GIỚI ĐÀN TĂNG
Soạn dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Hòa
doahong

 

PHÉP THỌ RA NGOÀI GIỚI
NỬA THÁNG HOẶC MỘT THÁNG

Khi bấy giờ các Tỳ Kheo có nhân duyên như trước, muốn ra ngoài giới, đường xa không thể 7 ngày trở về kịp, đem việc ấy bạch Phật – Phật nói:  Cho có việc như thế, thọ phép quá 7 ngày (hoặc 15 ngày, hoặc một tháng) nên bạch nhị Yết ma mà đi.

Sau khi tiểu thực xong, ra giữa chúng bạch xin:

Nam mô A Di Đà Phật, Bạch trên Thượng tọa, Đại đức Tăng, chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch.                                                                                    

 (Lễ 1 lễ quỳ bạch):

Nam mô A Di Đà Phật, Bạch trên Thượng tọa, Đại đức Tăng, chúng con (tên là thế) có duyên Tam bảo sự (…) xin ra ngoài giới 7 hôm, công việc xong trở về nội giới an cư tu tập, xin trên Thượng tọa, chư Đại đức Tăng từ bi tác chứng cho.

Vị Duy Na thỉnh 4 vị Tỳ Kheo lên chùa làm phép Yết ma.

Bốn vị lễ 3 lễ, rồi chia ngồi hai bên.

Họp Tăng hỏi hòa:

Hỏi: Tăng họp chưa?

Đáp: Tăng đã họp.

Hỏi: Hòa hợp không?

Đáp: Hòa hợp.

Hỏi: Người chưa thọ giới Cụ Túc ra chưa?

Đáp: Đã ra.

Hỏi: Tăng nay hòa hợp để làm gì?

Đáp: Thọ nhựt Yết ma.

(Khi hỏi hòa xong vị thọ nhựt lễ một lễ, bày bạch nhân duyên):

Nam mô A Di Đà Phật, Bạch trên Thượng tọa, Đại đức Tăng, con Tỳ Kheo(tên là thế) có duyên Tam bảo sự (…) xin ra ngoài giới 15 ngày, công việc xong trở về nội giới cùng chúng an cư tu tập. Xin Đại đức Tăng chứng minh cho.

(Bạch xong, lễ 1 lễ, lui đứng một bên).

Vị làm Yết ma đánh ba tiếng chuông bạch:

Đại đức Tăng nghe, nếu Tăng phải thời mà đến, Tăng thuận cho, Tỳ Kheo… có duyên Tam Bảo sự xin thọ pháp quá 7 ngày (15 ngày, một tháng) ra ngoài giới, công việc xong sẽ trở về trong đây an cư bạch như thế.

Liền nên hỏi rằng: Tác bạch có thành không?

– Chúng đều đáp rằng: “Thành”.

Lại bạch rằng:

Đại đức Tăng nghe, Tỳ Kheo… có duyên Tam Bảo sự xin thọ pháp quá 7 ngày (15 ngày, một tháng) ra ngoài giới, công việc xong sẽ trở về trong đây an cư, các Trưởng lão nào bằng lòng Tăng cho Tỳ Kheo… thọ phép quá 7 ngày (15 ngày, một tháng) ra ngoài giới, công việc xong sẽ trở về trong đây an cư. Tăng bằng lòng thì im lặng, việc ấy như thế mà suốt biết.

(3 tiếng chuông).

Bốn vị đứng dậy tụng:

– Ma ha Bát Nhã v.v…

– Thụ nhựt Yết ma công đức thù thắng hạnh v.v…

– Tam tự quy y. (Lễ 3 lễ lui ra).

Đợi bạch Yết ma này rồi ra lễ tạ ba lễ mà đi, không được trở lại giới tràng, nếu lỡ, phải làm Yết ma lại.

Ba phép thọ nhựt trên, đều không có thông đêm (Chiều ngày cuối phải trở về nội giới không để gần sáng mới về) không đồng giới hạn luật khác.

Trong luật Tăng Kỳ: Tỳ Kheo Ni không phép thọ nhựt Yết ma: nếu có duyên cần thiết, khai cho từ 1 đến 7 ngày.

Khi công việc xong trở về nội giới giờ tiểu thực ra giữa chúng bạch:

A Di Đà Phật, bạch Thượng tọa chư Tăng, vừa rồi con có duyên sự… xin ra ngoài giới, hôm nay công việc đã xong, con trở về nội giới cùng chúng tu học, xin Thượng tọa, chư Tăng chứng minh cho.

Thượng tọa đáp: v.v…