Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[23]

Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa
𑖦𑖮𑖯-𑖤𑖺𑖠𑖰𑖭𑖝𑖿𑖪
MAHĀ-BODHISATVA
Đại Bồ Tát

堅實真心求皆應
廣大靈感無不通
慈悲普度波羅蜜
降伏諸魔正法興

Phiên âm:
Kiên thật chân tâm cầu giai ứng
Quảng đại linh cảm vô bất thông
Từ bi phổ độ ba la mật
Hàng phục chư ma chánh pháp hưng

Phiên dịch:
Lòng chân thực vững bền cầu tất ứng
Mối thiêng liêng giao tiếp chẳng ngại ngăn
Lượng từ bi vượt thoát cõi tử sinh
Hàng tà mị, phục hưng nguồn chánh tạng.

With a firm, true mind we will gain a respond to our seeking.
No request, no matter how great, will go unanswered.
Kindness and compassion brought to paramita rescues creatures.
When demons are subdued the Proper Dharma flourishes unhindered.

Ma Ha: Là “đại”. Bồ Ðề : Là “giác đạo”. Tát Ðỏa: Là “Bậc Ðại Dũng Mãnh”. Câu này là một vị Bồ Tát đại giác ngộ, dũng mãnh, phát đại bồ đề tâm, tu hạnh đại bồ đề. Phát đại bồ đề tâm tức là trồng nhân đại bồ đề; tu hạnh đại bồ đề tức là vun bồi tưới nước mầm bồ đề của bạn, sẽ kết quả đại bồ đề, đắc được đạo bồ đề.

Câu Chú này của Bồ Tát Quán Thế Âm, “định huệ không hai, định huệ đều đủ, vạn hạnh nghiêm thân”. Ðịnh cũng đủ, huệ cũng đủ. Huệ đủ thì định đủ, định đủ thì huệ đủ. Vì có định mới phát huệ, có trí huệ mới tu định. Nếu chẳng có định thì chẳng có huệ, chẳng có huệ thì cũng chẳng có định.

Vị Bồ Tát này, Ngài “chẳng bỏ một pháp nào”, dù một pháp Ngài cũng không dễ dàng bỏ qua, bất cứ việc thiện lớn hay nhỏ đều làm hết. Cho nên có câu:

“Ðừng cho rằng việc thiện nhỏ mà không làm,
Ðừng cho rằng việc ác nhỏ mà làm”.

Vị Bồ Tát này việc ác dù nhỏ bé Ngài cũng không làm, việc thiện dù rất nhỏ Ngài nhất định cũng đi làm, cho nên có câu :”Ðừng làm các việc ác, hãy làm các việc lành”. Ngài phát bồ đề tâm, kết bồ đề quả, tu hành vạn hạnh để trang nghiêm pháp thân của chính mình. Ngài phát tâm đại bi để làm đại pháp vô vi, tùy theo tâm của chúng sinh mà làm Phật sự, song, ở trong bản tính, bản thể của Ngài chẳng có một tướng chúng sinh. Ở trong Phật pháp xem tất cả chúng sinh đều một thể với Ngài, không hai không khác. Cho nên Ngài lấy khổ của chúng sinh làm khổ của mình. Vì chính Ngài không nghĩ có khổ, cho nên phải giải trừ tất cả khổ não của chúng sinh, tuy nhiên giải trừ tất cả khổ não của chúng sinh mà chẳng có tướng độ chúng sinh. Ngài chẳng nói :”Bây giờ tôi cứu bạn, bạn phải cảm ơn tôi. Tôi giải trừ khổ cho bạn, bạn nên có chút báo đáp cho tôi”. Ngài chẳng có tâm như thế, cho nên vị Bồ Tát này mới hiện được ba mươi hai ứng thân. “Người nào đáng dùng thân Phật độ được, thì Ngài liền hiện thân Phật để vì họ nói pháp; người đáng dùng thân Bích Chi Phật độ được, thì Ngài liền hiện thân Bích Chi Phật để vì họ nói pháp; người đáng dùng thân ông vua độ được, thì Ngài liền hiện thân ông vua để vì họ nói pháp”. Có ba mươi hai ứng thân, mười bốn vô úy và bốn bất tư nghì (bốn thứ thần thông diệu dụng không nghĩ bàn), được chân viên thông; Ngài đắc được viên thông chân chánh, thành tựu quả đại bồ đề. Ðây là sự thành tựu của Bồ Tát Quán Thế Âm.