HỢP CHƯỞNG THỦ CHÚ LUÂN
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu cầu được người kính yêu, nên tu pháp Hợp Chưởng. Tượng Hiện Kính Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng tốt đẹp trang nghiêm như trước không khác, chỉ có hai tay để ngay trái tim tác Liên Hoa Hợp  Chưởng”.

𑖡𑖦𑖺  𑖨𑖝𑖿𑖡-𑖝𑖿𑖨𑖧𑖯𑖧
𑖡𑖦𑖾  𑖁𑖨𑖿𑖧-𑖀𑖪𑖩𑖺𑖎𑖰𑖝𑖸𑖫𑖿𑖪𑖨𑖯𑖧  𑖤𑖺𑖠𑖰𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧  𑖦𑖮𑖯- 𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧  𑖦𑖮𑖯-𑖎𑖯𑖨𑖲𑖜𑖰𑖎𑖯𑖧
𑖌𑖼  𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖠𑖨𑖿𑖦 – 𑖭𑖰𑖟𑖿𑖠  𑖪𑖫𑖰𑖎𑖨𑖜 – 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

NAMO  RATNA-TRAYĀYA
NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ- SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA
OṂ  VAJRA-DHARMA – SIDDHA  VAŚIKARAṆA – SVĀHĀ

Hợp Chưởng là chắp tay Định Tuệ biểu thị cho Nhất Tử Từ Bi (thương yêu tất cả chúng sinh như đứa con một của mình) nghĩa là ái niệm, cung kính, kính   ái

Như Kinh nói: “Tay phải, tay trái cùng hợp với nhau nên biểu thị cho nghĩa ÁI, đặt ngay trái tim có nghĩa là  KÍNH”

Hành Giả đặt trước Bản Tôn, tác Liên Hoa Hợp Chưởng, tụng Chú khởi Tâm xót thương tất cả chúng sanh thì thành tựu được ước muốn. Vì Bản Tôn cung kính Tâm ái niệm của Hành Giả cho nên tất cả chúng sanh cũng cung kính Hành   Giả.

_Ý nghĩa của Chú này là:

NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam  Bảo

NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát

OṂ_ VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp)  SIDDHA VAŚIKARAṆA  SVĀHĀ (thành tựu sự kính yêu đem lại điều tốt  lành)

Print Friendly, PDF & Email