MỞ LỚN CON ĐƯỜNG
Hòa thượng Thích Thái Hòa

 

Nhiễm Tịnh Đều Ở Tâm Ta

Mọi đối tượng ta tiếp xúc hàng ngày, không có đối tượng nào có khả năng gây đau khổ cho ta cả và cũng không có đối tượng nào có khả năng đáp ứng được hoàn toàn những nhu cầu ưa thích của ta. Ta khổ đau chính là tại nơi cái ưa thích của ta, chứ không phải ở nơi đối tượng ta ưa thích.

Tâm ta đầy tham dục, chính cái tâm ấy chế tác ra chất liệu khổ đau cho ta và làm cho đời sống của ta bị chìm ngập trong khổ đau bởi nó. Và vì vậy mà mọi đối tượng do lòng tham dục của ta hướng đến và ôm lấy nó, khiến cho nó cũng bị vẩn đục như sự vẩn đục của tâm ta.

Ta nên biết rằng, mọi cảnh vật đều là nạn nhân của cấu uế. Những nạn nhân ấy đều do tâm thức tham dục của ta tạo ra. Vì vậy, khi nhìn vào ngoại cảnh, ta không nên vội vã lên án nó, ta hãy nhìn tâm qua cảnh, để thấy rõ ngay cảnh cấu uế ấy chính là cảnh của tâm và ta nhìn cảnh qua tâm để ta thấy rõ ngay tâm cấu uế đã tạo nên cảnh vật hay môi trường nhiễm ô.

Vậy, ta muốn cho môi trường hay ngoại cảnh hết nhiễm ô, trước hết ta phải thấy cho rõ, mọi cảnh chỉ là cảnh của tâm, nên ta phải thực tập tịnh tâm mỗi ngày để cho vạn cảnh tùy theo tâm tịnh mà tịnh vậy.