42 THỦ NHÃN ẤN PHÁP
Kệ tụng: Hòa-thượng Tuyên Hóa
Dịch Kinh văn: Hòa-thượng Thích Thiền Tâm
Dịch kệ tụng: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm

22. Bảo Khiếp Thủ

Kinh văn:

– Nhược vi địa trung phục tàng giả。đương ư Bảo Khiếp Thủ。

–  Nếu muốn lấy được kho báu ẩn trong lòng đất, nên cầu nơi tay cầm cái bảo kíp.

Chú Đại Bi câu 57 và 58: Tất Ðà Dủ Nghệ, Thất Bàn Ra Dạ 

Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt ra, bát thiết ca rị, yết nẵng hàm ra hồng.

Kệ tụng:

Phiên âm
Thiên thượng chúng bảo diệu nghiêm trang
Điạ trung phục tạng hóa ngu manh
Hải lý long cung kỳ trân hiện
Bảo khiếp thủ nhãn phóng hào quang.

Phiên dịch
Thiên giới trang nghiêm lắm ngọc ngà
Dấu trong lòng đất hóa thô sơ
Cung điện vua rồng trân bảo hiện
Hộp ngọc hào quang tỏa sáng lòa.