MỞ LỚN CON ĐƯỜNG
Hòa thượng Thích Thái Hòa

 

Bàn Tay Của Bạn

Bạn có phước báu mới có được một thân thể nhân hậu và toàn hảo. Nhưng, nếu bạn tự hào đối với những gì mà thân thể của bạn đang có và rất mực kiêu hãnh đối với chúng, thì phước báu của bạn sẽ bị giảm dần và có thể bị mất hẳn.

Bấy giờ thân thể của bạn sẽ bị biến thể trái ngược hoàn toàn với niềm tự hào và kiêu hãnh của bạn. Thân thể của bạn sẽ trở nên xấu xí, thô cứng. Chính niềm tự hào và kiêu hãnh về thân thể của bạn, hạt giống ấy sẽ tạo ra thân thể xấu xí và thô cứng cho đời sống tương lai của bạn.

Nếu bạn có một thân thể đẹp và nhân hậu, nhưng bạn không hề kiêu hãnh đối với nó. Bạn sống rất mực khiêm tốn và hài hòa với mọi người, thì không những đời này bạn có một thân thể đẹp mà đời sau bạn cũng có một thân đẹp, nó đẹp hơn cả thân thể mà bạn đang có.

Vì sao? Vì thân thể đẹp là do chất liệu cung kính và khiêm tốn với mọi người mà cảm nên.

Vì vậy, bạn thực tập hạnh khiêm tốn và cung kính với mọi người là bạn đã gieo hạt giống tốt đẹp cho thân thể của bạn trong tương lai.

Vậy, bạn hãy nhìn kỹ bàn tay để thấy rõ những gì bạn đã nghĩ và làm trong quá khứ và bạn hãy nhìn kỹ những ý nghĩ và hành động của bạn ngay đây và bây giờ, để thấy rõ bàn tay tương lai của bạn.