42 THỦ NHÃN ẤN PHÁP
(TỨ THẬP NHỊ ẤN PHÁP)

31. Bảo Ấn Thủ

31. Nhược vi khẩu nghiệp từ biện xảo diệu giả。đương ư Bảo Ấn thủ。

31. Nếu muốn được miệng nói biện luận hay khéo, nên cầu nơi tay cầm chiếc ấn báu.

Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt ra, nảnh đảm nhá duệ, tát phạ hạ.