MỞ LỚN CON ĐƯỜNG
Hòa thượng Thích Thái Hòa

 

Chân Và Vọng

Sau lễ Phật Đản, PL 2552, do Nhà nước Việt nam đăng cai với Liên Hiệp Quốc và tổ chức tại thủ đô Hà Nội, có những vị có chức quyền trong xã hội đã đến hỏi tôi rằng: “Lễ Phật Đản năm nay, Thầy thấy nó đã ảnh hưởng trong quần chúng như thế nào?”. Tôi cười và nói: “Chẳng khác nào một trận gió. Người đi ngược thì trách gió; người đi xuôi thì khen gió”.

Ta làm bất cứ công việc gì với tiểu tâm, được khen thì ta vui, bị chê thì ta buồn. Ta làm bất cứ công việc gì với đại tâm, thì việc khen chê không làm cho tâm ta bị dao động. Và nếu ta làm công việc gì với thực tâm, thì ngay nơi mới khởi tâm là ta đã thành tựu, nên chẳng can dự gì đến những việc khen chê của người đời.

Nhưng, các bậc Thánh nhân thì dạy: “Bất cứ công việc gì ta làm thực lòng mà vô cầu, thì phẩm giá tự cao”.

Cuộc sống của con người đầy máu xương, khổ lụy và nước mắt, nhưng cuộc sống của con người cũng đầy ắp cả châu báu và thú vị. Tất cả chúng, đều không ra ngoài hai chất liệu chân và vọng nơi tự tâm của mỗi chúng ta.