẫn nhau
24_Di Lật Đầu Ba Lợi Na (Mṛḍa-balin: Thiện Tịnh) chủ về băng đảng ác
25_Di Lật Đầu Kiền Già Địa (Mṛḍa-saṃghāṭi: Thiện Phẩm) chủ về Cổ Độc (vật độc làm hại người)
26_Di Lật Đầu Tỳ Đa Na (Mṛḍa-vidhāna: Thiện Kết) chủ về sự hoảng sợ
27_Di Lật Đầu Chi Đà Na (Mṛḍa-stena: Thiện Thọ) chủ về ách nạn
28_Di Lật Đầu Già Lâm Ma (Mṛḍa-: Thiện Du) chủ về sự sinh đẻ, sinh sôi (sản nhũ)
29_Di Lật Đầu A Lưu Già (Mṛḍa-aroga: Thiện Nguyện) chủ về quan huyện
30_Di Lật Đầu Xà Lợi Đà (Mṛḍa-jalita: Thiện Nhân) chủ về miệng lưỡi
31_Di Lật Đầu A Già Đà (Mṛḍa-: Thiện Chiếu) chủ về sự lo lắng, bực bội
32_Di Lật Đầu A Ha Sa (Mṛḍa-ahāsa: Thiện Sinh) chủ về sự chẳng an
33_Di Lật Đầu Sa Hòa La (Mṛḍa-śabara: Thiện Chí) chủ về Bách Quái
34_Di Lật Đầu Ba Lợi Na (Mṛḍa-vārida: Thiện Tàng) chủ về sự ganh ghét
35_Di Lật Đầu Chu Đà Na (Mṛḍa-codana: Thiện Âm) chủ về Chú Trớ
36_Di Lật Đầu Vi Đà La (Mṛḍa-vetāla: Thiện Diệu) chủ về ếm đối cầu đảo