GIỚI ĐÀN TĂNG
Soạn dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Hòa
doahong

 

PHÉP ĐẠI CHÚNG AN CƯ

Trước lễ một lễ, quỳ bạch:

“Đại đức nhứt tâm niệm, Ngã Tỳ Kheo… kim y (tên chùa nào an cư) Tăng già lam, tiền tam nguyệt hạ an cư”. (3 lần).

– Thượng tọa bảo: Tri mạc phóng dật.

– Người tác bạch đáp: Thụ trì.

Hỏi: Y thùy trì luật giả?

 Đáp: Y (pháp danh) Luật sư *

Hỏi: Hữu nghi đương vãng vấn.

Đáp: Nhĩ (vâng). (lạy 1 lạy lui ra ngồi một bên).

Còn tứ chúng thì đối là Tỳ Kheo Ni, Thức Xoa Ma na Ni, Sa Di, Sa Di Ni, và theo danh hiệu mình mà xướng, còn văn bạch đều giống nhau. Bực có trí huệ, đã 5 tuổi hạ thì không còn y sư. Nếu 10 hạ mà còn học, phải y sư thì phải theo câu vấn đáp thư hai trên.

Từng người bạch xong, tụng;

– Bát nhã tâm kinh…

 – An cư công đức thù thắng hạnh v.v…

 – Tam tự quy y…

Ra lễ Tổ.

Sáng ngày 17, sau khi tiểu thực xong, trên các Thượng tọa ra đảnh lễ Hòa thượng. Như phép tác bạch trước:

Bạch Hòa thượng, trong tam nguyệt hạ an cư, chúng con rất hâm mộ sự học, có lòng khát ngưỡng mong Hòa thượng mở lượng từ bi, thí pháp nhủ cho chúng con được trượng thừa công đức.

Hòa thượng đáp:  Theo phép có cầu mới có nói; nếu không cầu mà nói, cả hai đều có lỗi. Như chư Tăng đã y pháp y luật, y Phật sở giáo hết lòng cần cầu, tôi xin hoan hỷ.

Hòa thượng bảo xong:

A Di Đà Phật, Hòa Thượng đã từ bi bố thí cho rồi, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường. (3 lễ).

********

* Hoặc y đệ ngũ luật sư:

Có năm bực luật sư:

  1. Tụng giới tự cho đến 30 sự (xả đọa)
  2. Tụng giới tự cho đến 90 sự (đọa)
  3. Rộng tụng Tỳ Ni giới một phần.
  4. Rộng tụng hai phần (Tăng, Ni) Tỳ Ni giới.
  5. Rộng tụng toàn phần Tỳ Ni giới (thông suốt luật tạng).

Mùa xuân mùa đông, y chỉ 4 bực luật sư trên: mùa hạ an cư, thì y chỉ đệ ngũ luật sư.