Kinh Mẹ Phật
(Phật mẫu Kinh)
Hán dịch: Không có tên người dịch
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch 12/2014

 

Kinh Mẹ Phật

Khi đó Thế Tôn nhập vào Niết Bàn. Ngồi dựa vào cây Sa la song bảo các Đại chúng. Ta nay muốn vào Niết Bàn. Không thấy A Nan và Ca Diệp của Ta. Tới thời nói rằng : Ta với Ngài không cùng thấy vậy. Liền sai Ưu Ba Ly đi tới trên Trời Đao Lợi. Báo với Mẹ của Ta biết. Động thân đau nhức không thể nghĩ bàn. Nguyện Mẹ nhanh tới lễ kính Phật Pháp Tăng.

Lúc đó mẹ Phật ở trong đêm đấy làm sáu loại giấc mơ ác. Một là mơ thấy núi châu báu đổ. Hai là mơ thấy bốn biển khô kiệt. Ba là mơ thấy sương rơi xuống tháng năm. Bốn là mơ thấy cờ phướn báu bị chặt gãy, cờ hoa nghiêng đổ. Năm là mơ thấy bốn loại lửa tới đốt thân của mình. Sáu là mơ thấy hai vú tự nhiên sữa chảy ra.

Khi đó mẹ Phật nói giấc mơ chưa xong. Thấy ngay Ưu Ba Ly theo rỗng không mà tới. Miệng hỏi. Người Thánh từ phương nào tới ? Nhan sắc mệt mỏi, sắc mặt không sáng. Tình trạng như người khiếp sợ.

Lúc đó Ưu Ba Ly nghẹn ngào mất tiếng. Thời lượng lâu không nói. Báo cáo nói rằng : Mẹ Phật, mẹ Phật ! Như Lai Thầy lớn của con đêm qua khi vứt bỏ thân Pháp lớn, nhập vào Niết Bàn. Cho nên dặn lại Con tới báo mời quyến thuộc.

Khi đó mẹ Phật nghe lời này xong, do hầu như tự cảm kích ngã xuống. Như núi Tu Di đổ, mà hiện ra khắp thân thể. Như hoa Ba la xoa mê muội lăn trên đất. Thời có hai cô gái Trời mang nước phun lên.

Thời lượng lâu tỉnh trở lại.

Lúc đó mẹ Phật cùng với chúng tín đồ cung kính vây quanh. Từ Trời Đao Lợi hạ xuống giữa nơi cây Sa la song. Thấy ngay việc khâm niệm Như Lai đã xong. Chỉ có áo Già sa, điệp treo ở bên quan tài. Chén bát gậy tầm xích treo ở trên cây. Có hai Sư tử tự cấu cổ mà chết. Mười hai Đệ tử lớn nhất, hướng lên Trời than khóc.

Khi đó mẹ Phật tay mang vật này mà làm lời nói như thế. Đây là con của Ta. Ngày còn sống giữ sử dụng vật này. Hóa dẫn chúng sinh. Vật này nay không có chủ vậy. Lúc đó mẹ Phật vòng quanh ba lượt. Lui dừng ở một bên, buồn rơi lệ mà nói bảo rằng:

Con nhân Từ ! Ngài là con Ta. Ta là mẹ Ngài. Ngài nay nhập vào Niết Bàn. Vì sao không để lại nửa bài kệ Pháp ?

Khi đó Như Lai nghe tiếng than của Mẹ. Tự mở quan tài vàng. Lui ngồi trên đài hoa Sen nghìn cánh. Vì Mẹ nói Pháp.

Khổ Rỗng Thế gian.
Biến đổi các hạnh.
Là Pháp sinh mất.
Đã mất sinh mất.
Vắng lặng là vui.

Lúc đó mẹ Phật nghe Pháp này. Do tâm sinh vui mừng. Lại trở về Trời của mình. Chưa tới nơi ở trên Trời. Đứng ở khoảng không. Tâm sinh Từ Bi. Khóc lớn kêu chao ôi. Trời đất chấn động. Nước mắt rơi xuống như mưa. Trăm chim ở trong mây đều làm tiếng khóc. Tất cả yêu thương gặp có biệt ly. Niết Bàn Phật của Như Lai này như thế sao ?

Kinh Mẹ Phật.

Print Friendly, PDF & Email