BỐN MƯƠI HAI TAY MẮT THIÊN THỦ QUÁN ÂM
Việt dịch: Huyền Thanh

 

21_ Tử Liên Hoa Thủ (Tay cầm hoa sen tim):

_ Tay thứ bảy trong tám tay thuộc Ma Ni Bộ (Mani-kula) của Mật Pháp, là Pháp Tăng Ích (Va’sikarana)

_Câu thứ 40 trong văn của bài Chú là:”Phật la xá gia” dịch nghĩa là bình hòa tức Tử Liên Hoa Thủ Nhãn trong tướng tay Đại Bi.

_Thiên Thủ Thiên  Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BẤT KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 21 trong Kinh Văn:

“Nếu muốn diện kiến tất cả mười phương chư Phật thì nên cầu nơi tay Tử Liên Hoa (Hoa Sen tím )”.

_ Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIÀ PHẠM ĐẠT MA Pháp Sư ở Đờii Đường, là tướng tay thứ 21:

“Nếu người nào vì muốn diện kiến tất cả chư Phật ở mười phường thì nên cầu nơi bàn tay cầm hoa sen tím”.

_ Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn thứ 21 là:

Nếu người muốn thấy các Như Lai nên tu pháp hoa sen tím, tượng KIẾN LIÊN QUÁN TỰ TẠI…xong tay phải cầm hoa sen tím, tay trái ngửa lên đặt ở trái tim, vẽ tượng xong.

Tướng Ấn là kết Liên Hoa Hợp Chưởng như thế hoa nở, rồi buông Ấn.

Chân Ngôn là:

ÁN _ PHỘC NHẬT LA ĐẠT MA ( Kim Cương Pháp) NHŨ LÃO LA SA BÁT NẠP MẠ (hoa sen tím) TÁT PHỘC BỘT ĐÀ ( tất cả Phật) CHỈ HOẠI NẴNG (trí) SA KHẤT SÔ TỲ GIA ( nhìn thấy) SA PHỘC HẠ