BẠCH LIÊN HOA THỦ CHÚ LUÂN
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu muốn thành tựu Công Đức nên tu Pháp Hoa Sen trắng. Tượng Phân Diệp Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng tốt đẹp trang nghiêm như trên đã nói, chỉ có tay trái cầm hoa sen trắng, tay phải kết Ấn Thuyết  Pháp”.

𑖡𑖦𑖺  𑖨𑖝𑖿𑖡-𑖝𑖿𑖨𑖧𑖯𑖧
𑖡𑖦𑖾 𑖁𑖨𑖿𑖧-𑖀𑖪𑖩𑖺𑖎𑖰𑖝𑖸𑖫𑖿𑖪𑖨𑖯𑖧 𑖤𑖺𑖠𑖰𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧 𑖦𑖮𑖯- 𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧   𑖦𑖮𑖯-𑖎𑖯𑖨𑖲𑖜𑖰𑖎𑖯𑖧
𑖌𑖼_ 𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖠𑖨𑖿𑖦 𑖭𑖽𑖥𑖪𑖸  𑖢𑖟𑖿𑖦-𑖡𑖰𑖢𑖲𑖜 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

NAMO  RATNA-TRAYĀYA
NAMAḤ ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA BODHISATVĀYA MAHĀ- SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA
OṂ_ VAJRA-DHARMA SAṂBHAVE  PADMA-NIPUṆA SVĀHĀ

Hoa sen trắng (Puṇḍarika hay Śveta-padma) là loài hoa mọc  dưới  bùn nước nhưng chẳng bị nhiễm sự nhơ nhớp bẩn thỉu của bùn nước. Màu trắng là màu gốc của các màu nên là nơi nhiễm của các màu nhưng bản thân chẳng hệ luỵ vì các màu   đó.

Bồ Tát cũng như hoa sen trắng đó, vì cứu các sắc nhiễm trước của chúng sanh nên tướng bên ngoài như nhiễm các sắc mà thật ra chẳng bị nhiễm bụi phiền não.

Lại nữa, khi đúng thời thì hoa sen hé nở, phô bày nhân quả nên mọi Quả Đức đều dùng hoa sen trắng làm Nhân và tất cả Công Đức đều gọi là Bạch  Pháp  (Śveta- dharma: Pháp trắng). Như vậy hoa trắng tượng trưng cho vạn hạnh và sen tượng trưng cho thành quả. Khi Hạnh mãn thì Quả thành nghĩa là hoa sen trắng tương ứng với mọi Công Đức.

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng bản nguyện Từ Bi xông ướp Tam Muội “ Liên Hoa” nên cầm hoa sen trắng biểu thị cho Bạch Pháp là pháp vô  nhiễm.

Muốn thành tựu Pháp này, Hành Giả lấy hoa sen trắng dâng lên Bản Tôn, quán tưởng tướng tay, tụng Chú. Khi mãn Công Đức sẽ được quả như  thế.

Như Kinh nói: “Nếu muốn có nhiều Công Đức, nên thường dùng nhiều hoa sen trắng cúng dường Chư Phật Bồ Tát. Vì thân Bồ Tát là người có công đức vô lượng vô biên chẳng thể ca ngợi hết  được”.

_Ý nghĩa của Chú này là:

NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam  Bảo

NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát

OṂ_ VAJRA-DHARMA (Quy mệnh Kim Cương Pháp) SAṂBHAVE PADMA-NIPUṆA SVĀHĀ (quyết định thành tưu sự phát sanh thần tình khéo léo của hoa sen)