24 GƯƠNG HIẾU THẢO
(NHỊ THẬP TỨ HIẾU)
The Twenty-four Filial Exemplars
Đạo diễn: Hồ Trữ Tỉ
Diễn viên: Huỳnh Bằng, Khấu Chấn Hải, Phàn Thiếu Hoàng, Trịnh Vĩ