42 THỦ NHÃN ẤN PHÁP
(TỨ THẬP NHỊ ẤN PHÁP)

23. Ngũ Sắc Vân Thủ

23. Nhược vi Tiên Đạo giả。đương ư Ngũ Sắc Vân Thủ

23. Nếu muốn được đạo tiên, nên cầu nơi tay cầm hóa hiện mây ngũ sắc.

Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt ra, ca rị ra tra hàm tra.