ĐỘC LÂU THỦ CHÚ LUÂN
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu người muốn sai khiến tất cả Quỷ Thần, nên tác pháp Độc Lâu (cây gậy đầu lâu). Tượng Phộc Quỷ Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng tốt đẹp trang nghiêm như trước đã nói, chỉ có tay phải cầm cây gậy Đầu Lâu, quyền trái đặt ở eo”.

𑖡𑖦𑖺  𑖨𑖝𑖿𑖡-𑖝𑖿𑖨𑖧𑖯𑖧
𑖡𑖦𑖾 𑖁𑖨𑖿𑖧-𑖀𑖪𑖩𑖺𑖎𑖰𑖝𑖸𑖫𑖿𑖪𑖨𑖯𑖧 𑖤𑖺𑖠𑖰𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧 𑖦𑖮𑖯- 𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧   𑖦𑖮𑖯-𑖎𑖯𑖨𑖲𑖜𑖰𑖎𑖯𑖧
𑖌𑖼 𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖠𑖨𑖿𑖦 – 𑖦𑖴𑖝-𑖦𑖡𑖲𑖬𑖿𑖧-𑖦𑖯𑖭𑖿𑖣 𑖠𑖯𑖨 𑖭𑖨𑖿𑖪 𑖐𑖿𑖨𑖮𑖯  𑖀𑖪𑖰𑖫 _ 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

NAMO  RATNA-TRAYĀYA
NAMAḤ ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA BODHISATVĀYA MAHĀ- SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA
OṂ VAJRA-DHARMA – MṚTA-MANUṢYA-MĀSPHA DHĀRA SARVA GRAHĀ  AVIŚA _ SVĀHĀ

Độc Lâu là xương đầu của người chết, là nơi Quỷ chấp dính vì thế  độc  lâu có nghĩa là Chấp Quỷ (dính với quỷ )

Từ ý nghĩa này mà sắc lệnh Quỷ Thần cũng như Lỗ Đà La (Rudra) đều ở chỗ giữ Độc Lâu, khiến ai trông thấy cũng sợ  hãi.

Quỷ có ba loại là: Quỷ ở mặt đất, Quỷ trên hư không, Quỷ ở dưới nước. Do hàng phục ba loại Quỷ này mà trên Độc Lâu có đặt hình Tam  Cổ.

_Ý nghĩa của Chú này là:

NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam  Bảo

NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát

OṂ VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) MṚTA-MANUṢYA- MĀSPHA DHĀRA SARVA GRAHĀ AVIŚA (cột trói tất cả Chấp Quỷ chấp dính nơi đầu người chết)  SVĀHĀ (thành tựu tốt  lành)