BẢO LOA THỦ CHÚ LUÂN
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu vì hô triệu tất cả Thiện Thần đến phù hộ, nên tu Pháp Bảo Loa. Tượng Trì Loa Quán Tự Tại, tướng tốt trang nghiêm như trước diễn nói, tay trái cầm cái Loa báu, tay phải nắm quyền duỗi ngón Phong (ngón trỏ) làm thế kêu gọi”

𑖡𑖦𑖺  𑖨𑖝𑖿𑖡-𑖝𑖿𑖨𑖧𑖯𑖧
𑖡𑖦𑖾 𑖁𑖨𑖿𑖧-𑖀𑖪𑖩𑖺𑖎𑖰𑖝𑖸𑖫𑖿𑖪𑖨𑖯𑖧 𑖤𑖺𑖠𑖰𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧 𑖦𑖮𑖯- 𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧  𑖦𑖮𑖯-𑖎𑖯𑖨𑖲𑖜𑖰𑖎𑖯𑖧
𑖌𑖼 𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖠𑖨𑖿𑖦_ 𑖦𑖮𑖯-𑖠𑖨𑖿𑖦 𑖮𑖿𑖨𑖱𑖾  𑖀𑖽  𑖭𑖨𑖿𑖪  𑖟𑖸𑖪 𑖡𑖯𑖐  𑖧𑖎𑖿𑖬  𑖊𑖮𑖿𑖧𑖸𑖮𑖰  𑖨𑖎𑖿𑖬  𑖨𑖎𑖿𑖬  𑖦𑖯𑖽  𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

NAMO  RATNA-TRAYĀYA
NAMAḤ ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA BODHISATVĀYA MAHĀ- SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA
OṂ VAJRA-DHARMA_ MAHĀ-DHARMA HRĪḤ  AṂ  SARVA  DEVA NĀGA  YAKṢA  EHYEHI  RAKṢA  RAKṢA  MĀṂ  SVĀHĀ.

Bảo Loa (Ratna-śaṅkha) là vật dùng để thổi, phát ra âm thanh lớn. Như phong tục của đất nước kia, khi người đi đường vào núi thổi loa kêu gọi bạn bè thì mọi người đều đến. Nay hô chư Thiên, Thiện Thần cũng vậy  .

Hành Giả đặt một cái Loa báu trước Bản Tôn, tụng Chú sau đó chuyển sang bên phải ba lần rồi đặt trên tay trái , ghé miệng thổi. Xong phát lời Thề lớn (Đại Thệ) thì chư Thiên, Thiện Thần đến trừ tai chướng. Đây là Chính Đạo, hoặc ở núi rừng, hoặc ở một mình thì có thể tu Pháp này.

_Ý nghĩa của Chú này là:

NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam  Bảo

NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát

OṂ VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) MAHĀ-DHARMA HRĪḤ AṂ (âm thanh thanh tịnh của Đại Pháp vang khắp) SARVA DEVA NĀGA YAKṢA EHYEHI RAKṢA RAKṢA MĀṂ (tất cả Trời, Rồng, Dạ Xoa vui thích đi đến ủng  hộ trợ giúp cho tôi)  SVĀHĀ (thành tựu tốt  lành)