HỒNG LIÊN HOA THỦ CHÚ LUÂN
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

Thiên Quang Nhãn Kinh ghi là: “Nếu người muốn sanh ở cung điện của  chư Thiên, nên tu pháp Hoa Sen hồng, tượng Thiên Hoa Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp uy quang như trên đã nói, chỉ có tay trái cầm hoa sen hồng, co cánh tay phải chỉ lên   Trời”

𑖡𑖦𑖺  𑖨𑖝𑖿𑖡-𑖝𑖿𑖨𑖧𑖯𑖧
𑖡𑖦𑖾  𑖁𑖨𑖿𑖧-𑖀𑖪𑖩𑖺𑖎𑖰𑖝𑖸𑖫𑖿𑖪𑖨𑖯𑖧 𑖤𑖺𑖠𑖰𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧  𑖦𑖮𑖯- 𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧 𑖦𑖮𑖯-𑖎𑖯𑖨𑖲𑖜𑖰𑖎𑖯𑖧
𑖌𑖼 𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖠𑖨𑖿𑖦 _ 𑖎𑖲𑖭𑖲𑖦𑖿𑖥-𑖢𑖟𑖿𑖦 – 𑖭𑖨𑖿𑖪 𑖟𑖸𑖪 𑖄𑖟𑖿𑖐𑖝𑖸- 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

NAMO  RATNA-TRAYĀYA
NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA BODHISATVĀYA  MAHĀ- SATVĀYA MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA
OṂ VAJRA-DHARMA _ KUSUMBHA-PADMA – SARVA DEVA UDGATE- SVĀHĀ.

Hoa sen hồng (Kusumbha-padma) là hoa sen có màu đỏ sáng  .

Sao ghi là: “Hoa đỏ nhân mặt trời mà nở vì dùng ánh lửa làm chổ thành, cho nên hoa đỏ dùng màu lửa làm nghĩa “Thiêu đốt hết” và hay ví dụ cho Trí   Tuệ”

Do chư Thiên rất thích loài hoa hồng đỏ nên thường hay ủng hộ cho người đem loài hoa này cúng dường. Như người xưa nói “Quả báo của cõi Trời thứ sáu có màu hồng vì ưa thích màu này vậy”

Kinh có ghi: “Dùng hoa có màu Trí Tuệ để được sanh lên các cõi Trời” Trời có bốn loại là:

a) Thế Gian Thiên: là các vị vua

b) Sinh Thiên: là chư Thiên của ba cõi (Tam Giới)

c)Tĩnh Thiên: là bốn Quả và Bích Chi Phật

d)Nghĩa Thiên: là các chúng Bồ Tát

Các chư Thiên như vậy thì  hay khéo giải nghĩa các Pháp nên dùng Trí Tuệ mà sinh.

Do vậy, hoa sen hồng biểu thị cho Trí  Tuệ Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyện Từ Bi, cầm hoa sen hồng biểu thị cho nghĩa Thiên Ái (sự yêu thích của chư  Thiên)

Hành Giả làm hình hoa sen hồng, đặt trước Bản Tôn, trì tụng Chú Đại Bi thì tùy nguyện được sanh Thiên. Nếu là người không có Trí Tuệ thì sanh vào cõi Trời nhiễm đắm ngũ dục (niềm vui của đời) giống như hoa sen  vậy

_Ý nghĩa của Chú này là:

NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam  Bảo

NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát

OṂ VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp)  KUSUMBHA-PADMA- SARVA DEVA UDGATE (hoa sen hồng sinh ra tất cả chư Thiên) SVĀHĀ (quyết định thành tựu)