BẢO LOA THỦ NHÃN

 

Bảo Loa Thủ (Tay cầm vỏ ốc báu):

Tay thứ tư trong tám tay thuộc Yết Ma Bộ của Mật Pháp, là Pháp Câu Triệu.

Câu thứ 27 trong Chú Đại Bi là:”Cu-lô Cu-lô” dịch nghĩa là tác Pháp tức Bảo Loa Thủ Nhãn trong tướng tay Đại Bi.

Đại Bi xuất tướng câu 27: Cu-lô Cu-lô

– Thiên Thủ Thiên  Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BẤT KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 30 trong Kinh Văn:

“Nếu muốn hô triệu (kêu gọi) tất cả chư Thiên, Thiện Thần thì nên cầu nơi tay Bảo Loa (cái loa báu)”.

Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIÀ PHẠM ĐẠT MA Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 27:

“Nếu người nào vì hô triệu tất cả chư Thiên, Thiện Thần thì nên cầu nơi bàn tay cầm cái Loa báu (vỏ ốc báu)”

Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn thứ 28 là:

Nếu vì hô triệu tất cả Thiện Thần cầu xin thủ hộ thì nên tu pháp Bảo Loa, tượng TRÌ LOA QUÁN TỰ TẠI….Xong tay trái cầm cái Loa báu, tay phải nắm quyền duỗi ngón Phong (ngón trỏ) làm thế kêu gọi, vẽ tượng xong.

Tướng Ấn đó là chắp hai tay lại giữa rỗng, co 2 ngón phong (2 ngón trỏ) đều buộc ở lưng 2 ngón cái . Hai Không (2 ngón cái) đều ló ra giữa khe của 2 ngón trỏ và giữa, dùng miệng làm thế thổi.

Trì Loa Quán Tự Tại Bồ Tát

27) Bảo-Loa Thủ Nhãn Ấn Pháp 

Kinh nói rằng: “Nếu muốn triệu tất cả chư thiên, thiện-thần nên cầu nơi Tay cầm ống Loa-Báu.”

Thần-chú rằng: Cu-lô Cu-lô [27]

𑖎𑗜𑖨𑗜 𑖎𑗜𑖨𑗜
KURU  KURU

KURU (Tác làm)

KURU  KURU: Làm Pháp tác dụng Trang Nghiêm, thổi Loa Pháp kết Giới, gieo trồng các công đức.

Cu Lô Cu Lô” cũng là tiếng Phạn, dịch ra là “tác pháp”, còn có ý nghĩa nữa là “tác dụng trang nghiêm”, còn có một ý nghĩa nữa là “thổi loa kiết giới”. Ðây là Bảo Loa Thủ Nhãn.

Hiện tại chúng ta ở vào thời đại mạt pháp, cho rằng chỉ đọc Chú Ðại Bi thì đắc được Phật pháp, kỳ thật chẳng phải. Chú Ðại Bi là vì pháp 42 Thủ Nhãn mà nói. Chỗ diệu của Chú Ðại Bi là 42 Thủ Nhãn, 42 Thủ Nhãn cũng là toàn thể của Chú Ðại Bi. Nếu bạn chỉ đọc Chú Ðại Bi mà chẳng tu 42 Thủ Nhãn thì cũng giống như một người chỉ có tay mà chẳng có chân, không thể đi được. Nếu bạn chỉ tu 42 Thủ Nhãn mà chẳng tu Chú Ðại Bi thì đây cũng giống như người chỉ có chân mà chẳng có tay, không thể cầm gì đặng, cũng chẳng có dụng gì. Cho nên phải thông đạt 42 Thủ Nhãn, sau đó bạn hãy tụng trì Chú Ðại Bi, thì sẽ thật sự hiểu rõ diệu pháp của Phật.

Chú Ðại Bi cũng chẳng phải chỉ nghe vị Thầy giảng thì cho rằng :”Ta biết câu Chú đó như thế nào”. Như vậy cũng chẳng ích gì, giống như bạn chẳng có tay, chẳng có chân, bạn chỉ có thân thể thì cũng vô dụng. Do đó phải vừa có chân, vừa có thân thể này. Như thế mới trợ giúp với nhau, hỗ tương thành tựu công đức của bạn.

Bảo Loa Thủ Nhãn này tức là tác pháp. Khi tác pháp thì phải thổi loa. Một khi thổi thì ở trên trời cũng nghe được, cho nên nơi nào nghe được thì nơi đó đều kiết giới. Nơi nào nghe được âm thanh này thì đều là phạm vi của ta, những yêu ma quỷ quái chẳng vào được, đó gọi là kiết giới. Còn gọi là “tát ý trang nghiêm”, dùng loa này thổi, khi âm thanh của bảo loa vang ra thì trời đất đều biến vàng làm đất, bảy báu trang nghiêm, cho nên rất là vi diệu.

Có người nói, tôi tin rằng gần ba trăm năm nay chẳng có ai gặp được 42 Thủ Nhãn này, cho nên Phật pháp cũng chẳng hưng thịnh, cũng chẳng có ai minh bạch. Bây giờ chúng ta biết Chú Ðại Bi như thế, chúng ta phải chuyên tâm nỗ lực để tu 42 Thủ Nhãn mới hữu dụng.

Kệ:

Không thân không tâm không thế giới
Thiên đại tướng quân lĩnh thiên binh
Tuần du chư phương sát thiện ác
Công thưởng quá phạt vô thác phân

Dịch:

Không mê chấp thân, tâm và thế giới
Thiên đại tướng quân thống lĩnh binh trời
Thiện ác, lại qua xem xét khắp nơi
Công thưởng, tội trừng, không thiên chẳng vị.

Chơn-ngôn rằng: Án– thương yết-lệ, mạ hạ thảm mãn diệm, tát-phạ hạ.

𑖌𑖼_ 𑖭𑖽𑖎𑖨𑖸  𑖦𑖮𑖯-𑖭𑖦𑖧𑖽_ 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯
OṂ_ SAṂKARE  MAHĀ-SAMAYAṂ_ SVĀHĀ

OṂ (cảnh giác) SAṂKARE (chính tác) MAHĀ-SAMAYAṂ (Đại Bản Thệ) SVĀHĀ (quyết định thành tựu).

Bảo Loa (Ratna śaṅkha) là vật dùng để thổi, phát ra âm thanh lớn. Như phong tục của đất nước kia, khi người đi đường vào núi thổi loa kêu gọi bạn bè thì mọi người đều đến. Nay hô chư Thiên, Thiện Thần cũng vậy.

Hành Giả đặt một cái Loa báu trước Bản Tôn, tụng Chú sau đó chuyển sang bên phải ba lần rồi đặt trên tay trái, ghé miệng thổi. Xong phát lời Thề lớn (Đại Thệ) thì chư Thiên, Thiện Thần đến trừ tai chướng. Đây là Chính Đạo, hoặc ở núi rừng, hoặc ở một mình thì có thể tu Pháp này.

Kệ tụng:

Pháp âm hưởng triệt chấn chư thiên
Nhất thiết thiện thần y triệu lệnh
Tứ phương kết giới thiên biến hóa
Long vương hộ vệ tại hậu tiền.

[Pháp âm vang động khắp Chư-thiên,
Tất cả Thiện-thần theo lệnh triệu.
Bốn phương Kiết-giới theo TÂM-tưởng,
Vua-Rồng trước sau hộ hành giả.]

Hôm nay, Chúng ta học tới “BÀI KỆ” nói về PHÁP KIẾT-GIỚI, PHÁP TRIỆU THỈNH chư thiên, thiện thần, Long vương và PHÁP TIÊU TAI nạn.

Phép kiết giới như thế nào?

1) Hoặc tụng chú vào lưỡi dao sạch, rạch đất xung quanh làm giới hạn.

2) Hoặc tụng chú vào nước sạch, rảy bốn phương làm giới hạn.

3) Hoặc tụng chú vào hột cải trắng, liệng ra bốn phía làm giới hạn.

4) Hay dùng tâm tưởng đến chỗ nào thì chỗ đó là giới hạn.

5) Hoặc tụng chú vào tro sạch, rải xung quanh làm giới hạn.

6) Hoặc tụng chú vào chỉ ngũ sắc, treo vây bốn bên làm giới hạn.

Mấy phương pháp trên đây, dùng cách nào cũng được. Nên nhớ mỗi thứ đều phải tụng cho đủ 21 biến. Nếu tụng trì đúng pháp, tự nhiên sẽ được hiệu quả.

Trong KINH dạy, phải trì toàn bài CHÚ ĐẠI-BI 21 lần, rồi dùng TÂM-tưởng đến chỗ nào thì chỗ đó là phạm vi KIẾT-GIỚI của Qúy-vị.

Như theo bài kệ tụng của HT. TUYÊN HÓA thì chỉ trì BẢO-LOA THỦ NHÃN ẤN PHÁP 21 lần, rồi dùng TÂM TƯỞNG rằng Qúy-vị đang cầm Bảo-loa thổi lên, Pháp Âm vang khắp 4 phương, tới nơi ở của CHƯ THIÊN, THIỆN THẦN và LONG VƯƠNG…nhắc cho họ nhớ lại những lời đã thệ nguyện bảo hộ người trì thủ nhãn này, nên họ phải dừng tất công việc hàng ngày, để làm tròn bổn phận hộ PHÁP, không để cho Qúy vị gặp phải bất cứ tai nạn gì xảy ra.

KINH VĂN:

Các vị thiện thần này (như Mật tích Kim cang sĩ… Cưu Bàn Trà vươngTỳ xá xà Thường theo ủng hộ bên hành giả)  cùng thần Long vương, thần Mẫu Nữ đều có 500 Ðại lực dạ xoa làm quyến thuộc, thường theo ủng hộ người thọ trì thần chú Đại Bi.

Nếu người đó ở nơi núi hoang, đồng vắng, ngủ nghỉ một mình, các vị thiện thần ấy thay phiên nhau canh giữ không cho tai ương, chướng nạn phạm đến thân. Nếu hành giả đi trong núi sâu, lạc mất đường về, tụng trì chú này, thiện thần, Long vương hóa làm người lành chỉ dẫn lối. Như hành giả trụ nơi núi rừng, đồng vắng, thiếu thốn nước lửa, Long thần vì ủng hộ, hóa ra nước, lửa”.

Mật tích Kim cang sĩ: Thiên thần cầm kim cang xử theo ủng hộ Phật.

Gọi là mật tích vì thần này thường theo Phật nghe những sự tích bản thệ bí mật, hoặc các vị này do Phật, Bồ Tát thị hiện làm thần, tung tích rất bí mật, chúng sanh không biết.

Cưu Bàn Trà vương, Tỳ xá xà: Cưu Bàn Trà dịch là Yểm Mị Quỷ, Tỳ Xá Xà dịch là Đạm Tinh Khí Quỷ. Ðây là hai loại quỉ vương trong bát bộ quỉ thần.

KINH VĂN:

Đức Quán Thế Âm Bồ Tát lại vì người tụng chú, nói bài kệ thanh lương tiêu trừ tai họa rằng:

Hành giả đi trong núi đồng vắng,
Gặp những cọp sói, các thú dữ,
Rắn, rít, tinh mị, quỉ vọng lượng.
Tụng tâm chú này khỏi bị hại.

Nếu đi biển cả hoặc sông, hồ,
Những rồng rắn độc, loài Ma Kiệt,
Dạ Xoa, La Sát, cá, rùa lớn,
Nghe tụng chú này tự lánh xa.

Ma Kiệt: loại cá lớn, dài từ 300 đến 700 do tuần. do tuần là khoảng cách dài từ 12 đến 15 km (Bách khoa toàn thư). A yojana is about 12–15 km.( Encyclopedia).

Nếu bị quân trận giặc bao vây,
Hoặc gặp người ác đoạt tiền của,
Chí thành xưng tụng chú Đại Bi,
Giặc cướp khởi lòng tự thương xót.

Nếu bị vua quan, quân sĩ bắt,
Gông, cùm trói buộc, giam ngục tù,
Chí thành xưng tụng chú Đại Bi,
Vua, quan tự mở lòng ân xá.

Nếu đi vào nhà nuôi sâu độc,
Uống ăn để thuốc muốn hại nhau,
Chí thành xưng tụng chú Đại Bi,
Thuốc độc biến thành nước cam lộ,

Nữ nhơn bị nạn khi sanh sản,
Khổ vì ma quái làm ngăn cản,
Chí thành xưng tụng chú Đại Bi,
Quỷ tà sợ trốn sanh an ổn,

Gặp rồng, dịch quỷ gieo hơi độc,
Nóng bức, khổ đau sắp mạng chung,
Chí thành xưng tụng chú Đại Bi,
Bịnh dịch tiêu trừ, mạng trường cữu,

Rồng, quỉ lưu hành bịnh thũng độc,
Ung sang lở lói nhiều khổ đau,
Chí thành xưng tụng chú Đại Bi,
Khạc ra ba lần hơi độc mất.

Chúng sanh đời trược khởi lòng ác,
Trù ếm hại cho thỏa oán thù,
Chí thành xưng tụng chú Đại Bi,
Liền phản trở lại người trù ếm.

Chúng sanh cõi trược đời mạt pháp,
Lửa dâm dục thạnh, tâm điên đảo,
Ngoại tình, xa vợ, bỏ chồng con,
Ngày đêm mãi tưởng điều sai quấy,
Nếu hay xưng tụng chú Đại Bi,
Lửa dục tiêu trừ, tâm tà dứt.

 Công lực Đại Bi chỉ lược qua,
Nếu ta nói hết không cùng kiếp.

(KINH THIÊN THỦ THIÊN NHÃN
QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT QUẢNG ÐẠI VIÊN MÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM ÐÀ RA NI)

Tóm lại, khi Qúy-vị trì BẢO-LOA THỦ NHÃN ẤN PHÁP 21 lần, rồi dùng TÂM TƯỞNG rằng Qúy-vị đang cầm Bảo-loa thổi lên, Pháp Âm sẽ  theo TÂM TƯỞNG vang khắp 4 phương, tới nơi ở của CHƯ THIÊN, THIỆN THẦN và LONG VƯƠNG…nhắc cho họ nhớ lại những lời đã thệ nguyện bảo hộ người trì thủ nhãn này, nên họ phải dừng tất công việc hàng ngày, để làm tròn bổn phận hộ PHÁP, không để cho Qúy-vị gặp phải bất cứ tai nạn gì xảy ra.

Kệ tụng Việt dịch:

Pháp âm chấn động khắp chư thiên
Tất cả thần nhân y lệnh chầu
Phân định bốn phương ngàn biến hóa
Vua rồng bảo vệ trước và sau.

 

Bảo-Loa Thủ Nhãn Ấn Pháp
Thứ Hai Mươi Bảy

Cu-Lô Cu-Lô [27]
𑖎𑗜𑖨𑗜 𑖎𑗜𑖨𑗜
KURU  KURU

Án– thương yết-lệ,
mạ hạ thảm mãn diệm, tát-phạ hạ.
𑖌𑖼_ 𑖭𑖽𑖎𑖨𑖸  𑖦𑖮𑖯-𑖭𑖦𑖧𑖽_ 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯
OṂ_ SAṂKARE  MAHĀ-SAMAYAṂ_ SVĀHĀ