QUÁN TỔNG TƯỚNG LUẬN TỤNG
Bồ-tát Trần-na tạo luận
Tam tạng pháp sư Nghĩa Tịnh dịch
Nguyên Hồng dịch tiếng Việt

 

Nếu người thích sơ lược,

Thì kia đã hiển thị.

Còn như thích chi tiết,

Thì sẽ nói tổng tướng.

Do trí tiếng và nghĩa,

Người tục nói là gốc.

Là quán tổng tướng nói,

Tụng này tiếng và nghĩa,

Tiếng và nghĩa là hai,

Trông đó hai thứ trí.

Là trí tiếng và nghĩa.

Nói kia là căn bản,

Là nghĩa đối với nhân

Do người thế gian nói.

Trí tiếng nghĩa làm gốc

Nên trích ra làm tụng,

Thanh nghĩa và trí nghĩa

Để tạo ra luận này.

Hỏi: tên nghĩa liên thuộc

Tục nói cho là gốc,

Vì sao nay lại bảo

Chỉ nói nghĩa của thanh?

Đáp rằng không phải vậy.

Dẫu có liên thuộc thanh

Chỉ 2 tên và nghĩa.

Các hữu đều chung tướng

Sở thuyên và năng thuyên.

Trong đây lý ấn trì

Đều gồm vào trong đó,

Là tính chẳng lìa nhau,

Mới chấp nhận liên thuộc.

Nên nay chỉ nói thuyên,

Do bởi tên năng thuyên

Chỉ hạn nơi liên thuộc.

Hiểu nghĩa sở thuyên kia,

Nên lấy tính tổng tướng

Thì mới được hiểu rõ,

Sau rồi sẽ nói rộng,

Nên chỉ thanh nghĩa trí

Liên thuộc đạo lý thành.

Ngoài ra nếu ý muốn

Hai danh nghĩa trong đây

Có 3 thứ sai biệt

Là thanh và nghĩa 2.

HẾT