BỐN MƯƠI HAI TAY MẮT THIÊN THỦ QUÁN ÂM
Việt dịch: Huyền Thanh

 

20_ Bảo Kính Thủ (Tay cầm cái gương báu):

_Tay thứ hai trong tám tay thuộc Liên Hoa Bộ (Padma-kula) của Mật Pháp, là Pháp Kính Ái (Pustika)

_Câu thứ 37 trong văn của bài Chú là:”Thất na tất na” dịch nghĩa là Đại Trí tức Bảo Kính Thủ Nhãn trong tướng tay Đại Bi.

_Thiên Thủ Thiên  Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BẤT KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 23 trong Kinh Văn:

“Nếu muốn thành tựu Trí Tuệ rộng lớn thì nên cầu nơi tay Bảo Kính (cái gương báu)”.

_ Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh : Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIÀ PHẠM ĐẠT MA Pháp Sư ở Đ?i Đ?ờng, là tư?ng tay thứ 20:

“Nếu người nào vì Trí Tuệ lớn thì nên cầu nơi bàn tay cầm cái gương báu”.

_Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay  Ấn thứ 20 là:

Nếu người cầu Trí Tuệ nên tu pháp cái gương báu, tượng KÍNH TRÍ QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT…chỉ có tay trái để ngay trái tim cầm cái gương báu hướng ra ngoài, tay phải kết Trí Quyền Ấn, vẽ tượng xong.

Tướng Ấn đó là  tay phải nam quyền đặt ở eo, tay trái mở duỗi ra nâng lên trước mặt, thấy Ấn này tướng thấy Đại Viên Kính Trí.

Chân Ngôn là:

ÁN_  PHỘC NHẬT LA ĐẠT MA (Kim Cương Pháp) TÁT PHỘC TẤT ĐIẠ (thành tựu tất cả) MA HA CHỈ NHƯƠNG NẴNG (Đại Trí Tuệ) SA PHỘC HẠ.