LUẬN ĐẠI THỪA BÁCH PHÁP MINH MÔN
(Lược lục danh số trong Bản sự phần)
Bồ-tát Thiên Thân tạo luận
Tam tạng pháp sư Huyền Trang dịch
Nguyên Hồng dịch tiếng Việt

 

Như Thế Tôn nói tất cả pháp vô ngã. Những gì là tất cả pháp? Thế nào là vô ngã?

Tất cả pháp lược có 5 thứ: 1. Tâm pháp. 2. Tâm sở hữu pháp. 3. Sắc pháp. 4. Tâm bất tương ưng hành pháp. 5. Vô vi pháp. Có 5 câu kệ như sau:

Vì tất cả tối thắng,

Vì cùng đây tương ưng,

Hai, vì ảnh sở hiện,

Ba, vì vị sai biệt,

Bốn, vì sở hiển thị.

Theo thứ tự như vậy.

Thứ nhất, tâm pháp lược có 8 thứ: 1. Nhãn thức. 2. Nhĩ thức. 3. Tỹ thức. 4. Thiệt thức. 5. Thân thức. 6. Ý thức. 7. Mạt-na-thức. 8. A-lại-da thức.

Thứ hai, tâm sở hữu pháp lược có 51 thứ chia làm 6 vị: 1. Biến hành có 5. 2.Biệt cảnh có 5. 3. Thiện có 11. 4. Phiền não có 6. 5. Tùy phiền não có 20. 6. Bất định có 4.

1. Năm biến hành là: 1. Tác ý. 2. Xúc. 3. Thụ. 4. Tưởng. 5. Tư.

2. Năm biệt cảnh là: 1. Dục. 2. Thắng giải. 3. Niệm. 4. Định. 5. Tuệ.

3. Mười một thiện là: 1. Tín. 2. Tinh tiến. 3. Tàm. 4. Quý. 5. Vô tham. 6. Vô sân. 7. Vô si. 8. Khinh an. 9. Bất phóng dật. 10. Hành xả. 11. Bất hại.

4. Sáu phiền não là: 1. Tham. 2. Sân. 3. Mạn. 4. Vô minh. 5. Nghi. 6. Bất chính kiến.

5. Hai mươi tùy phiền não là: 1. Phẫn. 2. Hận. 3. Não. 4. Phú. 5. Cuống. 6. Siểm. 7. Hại. 8. Kiêu. 9. Tật. 10. Xan. 11. Vô tàm. 12. Vô quý. 13. Bất tín. 14. Giải đãi. 15. Phóng dật. 16. Hôn trầm. 17. Trạo cử. 18. Thất niệm. 19. Bất chính tri. 20. Tán loạn.

6. Bốn bất định là: 1. Thùy miên. 2. Ác tác. 3. Tầm. 4. Tứ.

Thứ ba, sắc pháp lược có 11 thứ: 1. Nhãn. 2. Nhĩ. 3. Tỹ. 4. Thiệt. 5. Thân. 6. Sắc. 7. Thanh. 8. Hương. 9. Vị. 10. Xúc. 11. Pháp xứ sở nhiếp sắc.

Thứ tư, tâm bất tương ưng hành pháp lược có 24 thứ: 1. Đắc. 2. Mạng căn. 3. Chúng đồng phần. 4 Dị sinh tính. 5. Vô tưởng định. 6. Diệt tận định. 7. Vô tưởng báo. 8. Danh thân. 9. Cú thân. 10. Văn thân. 11. Sinh. 12. Lão. 13. Trụ. 14. Vô thường. 15. Lưu chuyển. 16. Định dị. 17. Tương ưng. 18. Thế tốc. 19. Thứ đệ. 20. Phương. 21. Thời. 22. Số. 23. Hòa hợp tính. 24. Bất hòa hợp tính.

Thứ năm vô vi pháp lược có 6 thứ: 1. hư không vô vi. 2. Trạch diệt vô vi. 3. Phi trạch diệt vô vi. 4. Bất động diệt vô vi. 5. Tưởng thụ diệt vô vi. 6. Chân như vô vi.

Nói vô ngã là lược có 2 thứ: 1. Bổ-đặc-già-la vô ngã. 2. Pháp vô ngã.

TRỌN BỘ 1 QUYỂN HẾT

Print Friendly, PDF & Email