GIỚI ĐÀN TĂNG
Soạn dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Hòa
doahong

 

PHÉP TỰ TỨ CÁC VIỆC LÀM
KHI GẦN MÃN HẠ

Trong các chốn Tổ đình đến ngày 8 tháng 7 thì tạ pháp, sắm lễ: trà quả v.v… cúng dường Pháp Chủ., chúng học đồng nghỉ học luôn.

Ngày 10, Thượng, Trung, Hạ tọa đều chấp tác: bao sái tôn tượng, chùi đèn, súc bình hoa, sửa lư hương, tảo sái phòng trù cho sạch, đừng để chúng Thường trụ phải nhọc phiền.

Ngày 11, 12, 13 hành đạo lễ bái, bái tụng Dược Sư, khoảng hai giờ rưỡi chiều (Tụng một hồi 7 vị). Lễ Tam Thiên Phật, chia mỗi lần 10 vị lê, lễ trong 3 ngày cho xong.