PHỦ VIỆT THỦ CHÚ LUÂN
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu muốn lìa nạn của Quan Quyền nên tu Pháp Phủ Việt (cây búa lớn). Tượng Trấn Nạn Quan Tự Tại, tướng tốt đẹp trang nghiêm như trước không khác. Xong tay phải cầm cây Búa lớn, tay phải nắm Quyền đặt ở eo”

𑖡𑖦𑖺  𑖨𑖝𑖿𑖡-𑖝𑖿𑖨𑖧𑖯𑖧
𑖡𑖦𑖾 𑖁𑖨𑖿𑖧-𑖀𑖪𑖩𑖺𑖎𑖰𑖝𑖸𑖫𑖿𑖪𑖨𑖯𑖧 𑖤𑖺𑖠𑖰𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧 𑖦𑖮𑖯- 𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧   𑖦𑖮𑖯-𑖎𑖯𑖨𑖲𑖜𑖰𑖎𑖯𑖧
𑖌𑖼  𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖠𑖨𑖿𑖦_  𑖢𑖨𑖫𑖳    𑖨𑖯𑖕-𑖥𑖧  𑖪𑖰𑖦𑖲𑖎𑖿𑖝𑖸_  𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

NAMO  RATNA-TRAYĀYA
NAMAḤ ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA BODHISATVĀYA MAHĀ- SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA
OṂ  VAJRA-DHARMA_  PARAŚŪ    RĀJA-BHAYA  VIMUKTE_  SVĀHĀ.

Trong các nạn thì nạn quan quân là tối phiền não. Phủ Việt (Paraśu) là binh khí có sức mạnh để phá nạn quan binh, hoặc Phủ Việt là binh khí phá nát các vật khí tồi phá khác.

Quán Thế Âm Bồ Tát dùng Bản Nguyện Từ Bi cầm cây búa lớn biểu thị cho ý nghĩa phá nạn.

Muốn thành tựu pháp này, Hành giả đem cây Búa đặt trước Bản Tôn, tác tưởng niệm Chú, hướng cây búa về phía quân địch, rung động cây búa, liền được hòa   bình.

_Ý nghĩa của Chú này là:

NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam  Bảo

NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát

OṂ VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương  Pháp)  PARAŚŪ  RĀJA- BHAYA VIMUKTE (cây búa lớn khiến cho giải thoát được nạn vua chúa) SVĀHĀ (thành tựu tốt lành)