MỞ LỚN CON ĐƯỜNG
Hòa thượng Thích Thái Hòa

 

Dung Hóa Mọi Nguồn

Không phải chỉ có nước biển Đông là mặn mà tất cả nước của bốn biển đều mặn. Và không phải chỉ có nước các sông khi hội nhập với nước biển đều trở thành mặn mà mọi nguồn nước khi hội nhập với biển cả đều trở thành mặn, ngay cả nước đường.

Tại sao? Vì bản chất của nước biển là mặn và dung thể của chúng quá rộng lớn, so với dung thể của mọi nguồn nước khác.

Cũng vậy, nếu trong đời sống, ta có một tâm hồn lớn, thì ta có khả năng dung chứa hàng vạn tâm hồn bé nhỏ và mỗi khi hàng vạn tâm hồn bé nhỏ chảy vào tâm hồn rộng lớn của ta, thì ngay đó, chúng liền được dung hóa để trở thành một với tâm hồn rộng lớn.

Tâm ta không dung hóa được những tâm hồn bé nhỏ khác, điều ấy chứng tỏ rằng, tâm ta còn bé nhỏ hơn cả những tâm hồn bé nhỏ ấy.

Vì vậy, trong đời sống, cái lớn của ta không chỉ đơn thuần là thể xác, chức vụ hay tuổi tác mà chính là tâm hồn. Ở trong đời, người nào có tâm hồn lớn, người ấy có khả năng nhiếp phục mọi thị phi một cách tự nhiên, như sự tự nhiên của biển thâu nhận và dung hóa mọi nguồn nước đổ về.