ĐỘC LÂU TRƯỢNG THỦ NHÃN

 

Độc Lâu Trượng Thủ (Tay cầm cây gậy đầu lâu):

Tay thứ bảy trong tám tay thuộc Yết Ma Bộ của Mật Pháp, là Pháp Câu Triệu.

Câu thứ 36 trong Chú Đại Bi là: “Y Hê Di Hê” dịch nghĩa là thuận dạy bảo (Thuận Giáo) tức Độc Lâu Trượng Thủ Nhãn trong tướng tay Đại Bi.

Đại Bi xuất tướng câu 36: Y Hê Di Hê

Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BẤT KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 13 trong Kinh Văn:

“Nếu muốn sai khiến tất cả Quỷ Thần chẳng dám chống trái thì nên cầu nơi tay Độc Lâu Trượng (Cây gậy đầu lâu)”.

Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIÀ PHẠM ĐẠT MA Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 28:

“Nếu người nào vì sai khiến tất cả Quỷ Thần thì nên cầu nơi bàn tay cầm cây gậy đầu lâu”.

Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn thứ 29 là:

Nếu người muốn sai khiến tất cả Quỷ Thần nên tác pháp Độc Lâu (gậy đầu lâu) Tượng PHỘC QUỶ QUÁN TỰ TẠI Bồ Tát…. chỉ có tay phải cầm cây gậy đầu lâu, quyền trái đặt ở eo, vẽ tượng xong.

Phộc Quỷ Quán Tự Tại Bồ Tát

28) Độc-Lâu-Trượng Thủ Nhãn Ấn Pháp 

Kinh nói rằng: “Nếu muốn sai khiến tất cả quỷ-thần, nên cầu nơi Tay cầm cây Gậy- Đầu-Lâu.

Thần-chú rằng: Y Hê Di Hê [36]

𑖊𑖠𑖿𑖧𑖸𑖮𑖰
EDHYEHI

Chơn-ngôn rằng: Án– độ nẳng, phạ nhựt-ra .

Có bản tiếng việt  thiếu chữ “Xá” .

𑖌𑖼_ 𑖠𑗜𑖡  𑖪𑖕𑖿𑖨  𑖮𑖾
OṂ_ DHUNA  VAJRA  HAḤ

OṂ (Ba thân) DHUNA (giật lắc, chấn động) VAJRA  HAḤ (nhân chủng Kim Cương)

Độc Lâu là xương đầu của người chết, là nơi Quỷ chấp dính vì thế độc lâu có nghĩa là Chấp Quỷ (dính với quỷ).

Từ ý nghĩa này mà sắc lệnh Quỷ Thần cũng như Lỗ Đà La (Rudra) đều ở chỗ giữ  Độc Lâu, khiến ai trông thấy cũng sợ hãi.

Quỷ có ba loại là: Quỷ  ở mặt đất, Quỷ trên hư không, Quỷ ở dưới nước. Do hàng phục ba loại Quỷ này mà trên Độc Lâu có đặt hình Tam Cổ.

Bồ Tát Quán Thế Âm đem sức Thiện Căn Từ Bi  dùng cây gậy Đầu Lâu biểu thị sự giáng phục Quỷ Thần, giúp cho chúng sanh xa lìa sự sợ hãi.

Hành Giả ở dưới ĐÀN, trước Bản Tôn tụng Chú thì các nhóm Quỷ Thần đều sợ hãi, riêng Hành Giả đạt được sự vô úy vậy.

Kệ tụng:

Bạch cốt hoàn giao thổ vị mai 
Hành nhân tu pháp thiết cung đài 
Luyện thành quỷ-thần tuân hiệu lệnh 
Độc lâu trượng thủ bi nguyện hoài. 

[Xương khô bỏ trên đất lâu đời không ai chôn cất,
Người tu lập một cái bàn thờ cúng dường QỦY THẦN trước TƯỢNG THIÊN NHÃN.
Bảy ngày chí tâm tụng THỦ NHÃN, Quỷ thần sẽ hiện thân theo lệnh triệu.
Phát BỒ-ĐỀ-TÂM, tu theo người trì ĐỘC LÂU TRƯỢNG THỦ NHÃN ẤN PHÁP NẦY.]

Lời bàn: 

Thờ cúng QUỶ THẦN là TÂM ĐẠI-BI của Bồ-tát  vì muốn cứu độ họ, còn nương theo PHẬT, PHÁP và TĂNG để tu học là một chuyện khác. Cho nên, muốn thờ thì phải để trước TƯỢNG  của BỒ-TÁT QUÁN-THẾ-ÂMTHIÊN THỦ THIÊN NHÃN  và  CHÍ TÂM TỤNG THỦ NHÃN NẦY TRONG 7 NGÀY LIÊN TỤC, để họ nương theo hạnh của Bồ-tát mà tu học. Cũng như các CHÙA THỜ VONG LINH để trước TƯỢNG PHẬT hoặc TƯỢNG BỒ-TÁT vậy.

Thật ra, ngay cả PHẬT, BỒ-TÁT  CHÚNG TA CŨNG KHÔNG BỊ LỆ THUỘC, VÌ NẾU BỊ LỆ THUỘC THÌ  KHÔNG THỂ ĐẠT ĐƯỢC CHƠN LÝ, KHÔNG THỂ NÀO THÀNH PHẬT và BỒ TÁT, NÓI CHI LÀ LỆ THUỘC QUỶ THẦN. KINH KIM CANG nói :CHÁNH PHÁP CÒN XẢ HÀ HUỐNG PHI PHÁP?

KINH VĂN:

Này thiện nam tử! Nếu người nào muốn sai khiến quỷ, thì tìm một chiếc xương sọ của kẻ qua đời, đem về rửa sạch. Kế đó lập đàn tràng để chiếc xương ấy trước tượng Thiên Nhãn, chí tâm tụng chú, mỗi ngày đều dùng hương hoa, cùng các thứ ăn uống cúng tế vong linh, đúng bảy ngày như thế, quỷ sẽ hiện thân, tùy theo mạng lịnh của người ấy sai bảo.

Ngày xưa, tìm một chiếc xương sọ của kẻ qua đời đã lâu rất là dẽ dàng, chỉ cần  tới nơi rừng vắng hay giữa đường, tìm một cái mà mình thích đem  về rửa sạch là được, không có vấn đề gì phải nói, nên BỒ-TÁT QUÁN-THẾ-ÂM DẠY CÁCH NÀY TRONG KINH ĐẠI BI TÂM ĐÀ-RA-NI. 

TRONG “KINH ĐẠI BÁO PHỤ MẪU TRỌNG ÂN” có nói vấn đề này như sau:

Bây giờ, Phật lại lên đường
Cùng hàng đại chúng Nam Phương tiến hành
Ðến giữa đường, rành rành mắt thấy
Núi xương khô bỏ đấy lâu đời

Nhưng, nếu ở trong thời đại ngày nay,  mà tìm một cái  xương sọ của người đã qua đời thì rất khó, lại trái với văn hóa đạo đức hiện hành, vì họ muốn giữ cho được toàn thân,  NÊN THƯỜNG ĐƯỢC CHÔN CẤT TỬ TẾ, nếu Qúy-vị lén lấy đầu của người thân họ, họ sẽ lấy đầu của Qúy-vị lại, hoặc kiện Qúy-vị ra pháp luật, Quý-vị sẽ  bị tù tội.

Phật tử tin rằng, nếu Bồ tát ở trong thời này sẽ không dạy chúng ta tu theo cách này, mà sẽ tìm một cách khác để chúng ta tu thủ nhãn này.

Đây là bổn nguyện của Bồ tát, vì muốn cứu độ  tất cả chúng sanh sẽ thành PHẬT ĐẠO, đặc biệt là qủy, thần. Nhưng muốn độ qủy, thần thì phải cùng loại với họ thì mới độ được. Đây cũng có thể gọi là hoá thân của BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM để dạy tất cả qủy thần khác tu đạo. 

Tại sao? Vì Bồ-tát do trì Chú đại bi và 42 thủ nhãn mà thành CHÁNH PHÁP MINH NHƯ LAI. Cho nên, Qủy thần NGHE TRÌ  “Độc-Lâu-Trượng Thủ Nhãn Ấn Pháp” TRONG 7 NGÀY LIÊN TỤC,  thì sẽ thành “PHẬT ĐẠO” như ngài không khác.

Có lẽ, đây là  chổ thần diệu nhất TRONG  42 THỦ NHÃN của KINH ĐẠI BI TÂM ĐÀ-RA-NI, là có thể  Ngăn chặn tất cả việc ác không cho thành tựu, còn tất cả thiện căn công đức thì sớm được thành tựu viên mãn, lại làm cho thân tâm của QỦY THẦN thường an vui thanh tịnh.

KINH VĂN:

Tụng trì thần chú Đại Bi (Y Hê Di Hê…) tất cả sự mong cầu trong đời hiện tại, nếu không được vừa ý, thì chú này không được gọi là Đại Bi tâm đà ra ni, duy trừ cầu những việc bất thiện, trừ kẻ tâm không chí thành. 

Lại nữa, trong KINH LĂNG NGHIÊM dạy, không cần lập đàn thờ cúng, chỉ trì CHÚ LĂNG NGHIÊM, thì công đức cũng như người lập đàn thờ cúng.

KINH VĂN: 

Dù có mặc y phục cũ rách không sạch, thì việc đi, việc đứng thảy đồng như thanh tịnh; dù chẳng lập đàn, chẳng vào đạo tràng, cũng chẳng hành đạo mà trì tụng chú này, thì công đức cũng như vào đàn, hành đạo, chẳng có khác gì. 

Giảng giải: 

Dù có mặc y phục cũ rách không sạch, thì việc đi, việc đứng. Trong đoạn trước, nói về đạo tràng, Đức Phật có dạy phải mặc y mới, nhưng ở đây Ngài lại bảo điều đó không cần thiết. Nếu không có y mới thì cứ mặc y cũ. Khi quý vị thực hành tu tập trong suốt ba tuần, quý vị cũng sẽ trở nên trong sạch. Bởi vì năng lực thần chú sẽ làm cho y phục mới hoặc cũ đều được trong sạch. Quý vị sẽ ngạc nhiên – vậy tại sao Phật lại bảo phải mặc y mới khi vào đàn. 

Thực sự, chúng ta mặc y mới là thể hiện lòng tôn kính, sự tôn kính tuyệt đối và rất đỗi trong sạch. Dù chẳng lập đàn, chẳng vào đạo tràng. Quý vị không cần thiết phải vào đạo tràng, việc tu tập có thể bất kỳ nơi đâu, bất kỳ lúc nào. Cho dù cũng chẳng hành đạo, ngay cả không tu dưỡng, mà trì tụng chú này, đấy là tất cả những gì mọi người có thể tu tập, thì công đức cũng như vào đàn, hành đạo, chẳng có khác gì. Nếu quý vị tụng chú Lăng Nghiêm thì công đức của quý vị chẳng khác gì vào đàn tràng hành đạo vậy. Thực sự, cái đức của thần chú này là hết sức phi thường. 

(KINH LĂNG NGHIÊM  HT. TUYÊN HÓA lược giảng)

Tóm lại, Quý-vị chỉ trì tụng ĐỘC-LÂU-TRƯỢNG THỦ NHÃN ẤN PHÁP này mà thôi, trong vòng 7 ngày trước TƯỢNG CỦA BỒ-TÁT QUÁN-THẾ-ÂM CÓ NGÀN TAY NGÀN MẮT như sau:-

Nam-mô Ðại-bi Quán-Thế-Âm Bồ-tát (3 lần)

Thiên-Thủ Thiên-Nhãn Quán-Thế-Âm Bồ-Tát Quảng-Ðại Viên-Mãn Vô Ngại Ðại-Bi Tâm Ðà-Ra-Ni (1 lần)

 

Độc-Lâu-Trượng Thủ Nhãn Ấn Pháp
Thứ Hai Mươi Tám

(1 lần)

Y Hê Di Hê [36]

Án –độ nẳng, phạ nhựt-ra xá. (108 lần)

Rồi  trong 1 ngày đêm BẤT CỨ LÚC NÀO Ở ĐÂU CÓ THỂ, LIỀN NHIẾP TÂM TỤNG THỦ NHÃN NẦY , liên tục như vậy trong vòng 7 ngày, để cầu mau sớm thành tựu được ĐỘC-LÂU-TRƯỢNG THỦ NHÃN ẤN PHÁP, nếu thành tựu thì QỦY-THẦN SẼ HIỆN THÂN, nên BẤT CỨ TÂM NGUYỆN GÌ CHƯA ĐƯỢC THÀNH TỰU, QỦY-THẦN SẼ GIÚP CHO QÚY-VỊ ĐƯỢC THÀNH TỰU VIÊN MÃN. 

SỰ THẬT, THÌ QỦY THẦN TRONG CHÚ LĂNG NGHIÊM VÀ CHÚ ĐẠI BI ĐỀU LÀ PHẬT, BỒ TÁT HÓA HIỆN RA, ĐỂ CỨU ĐỘ QỦY THẦN PHÁT BỒ-ĐỀ TÂM, TU THÀNH PHẬT ĐẠO. 

ĐÂY MỚI THẬT LÀ TÂM BÌNH-ĐẲNG CỨU KHỔ BAN VUI CỦA PHẬT, BỒ-TÁT VẬY.

Kệ tụng Việt dịch:

Xương trắng còn trên đất chưa chôn
Người tu thánh pháp dựng đài cao
Luyện thành quỷ thần tuân hiệu lệnh
Chống gậy đầu lâu nguyện đại bi.

 

Độc-Lâu-Trượng Thủ Nhãn Ấn Pháp 
Thứ Hai Mươi Tám

Y Hê Di Hê [36]
𑖊𑖠𑖿𑖧𑖸𑖮𑖰
EDHYEHI

Án– độ nẳng, phạ nhựt-ra xá.
𑖌𑖼_ 𑖠𑗜𑖡  𑖪𑖕𑖿𑖨  𑖮𑖾
OṂ_ DHUNA  VAJRA  HAḤ

***