BỐN MƯƠI HAI TAY MẮT THIÊN THỦ QUÁN ÂM
Việt dịch: Huyền Thanh

 

18_ Bạch Liên Hoa Thủ (Tay cầm hoa sen trắng):

_ Tay thứ tư trong tám tay thuộc Ma Ni Bộ (Mani-kula) của Mật Pháp, là Pháp Tăng Ích (Va’sikarana)

_Câu thứ 27 trong văn của bài Chú là:”Yết mông” dịch nghĩa là biện sự  tức Bạch Liên Hoa Thủ Nhãn trong tướng tay Đại Bi.

_Thiên Thủ Thiên  Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BẤT KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 19 trong Kinh Văn:

“Nếu vì mọi loại Công Đức thì nên cầu nơi tay Bạch Liên Hoa (Hoa Sen trắng)”

__ Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh : Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIÀ PHẠM ĐẠT MA Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 18:

“Nếu người nào vì mọi loại Cong Đưc thì nên cầu nơi bàn tay cầm hoa sen trắng”.

_ Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn thứ 18 là:

Nếu muốn thành tựu công đức nên tu pháp Hoa sen trắng, tượng PHÂN TRÀ LỢI QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT…. chỉ có tay trái cầm hoa sen trắng, tay phải kết ấn Thuyết Pháp, vẽ tượng xong.

Tướng Ấn là  Khai Phu Liên ấn (ấn hoa sen hé nở) .

Chân Ngôn là:

ÁN _ PHỘC NHẬT LA ĐẠT MA (Kim Cương Pháp) SÂM BÀ PHỆ BÁT NÁ MA (hoa sen trắng) NI PHÚ NHĨ (Dùng vòng hoa để trang nghiêm Pháp Thân) SA PHỘC HẠ