42 THỦ NHÃN ẤN PHÁP
(TỨ THẬP NHỊ ẤN PHÁP)

16. Việt Phủ Thủ

16. Nhược vi nhất thiết thời xứ。hảo ly quan nạn giả。đương ư Việt Phủ Thủ。

16. Nếu muốn trong tất cả thời, tất cả chỗ, lìa nạn quan quân vời bắt, nên cầu nơi tay cầm cây phủ việt.

Chân ngôn rằng: Án – vị ra dã, vị ra dã, tát phạ hạ.