NGỌC HOÀN THỦ CHÚ LUÂN
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là:“Nếu cầu nam nữ tôi tớ nên tu hành pháp cái Vòng Ngọc. Tượng Trì Hoàn Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng tốt đẹp uy quang như trước đã nói. Chỉ có tay trái để ở trái tim cầm Vòng Ngọc, tay phải che trên vòng ngọc như cái lọng” .

𑖡𑖦𑖺  𑖨𑖝𑖿𑖡-𑖝𑖿𑖨𑖧𑖯𑖧
𑖡𑖦𑖾 𑖁𑖨𑖿𑖧-𑖀𑖪𑖩𑖺𑖎𑖰𑖝𑖸𑖫𑖿𑖪𑖨𑖯𑖧 𑖤𑖺𑖠𑖰𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧 𑖦𑖮𑖯- 𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧  𑖦𑖮𑖯-𑖎𑖯𑖨𑖲𑖜𑖰𑖎𑖯𑖧
𑖌𑖼_  𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖠𑖦   𑖪𑖰𑖬𑖧  𑖢𑖿𑖨𑖯𑖢𑖿𑖝  –  𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

NAMO  RATNA-TRAYĀYA
NAMAḤ ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA BODHISATVĀYA MAHĀ- SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA
OṂ_  VAJRA-DHAMA   VIṢAYA  PRĀPTA  –  SVĀHĀ

Ngọc Hoàn là vòng ngọc quý dùng để trang sức. Nếu dùng  vàng  bạc  trang nghiêm thì gọi là kim tỏa (cái khóa bằng vàng) nên Ngọc Hoàn biểu thị cho nghĩa Hệ triền (trói buộc) Bồ Tát Quán Thế Âm dùng bản Nguyện Từ Bi cầm vật báu này biểu thị cho nghĩa Hệ Triền (ràng buộc) nhằm giúp cho chúng sinh cầu con cái hay tôi tớ để phụ giúp và giữ gìn sự nghiệp. Nếu biết đúng sự thật hay không thì dùng cái Vòng này thử. Hành Giả dùng vàng, bạc, đồng … làm hai cái vòng giao nhau như khoen xích, đặt trước Bản Tôn, tu niệm tụng Pháp thì được như  nguyện.

_Ý nghĩa của Chú này là:

NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam  Bảo

NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát

OṂ_ VAJRA-DHAMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) VIṢAYA PRĀPTA – SVĀHĀ (đạt được cảnh giới đem lại sự thành tựu tốt  lành)