NGŨ SẮC VÂN THỦ CHÚ LUÂN
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu người vì thành tựu pháp Tiên, nên tu pháp đám Mây Ngũ Sắc. Tượng Tiên Vân Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp trang nghiêm như trước nói. Chỉ có tay phải cầm đám Mây Ngũ Sắc, tay trái nâng lên trên cầm thẳng cái áo khoác ngoài (thiên y ) để mặc”.

𑖡𑖦𑖺 𑖨𑖝𑖿𑖡-𑖝𑖿𑖨𑖧𑖯𑖧
𑖡𑖦𑖾 𑖁𑖨𑖿𑖧-𑖀𑖪𑖩𑖺𑖎𑖰𑖝𑖸𑖫𑖿𑖪𑖨𑖯𑖧 𑖤𑖺𑖠𑖰𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧 𑖦𑖮𑖯- 𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧 𑖦𑖮𑖯-𑖎𑖯𑖨𑖲𑖜𑖰𑖎𑖯𑖧
𑖌𑖼 𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖠𑖨𑖿𑖦 – 𑖢𑖽𑖓-𑖨𑖳𑖢-𑖦𑖸𑖑 𑖭𑖰𑖟𑖿𑖠 𑖪𑖰𑖟𑖿𑖧- 𑖠𑖯𑖨𑖜𑖯𑖽- 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

NAMO  RATNA-TRAYĀYA
NAMAḤ ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA BODHISATVĀYA MAHĀ- SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA
OṂ VAJRA-DHARMA – PAṂCA-RŪPA-MEGHA SIDDHA VIDYA- DHĀRAṆĀṂ- SVĀHĀ

Mây Ngũ Sắc (Paṃca-rūpa-megha) là điều lành kỳ lạ của đạo Tiên, biểu thị cho nghĩa: “Đạo Pháp được thành tựu, thành Ngũ Thông Tiên”. Năm màu là tinh sắc của năm Tạng (màu trắng thuộc lá phổi, màu vàng thuộc tuỵ tạng, màu đỏ thuộc trái tim, màu đen thuộc trái thận, màu xanh thuộc lá gan, nên biểu thị cho thọ mệnh (Āyuḥ) 14 chi, 5 tạng đều giúp ích cho sự mau chóng phát triển của thọ  mệnh.

Trong Chân Ngôn tuy có nói về Đức của Diên Thọ (Sống lâu), nhưng trong 40 tay không có Diên Thọ Khế. Vì thế tay hóa hiện Mây Ngũ Sắc biểu thị cho Diên Thọ   Khế.

Do tinh thần con người như mây nổi, nên Quán Thế Âm Bồ Tát dùng bản nguyện Từ Bi hóa hiện tay này để giữ lại không cho ly tán nhằm giúp cho chúng sinh được sống lâu và khoẻ mạnh như chư Thiên.

Hành Giả muốn thành tựu Pháp này thì phải vào nơi núi sâu rừng thẳm, ngưng ăn lúa nếp, thân cây Tùng với thảo dược, không phạm vào ba nghiệp ác, hướng về Bản Tôn, quán tưởng tay, tụng Chú từ một đến ba năm thì thành Trường Mệnh  Tiên.

_Ý nghĩa của Chú này là:

NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam  Bảo

NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát

OṂ VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) PAṂCA-RŪPA-MEGHA SIDDHA VIDYA-DHĀRAṆĀṂ (mây ngũ sắc thành tựu hàng Trì Minh) SVĀHĀ (quyết định thành tựu)