PHÁP SỰ KHOA NGHI
( 3 tập)
Soạn dịch giả: HT. THÍCH HUYỀN QUANG
Chùa Quang Thiện, California, USA
Ấn hành 2002

 

2. THIẾP THỈNH VONG VU LAN

Tam Bảo Pháp đàn.
Bổn đàn gởi thiếp thỉnh:
Chư vị vong linh Vu Lan phó hội.
Sa môn Thích … phụng hành pháp sự.
Nay Bổn tự và Thập phương Phật tử thiết nghĩ rằng:
Bổn tự lịch đại hữu công các tiên linh,
Thập phương Phật tử trí tự chư vong giả,
Và Cửu Huyền Thất Tổ lịch đại tôn thân.
Sống thác bao lần,
Khổ vui mấy độ,
Một đi thiên cổ,
Nào biết về đâu!
Ba cõi dãi dầu,
Sáu đường man mác.
Nay gặp tiết Trung Nguyên xá tội,
Thiết trai đàn tiến bạt chư linh.
Giờ thì:
Đạo tràng đã mở,
Pháp sự cử hành,
Gởi một thiếp văn,
Triệu thỉnh chư linh,
Đồng về Bổn tự;
Nghe kinh thọ lễ
Ngộ tánh siêu sanh,
Chín phẩm ghi danh,
Muôn đời an mạng.

Và, mong rằng: Ông bà cha mẹ bảy đời (Thất Tổ) xin gia hộ cho:
Nội ngoại cháu con chín hệ (cửu huyền),
Thuận hòa hiếu đễ, lạc nghiệp an cư,
No ấm có dư, phước duyên không thiếu.
Nay thiếp thỉnh:
Bổn tự lịch đại hữu công các tiên linh,
Thập phương Phật tử trí tự chư vong giả.
Minh trung thâu chấp.
Nay, ngày … tháng bảy năm … PL. 25 …
Nhất Như Lai Tâm.

Sau đây là phương danh chư vị vong linh có đăng ký lại:
– Họ … Tên …
– Họ … Tên …
v.v…