1538-Luận Thi Thiết

1538-Luận Thi Thiết
Luận Tạng - TQ, Phật Giáo Tuệ Quang Việt Tạng

SỐ 1538/7
LUẬN THI THIẾT
Hán dịch: Đời Triệu Tống, Đại sư Pháp Hộ – Duy Tịnh
Việt dịch: Cư sĩ Nguyên Huệ

 

QUYỂN 1

Phần 1: Thế Gian Thi Thiết.

Phần 2: Nhân Thi Thiết2: Gồm 13 môn.

* Môn thứ 1: Thi Thiết Nhân trong Đại Luận Đối Pháp.

Trong Luận đã hỏi: Do nhân duyên gì Ngọc nữ báu hiện có của Chuyển luân Thánh vương nhan sắc thượng diệu hơn hẳn mọi người, sắc tướng như thiên nữ, ai cũng thích nhìn ngắm? (Nữ báu, Ngọc nữ báu: Là một trong bảy báu của Chuyển luân Thánh vương).

Đáp: Do từ thời xa xưa Nữ báu của Chuyển luân Thánh vương đã tu nhân hành sự rộng lớn, có thể dùng các vật thanh tịnh để bố thí. Đó là các vật dùng để trang hoàng thanh tịnh, cùng những thứ như thức ăn uống, y phục, hương xoa, hương bột, giường tòa, phòng nhà, đèn đuốc v.v… Do nhân như thế nên Nữ báu của Chuyển luân Thánh vương nhan sắc thượng diệu hơn hẳn mọi người, sắc tướng như thiên nữ, ai cũng vui thích nhìn ngắm.

Hỏi: Do nhân duyên gì Nữ báu của Chuyển luân Thánh vương có màu da trung bình không đen không trắng, thân tướng cân đối không dài không ngắn, không mập không ốm v.v…?

Đáp: Do từ thời xa xưa Nữ báu ấy đã tu nhân hành sự rộng lớn, có thể hành bố thí. Nghĩa là dùng các thứ sắc hương vị đều đầy đủ, các thứ vật dụng như thức ăn uống v.v…, tự tay mang đến dâng tặng khởi tâm không kiêu mạn khi hành tác bố thí. Do nhân như thế, nên Nữ báu hiện có màu da trung bình không đen không trắng, thân tướng cân đối không dài ngắn, không mập không ốm.

Hỏi: Do nhân duyên gì Nữ báu của Chuyển luân Thánh vương khi gặp mùa lạnh thì được ấm áp, vừa ý, vui thích?

Đáp: Do từ nơi xa xưa Nữ báu ấy đã tu nhân hành sự rộng lớn. Nghĩa là như gặp mùa đông giá rét gió lớn thổi dữ, cảnh sắc tiêu điều lạnh buốt, mọi người đều lo sợ, nhưng Nữ báu nầy đối với cha mẹ, các vị tri thức, các bậc sư trưởng tôn quý, các Sa-môn, Bà-la-môn khác, luôn khởi tâm ái lạc không có não hại, đem các thứ vật dụng tạo ấm áp như y phục, giường nằm, mùng mền, ngọa cụ, hương xoa, hương bột, phòng nhà, lò sưởi, củi lửa cùng các thứ cần dùng gây ấm khác hành bố thí rộng khắp. Do nhân như thế, nên Nữ báu ấy bây giờ khi gặp mùa lạnh thì được ấm áp, vừa ý, vui thích.

Hỏi: Do nhân duyên gì Nữ báu của Chuyển luân Thánh vương khi gặp thời tiết nóng bức lại được mát mẻ, vừa ý, vui thích?

Đáp: Do từ nơi xa xưa Nữ báu ấy đã tu nhân hành sự rộng lớn. Nghĩa là như khi gặp mùa nóng bức, ánh nắng mặt trời thiêu đốt bức bách, sâu bọ, ruồi muỗi sinh nhiều, mọi người đều hết sức khổ não. Lúc nầy, Nữ báu đối với cha mẹ, các vị tri thức, các bậc sư trưởng tôn quý, các Sa-môn, Bà-la-môn khác, luôn khởi tâm ái lạc không có não hại, dùng các thứ vật dụng tạo mát mẻ như y phục, ngọa cụ, hương xoa, hương bột, giường nằm, phòng nhà, bàn ghế, đồ gác chân, vòng xuyến quý giá, hương Đa-ma-la và các thứ do hương Đa-ma-la tạo thành, cùng những thứ cần thiết để hành tác bố thí rộng khắp. Do nhân như thế, nên Nữ báu của Chuyển luân Thánh vương gặp mùa nóng bức thì được mát mẻ, vừa ý, vui thích.

Hỏi: Do nhân duyên gì Nữ báu của Chuyển luân Thánh vương nơi các lỗ chân lông khắp thân mình đều tỏa ra hương thơm Chiênđàn, miệng thường phát ra mùi hương hoa Ưu-bát-la?

Đáp: Do từ nơi xa xưa Nữ báu ấy đã tu nhân hành sự rộng lớn. Nghĩa là đối với cha mẹ, các vị tri thức, các bậc sư trưởng tôn quý, các Sa-môn, Bà-la-môn khác, luôn khởi tâm ái lạc không não hại, thường dùng các thứ chất thơm như trầm thủy, huân lăng Uất-kim, Đa-ma-la v.v… và các thứ hương thượng diệu khác để hành thí rộng khắp. Do nhân như thế, nên nói các lỗ chân lông khắp thân mình đều tỏa ra hương thơm chiên-đàn, miệng thường phát ra mùi hương hoa Ưu-bát-la.

Hỏi: Do đâu Nữ báu của Chuyển luân Thánh vương theo hầu bên vua Thánh kia, trước đứng, sau ngồi, đều không mất phép tắc lễ nghi, các việc làm thảy đều tuân phụng siêng năng hết mực không hề lười trễ, ngôn ngữ luôn dịu dàng dễ mến như thế?

Đáp: Do Chuyển luân Thánh vương trải qua thời gian lâu dài, theo chỗ tác dụng, các nghiệp thiện càng thêm mạnh mẽ, nuôi lớn thành thục nên hiện tiền có được phước báo thù thắng. Do nhân như thế tức chiêu cảm được Nữ báu lời nói luôn dịu dàng thuận ý.

Hỏi: Do đâu Nữ báu của Chuyển luân Thánh vương có thể khiến cho Thánh vương được đẹp ý, xứng thuận nhưng tâm không nhiễm, huống chi là thân ngữ lại không điều thuận hòa nhã?

Đáp: Do Chuyển luân Thánh vương luôn có đủ oai đức lớn, đối với các loài chúng sinh kia không hề có tâm phân biệt, sai khác, vượt mọi biểu hiện nơi tâm ý con người. Do nhân như thế nên chiêu cảm được Nữ báu luôn đẹp ý xứng thuận nhưng tâm không nhiễm.

Hỏi: Do đâu Nữ báu của Chuyển luân Thánh vương luôn biết trước ý của Thánh vương lúc nào muốn đi, khi nào muốn đứng, hoặc ngồi, nên tiến đến trước vua thưa: Vui thay Thánh vương! Thánh vương muốn du hành chăng? Hoặc muốn đứng, ngồi chăng? thảy đều tùy tùng thuận hợp?

Đáp: Do từ thời xa xưa Nữ báu ấy đã tu nhân hành sự rộng lớn. Nghĩa là ở trong cõi Dục, Nữ báu ấy luôn có đủ tâm từ quán xét các chúng sinh mong muốn về nghĩa, mong muốn về lợi, mong muốn an lạc, hoặc nếu chúng sinh khởi mong muốn không lợi, mong muốn không an lạc, đều dùng tâm từ, mắt từ để quán xét. Do nhân như thế nên Nữ báu của Chuyển luân Thánh vương đều biết trước ý của Thánh vương muốn đi đứng dừng nghỉ v.v…

Hỏi: Do đâu Nữ báu của Chuyển luân Thánh vương vượt hơn mọi người nữ bình thường ở thế gian, như vầng trăng trong đám các vì sao?

Đáp: Do từ thời xa xưa Nữ báu ấy đã tu nhân hành tác rộng lớn. Nghĩa là như tự mình không sát sinh, lại khuyên bảo người khác giữ giới không sát sinh, tự mình không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, lại khuyên bảo người khác, mỗi mỗi thứ như vậy đều tu tập, gìn giữ. Do nhân như thế nên Nữ báu của Chuyển luân Thánh vương vượt hơn mọi người nữ khác, như ánh trăng trong đám các vì sao.

Hỏi: Vì sao Nữ báu của Chuyển luân Thánh vương không bú sữa khi sinh?

Đáp: Vì tất cả các người nữ cùng có chung về một loại khổ, tức là cái khổ mang thai, sinh ra cho bú sữa. Còn Nữ báu kia ở trong thời gian đã lâu xa đã ít bệnh ít khổ não, tạo các nghiệp thiện, nuôi lớn, thành thục, nên hiện tiền các quả báo thắng diệu được thành tựu. Do nhân như thế nên Nữ báu của Chuyển luân Thánh vương không bú sữa khi sinh.

Hỏi: Do đâu Nữ báu của Luân vương ở trước vua Thánh hướng đến mạng chung?

Đáp: Do Nữ báu ấy đã tu tập các nghiệp thiện trong suốt thời gian lâu dài không gián đoạn, nên nơi hiện tiền các thứ quả báo thắng diệu được thành tựu. Do nhân như thế nên Nữ báu của Luân vương ở trước vua Thánh hướng đến mạng chung.

Hỏi: Do đâu Nữ báu của Chuyển luân Thánh vương ở trong hàng nữ nhân, riêng được sinh lên cõi trời?

Đáp: Do Nữ báu ấy bản tánh hiền thiện, lại tu tập đầy đủ mười nghiệp đạo thiện. Do nhân như thế nên Nữ báu của Chuyển luân Thánh vương ở trong hàng nữ nhân, riêng được sinh lên cõi trời.

Hỏi: Do đâu Chuyển luân Thánh vương có được Quan chủ kho báu?

Đáp: Do từ thời xa xưa Chuyển luân Thánh vương đã tu nhân hành sự rộng lớn. Nghĩa là như gặp lúc thời tiết quá lạnh, quá nóng, bấy giờ nhà vua đối với cha mẹ, các vị tri thức, các bậc sư trưởng tôn kính, và các vị Sa-môn, Bà-la-môn, luôn khởi tâm ái lạc, không hề não hại, tùy thời dùng các thứ thuốc men quý giá, các thứ thức ăn uống thượng vị được ưa thích nhất, cùng những vật dụng cần thiết khác, cung kính cúng dường, khiến chư vị ấy mọi sự thọ dụng luôn đầy đủ, thân tâm an lạc. Do nhân như thế nên Chuyển luân Thánh vương có được Quan chủ kho báu.

Quan chủ kho báu nầy hết sức giàu có tự tại, quyến thuộc rộng nhiều, kho tàng châu báu, tiền của, thóc lúa đầy ắp, thọ dụng càng tăng, của cải càng đầy, là do quả báo của nghiệp thiện sinh khởi.

Quan chủ kho báu ấy lại có đủ thiên nhãn có thể thấy rõ các kho báu còn chôn giấu, hoặc có chủ hoặc không có chủ, hoặc nằm dưới nước hay ở trong lòng đất, hoặc gần hoặc xa v.v… Vị nầy đi tới chỗ Chuyển luân Thánh vương, cho đến công việc đầy đủ vô số các thứ vật dụng, luôn siêng năng tận lực không hề mệt mỏi, kính cẩn tâu vua: “Thiên tử cần dùng các thứ tiền bạc vật báu, thần đều có thể phụng dâng”.

Sau đó ít lâu, Chuyển luân Thánh vương ý muốn thử nghiệm Quan chủ kho báu, liền ra lệnh đem thuyền báu vượt sông du hành, rồi mới cho gọi vị Quan chủ kho báu ấy đến bảo: “Khanh nay nên cung cấp cho ta nhiều tiền của, châu báu, ta đang cần dùng”. Khi ấy, Quan chủ kho báu tâu vua: “Xin Thánh vương cho thuyền cập bờ, thần sẽ dâng lên vua mọi thứ cần dùng. Nếu thuyền không vào bờ, sự việc dâng nạp khó thành”. Bấy giờ, nhà vua liền ra lệnh cho thuyền báu quay lại cập bờ. Vị chủ kho tàng báu đến trước vua, gối phải quỳ sát đất, cung kính vái chào, tác lễ đầy đủ, hai tay dâng lên vua bốn bình báu thắng diệu làm bằng vàng ròng, đựng đầy ngọc báu phụng hiến lên vua và tâu: “Xin Thánh vương nhận lấy các vật báu bậc nhất nầy”. Rồi đọc tụng:

Trong mát mưa nhẹ từ trời tuôn

Xua tan bao nóng bức mùa hạ

Xin dâng Luân vương các vật báu

Cùng thí cho những kẻ nghèo khó.

Được thọ nhận rồi đều an vui

Người xin cùng sinh tâm hoan hỷ

Do đấy nghiệp báo rộng vô cùng

Đạt được giàu có hơn mọi người.

Đủ thần lực lớn cùng thiên nhãn

Được làm Chuyển luân Thánh vương.

Hỏi: Do đâu Quan chủ kho báu đạt được giàu sang, có nhiều kho báu rộng lớn, càng thọ dụng lại càng tăng nhiều?

Đáp: Do từ thời xa xưa Quan chủ kho báu đã tu nhân hành sự rộng lớn. Nghĩa là có thể bố thí cho tất cả các Sa-môn, Bà-la-môn, những người cùng khổ, các kẻ vãng lai, những kẻ xin ăn, trao cho họ đủ các thứ như thức ăn uống, y phục, tràng hoa, hương xoa, giường nằm, phòng nhà, đèn đuốc v.v… Do nhân như thế nên Quan chủ kho báu đạt được giàu có lớn, có nhiều kho báu rộng lớn, càng thọ dụng thì tiền của vật báu càng tăng.

Hỏi: Do đâu Quan chủ kho báu có được nghiệp báo thù thắng sinh khởi, nên có đủ thiên nhãn, đối với các kho báu còn chôn giấu, hoặc có chủ hoặc không có chủ, hoặc ở dưới nước hoặc ở trong lòng đất, hoặc gần hay xa thảy đều nhìn thấy?

Đáp: Do từ thời xa xưa Quan chủ kho báu đã tu nhân hành sự rộng lớn. Nghĩa là đối với cha mẹ, các vị tri thức, các bậc sư trưởng tôn kính, các vị Sa-môn, Bà-la-môn đều luôn khởi tâm ái lạc, không hề não hại. Lại, đối với thế gian, khắp vì tất cả những nơi chốn tối tăm, mờ mịt, tạo ra ánh sáng soi chiếu, trao cho họ đèn đuốc cùng những vật dụng thắp sáng để trừ bỏ bóng tối. Do nhân như thế nên Quan chủ kho báu có được nghiệp báo thù thắng, có đủ thiên nhãn thấy rõ các kho báu còn chôn giấu trong nước hay trong lòng đất, hoặc có chủ hoặc không có chủ, hoặc xa hoặc gần.

Lại nữa, tụng nêu:

Thức ăn uống, y phục, tràng hoa

Từ xưa từng khởi tâm thanh tịnh

Mở cửa bố thí tự tay dâng

Lại dùng đèn sáng xua bóng tối.

Được làm đại thần chủ kho báu

Hầu cận Chuyển Luân vương danh tiếng

Nhiều của tiền vật báu bậc nhất

Đạt được thiên nhãn thấy kho ẩn.

Hỏi: Do đâu Chuyển luân Thánh vương có được Quan chủ binh báu?

Đáp: Do từ thời xa xưa Chuyển luân Thánh vương đã tu nhân hành sự rộng lớn. Nghĩa là đối với cha mẹ, các vị tri thức, các bậc sư trưởng tôn quý, cùng các vị Sa-môn, Bà-la-môn đều luôn khởi tâm ái lạc, không hề não hại. Đối với các nơi chốn tối tăm thường tạo ra ánh sáng soi chiếu, như cho họ đèn đuốc hoặc các vật thắp sáng để xua tan bóng tối. Do nhân như thế nên Chuyển luân Thánh vương có được Quan chủ binh báu.

Quan chủ binh báu nầy thông sáng lanh lợi, khéo quan sát, khéo nêu dụ, đầy đủ trí tuệ, đến nơi chỗ vua, đem sự việc hiện đời, nghĩa lợi của chánh pháp để phụ giúp nhà vua. Nơi các việc khác ở đời, cũng là nghĩa lợi của chánh pháp thảy đều phụ giúp vua Thánh. Ở trong binh chúng luôn nhận biết ý vua, muốn giữ lại thì giữ lại, muốn dẹp bỏ liền dẹp bỏ, không khiến vua phải nhọc sức. Cũng không nhờ vào sự vận dụng của bốn binh chủng, không khiến họ phải mệt nhọc, nhưng tất cả đều tự nhiên quy phục.

Lại nữa, tụng nêu:

Nơi chốn tối tăm ở thế gian

Khắp tạo đèn sáng thảy soi chiếu

Thí các đèn cùng những ánh sáng

Đều khiến nơi nơi tỏa chiếu khắp.

Lại đối cha mẹ cùng tri thức

Các vị Sa-môn, Bà-la-môn

Rộng tạo đèn sáng cùng soi chiếu

Đều được trừ tối, nhận ánh sáng.

Do nghiệp thiện thí an vui ấy

Tạo các nghiệp thiện thù thắng khác

Luân vương do nhân thắng báo nầy

Đạt được chủ binh báu đại trí.

Hỏi: Do đâu Quan chủ binh báu thông sáng lanh lợi, khéo nêu dụ, khéo quan sát, có đủ trí tuệ?

Đáp: Do Quan chủ binh báu ấy trong các đời từ xa xưa nhân cũ đã kiến lập, cho đến các đời các kiếp cực xa về trước nữa, đều đã diệt hết. Khi được làm người thì thông sáng lanh lợi, có đủ trí tuệ, khéo quán xét, đối với các Sa-môn, Bà-la-môn đã luôn tìm đến thân cận, cung kính thưa hỏi: Những gì là thiện, những gì là bất thiện, những gì là có tội, những gì là không tội, những việc nào nên làm để được thắng thượng, lìa các nghiệp tội lỗi. Theo những điều được nghe, nương nơi pháp tu hành, thường khéo quán xét, khéo tư duy, hoặc về sự, hoặc về nhân, siêng cầu thỉnh học hỏi, hành tác cứu giúp tạo nhân cứu độ, ý chí càng mạnh dốc sức hành trì. Do nhân như thế nên Quan chủ binh báu thông sáng lanh lợi, có đủ trí tuệ.

Lại nữa, tụng nêu:

Từ xưa gần gũi các bậc trí

Siêng cầu quán xét các nhân thiện

Phát tâm khởi lợi ích tối thượng

Nơi tất cả xứ không lười thoái.

Quan chủ binh báu do sức ấy

Nay được thông sáng đủ trí tuệ

Nhanh chóng phát khởi tâm tinh tấn

Nay là chủ binh báu Luân vương.

*

* Môn thứ 2: Thi Thiết Nhân trong Đại Luận Đối Pháp.

Tụng nêu chung:

Chuyển luân Thánh vương có đầy đủ

Xe báu, voi, ngựa cùng ngọc báu

Nữ báu, chủ kho và chủ binh

Sống lâu không bệnh đủ sắc tướng

Vừa ý, tự tại, lại nhiều con

Nói rộng như trong Uẩn thứ ba.

Như trong Luận nói: Chuyển luân Thánh vương tức đồng với Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Lại nữa, tụng nêu:

Như Luận đã nói Chuyển Luân vương

Tức đồng Đại Pháp vương vô thượng

Ở trong cảnh giới đại địa nầy

Chuyển đại pháp luân, tạo thiện lợi.

Do bậc Chuyển Luân Thánh vương kia

Nên quán tức đồng Phật Như Lai

Đều khởi tâm bi thương thế gian

Đại tịch mặc lợi khắp tất cả.

Như Chuyển luân Thánh vương có Xe báu: Nên biết việc đó tức đồng với Đức Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác, xuất hiện nơi thế gian, thuyết giảng về pháp Tám chánh đạo của bậc Thánh. Do Đức Phật đã giảng nói tám chánh đạo có thể diệt trừ tất cả phiền não ở thế gian nên ở trong các pháp đạt được không chướng ngại.

Lại nữa, tụng nêu:

Chuyển luân Thánh vương có xe báu

Khắp đại địa nầy đều quy phục

Như Phật khai diễn tám môn chánh

Giải trừ tất cả ma oán buộc.

Như Chuyển luân Thánh vương có Voi báu: Nên biết tức đồng với Đức Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác, đã giảng nói về pháp bốn thần túc. Do Đức Phật, Như Lai đã giảng nói về pháp bốn thần túc có thể diệt trừ tất cả phiền não ở thế gian nên ở trong các pháp đạt được không chướng ngại.

Lại nữa, tụng nêu:

Chuyển Luân Thánh vương có voi báu

Qua lại trên không đều tự tại

Thần túc Như Lai cũng như vậy

Cù-đàm danh vang thần hóa rộng.

Như Chuyển luân Thánh vương có Ngựa báu: Nên biết tức đồng với Đức Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác nêu giảng về pháp bốn chánh đoạn. Do Đức Phật đã giảng nói pháp bốn chánh đoạn có thể diệt trừ tất cả phiền não ở thế gian nên ở trong các pháp đạt được không chướng ngại.

Lại nữa, tụng nêu:

Ngựa báu thân xanh đẹp, Luân vương

Đầy đủ thuần thục, chạy như gió

Như pháp bốn chánh đoạn của Phật

Mau chứng quả tịch tĩnh vô vi.

Tướng ngựa oai đẹp đỉnh đầu đen

Ngựa báu ấy được vua luôn cỡi

Pháp bốn chánh đoạn cũng như thế

Cù-đàm danh tiếng tự tại khắp.

Như Chuyển luân Thánh vương có Ngọc báu: Nên biết tức đồng với Đức Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác có đầy đủ thiên nhãn. Do Đức Phật, Như Lai có đầy đủ thiên nhãn, nên tùy theo các chúng sinh có những mong muốn ưa thích gì, Phật dùng thiên nhãn đều có thể quán xét.

Lại nữa, tụng nêu:

Ngọc báu lưu ly của Luân vương

Tỏa chiếu sáng khắp mọi nơi chốn

Thiên nhãn Như Lai cũng như thế

Quán chiếu khắp cõi đều vô ngại.

Như Chuyển luân Thánh vương có Nữ báu: Nên biết tức đồng với Đức Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác có pháp giác chi hỷ.

Lại nữa, tụng nêu:

Vua Chuyển luân có Nữ báu diệu

Mọi người ưa nhìn ý đều vui

Pháp giác chi hỷ cũng như thế

Cù-đàm danh vang khéo vui hợp.

Như Chuyển luân Thánh vương có Quan chủ kho báu: Nên biết tức đồng với Đức Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác có bốn chủng tánh luôn thân cận, đó là Sát-đế-lợi, Bà-la-môn, Phệ-xá, Thủ-đà, đối với Đức Phật Thế Tôn luôn cung kính, thường đem các thứ như thức ăn uống, y phục, giường nằm, thuốc trị bệnh v.v… dâng cúng Ngài.

Lại nữa, tụng nêu:

Như Chuyển Luân Đại Thánh vương kia

Tài sản vô lượng giàu sang nhất

Cù-đàm Thánh chủ danh vang khắp

Bốn tộc họ cung kính cũng thế.

Như Chuyển luân Thánh vương có Quan chủ binh báu: Nên biết tức đồng với Đức Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác có đủ thắng tuệ lớn. Do Đức Phật có đủ đại tuệ có thể diệt bỏ tất cả phiền não của thế gian, giải trừ mọi Ma buộc, nên ở trong các pháp không bị chướng ngại.

Lại nữa, tụng nêu:

Quan chủ binh báu khéo tìm xét

Lại hay quyết chọn các nghĩa lợi

Đại tuệ Như Lai cũng như thế

Trừ hết trói buộc của ma oán.

Như Chuyển luân Thánh vương thọ mạng dài xa, trụ lâu nơi thế gian: Nên biết tức đồng với Đức Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác trụ lâu nơi cõi đời, tùy theo các chúng sinh có những mong cầu gì đều khiến được viên mãn. Nếu sống một kiếp hoặc hơn một kiếp, đó gọi là trường thọ. Chuyển luân Thánh vương dùng chánh pháp giáo hóa thế gian, thọ mạng một kiếp, cũng lại như vậy.

Như Chuyển luân Thánh vương ít bệnh hoạn, ít sầu não: Nên biết tức đồng với Đức Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác không có các thứ tổn não, bệnh khổ không sinh.

Lại nữa, tụng nêu:

Chuyển luân Thánh vương ít bệnh não

Chánh pháp tối thượng hóa thế gian

Thế Tôn Đại sư danh tiếng đủ

Không bệnh, không não, luôn an lạc.

Như Chuyển luân Thánh vương thân sắc đẹp đẽ, đoan nghiêm, đủ ba mươi hai tướng của bậc Đại trượng phu, tất cả mọi người đều khao khát chiêm ngưỡng: Nên biết tức đồng với Đức Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác, đủ ba mươi hai tướng thanh tịnh viên mãn, hết thảy chúng sinh đều cung kính chiêm ngưỡng không chán.

Lại nữa, tụng nêu:

Luân vương dùng chánh pháp giáo hóa

Tướng tốt đoan nghiêm chúng vui nhìn

Tướng diệu Thế Tôn cũng như thế

Công đức tối thắng đều đầy đủ.

Như Chuyển luân Thánh vương, khi mọi người chiêm ngưỡng thì tâm ý vui thích: Nên biết tức đồng với Đức Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác, tất cả chúng sinh đều rất ưa thích chiêm ngưỡng lễ bái, thảy đều sinh tâm vui thích.

Lại nữa, tụng nêu:

Luân vương dùng chánh pháp độ thế

Người nhìn đều sinh ý vui thích

Như Lai Đại sư bậc tôn quý

Chúng sinh chiêm ngưỡng đều hoan hỷ.

Như Chuyển luân Thánh vương có ngàn người con, sắc tướng đẹp đẽ, viên mãn, lại dũng mãnh không hề biết sợ, khéo hàng phục các quân khác: Nên biết tức đồng với Đức Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác, khéo hóa độ tất cả chúng sinh, tu hành chứng quả, dũng mãnh, vô úy, có sức mạnh diệt trừ phiền não, hướng đến đạo chân thật.

Lại nữa, tụng nêu:

Chuyển luân Thánh vương có ngàn con

Dũng mãnh vô úy, tướng đoan nghiêm

Đầy đủ uy lực dẹp quân khác

Chánh pháp chân thật đem giáo hóa.

Như Lai Đại sư độ chúng sinh

Đều khiến tu hành trụ quả vị

Bốn hướng bốn quả: Bậc vô úy

Đây cùng gọi là Bát Nhân Địa.

 

 

HẾT – QUYỂN 1

Bài Viết Liên Quan

Luận Tạng - TQ, Phật Giáo Tuệ Quang Việt Tạng

1648-Luận Giải Thoát Đạo

SỐ 1648/12 LUẬN GIẢI THOÁT ĐẠO  (Con đường giải thoát) A-la-hán Ưu-ba-để-sa tạo luận Tam tạng Tăng-già-bà-la dịch Nguyên Hồng dịch tiếng Việt   MỤC LỤC Luận Giải Thoát Đạo Quyển 01Luận Giải Thoát Đạo Quyển 02Luận Giải Thoát Đạo Quyển 03Luận Giải Thoát Đạo...
1558-2

Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Quyển 05

LUẬN A TỲ ĐẠT MA CÂU XÁ Tác giả: Tôn giả Thế Thân Hán dịch: Đời Đường, Tam Tạng Pháp sư Huyền Tráng Việt dịch: Cư sĩ Nguyên Huệ    QUYỂN 5 Phẩm thứ 2: PHÂN BIỆT CĂN, phần 3 Như thế đã biện về...
1563-2

Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Quyển 08

LUẬN A TỲ ĐẠT MA TẠNG HIỂN TÔNG Tác giả: Tôn giả Chúng Hiền Hán dịch: Đời Đường, Tam Tạng Pháp sư Huyền Tráng Việt dịch: Cư sĩ Nguyên Huệ   QUYỂN 8 Phẩm thứ 3: BIỆN VỀ SAI BIỆT, phần 4 Tuy lìa đối...
1548-2

Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Quyển 03

LUẬN XÁ LỢI PHẤT A TỲ ĐÀM Hán dịch: Đời Diêu Tần, Đại sư Đàm Ma Da Xá, Đàm Ma Quật Đa Việt dịch: Phật tử Nguyên Huệ   QUYỂN 3 Phẩm thứ 3: PHẦN HỎI VỀ ẤM Hỏi: Có bao nhiêu ấm? Đáp: Có...
1542-2

Luận A Tỳ Đạt Ma Phẩm Loại Túc Quyển 13

LUẬN A TỲ ĐẠT MA PHẨM LOẠI TÚC Tác giả: Tôn giả Thế Hữu Hán dịch: Đời Đường, Tam Tạng Pháp sư Huyền Tráng Việt dịch: Cư sĩ Nguyên Huệ   QUYỂN 13 Phẩm 7: BIỆN VỀ NGÀN CÂU HỎI, phần 4 9. Bốn Thánh...
1509-2

01. Chương 29: 37 Phẩm Trợ Đạo

LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ Tác giả: Bồ tát Long Thọ Hán dịch: Pháp sư Cưu Ma La Thập Việt dịch: Hòa thượng Thích Thiện Siêu   CHƯƠNG 29 GIẢI THÍCH: 37 PHẨM TRỢ ĐẠO KINH: Bồ-tát Ma-ha-tát do không trụ pháp nên trụ trong Bát-nhã...