MỞ LỚN CON ĐƯỜNG
Hòa thượng Thích Thái Hòa

 

Thiện Và Ác Tri Thức

Bạn chống lại cái sai của người nào, chính bạn là thiện tri thức của người đó. Bạn đồng lõa với cái sai của nguời nào, chính bạn là ác tri thức của người đó. Bạn đồng tình với cái đúng của người nào, chính bạn là thiện tri thức của người đó. Bạn chống lại cái đúng của người nào, chính bạn là ác tri thức của người đó.

Bạn nên nhớ, bạn chống lại cái đúng của người nào, thì không phải người đó bị hủy diệt, mà chính bạn bị hủy diệt. Bạn chống lại cái sai của người nào, thì người kia bị hủy diệt trước và bạn sẽ bị tiếp tục hủy diệt theo sau. Bạn tùy thuận với cái đúng của người nào, thì bạn cùng tồn tại đúng với cái đúng của người ấy. Bạn tùy thuận với cái sai của người nào, thì bạn cũng tồn tại theo cái sai ấy của người ấy.

Đối với thế gian này, cái đúng và cái sai lúc nào và ở đâu cũng có, nhưng cái có ấy, nó có ý nghĩa như thế nào là tùy theo cách nhận thức hay điểm đứng nhìn của bạn.

Và cái đúng, cái sai ở thế gian này lúc nào và ở đâu cũng có. Nó có, vì nó có ngay ở tâm của bạn. Tâm của bạn lúc nào và ở đâu cũng hàm chứa đầy đủ cả hai chất liệu thiện và ác.

Bạn có thể trở thành thiện tri thức, khi tâm thiện của bạn biểu hiện và tùy thuận với tâm thiện của người khác và bạn có thể trở thành ác tri thức, khi tâm ác của bạn biểu hiện và hỗ trợ cho tâm ác của người.

Tùy hỷ và tùy thuận với việc ác của người là ác tri thức và tùy hỷ, tùy thuận, với việc thiện của người là thiện tri thức.

Vậy, bạn hãy nhìn lại tâm mình để tự thấy rằng, mình có phải là thiện tri thức hay là ác tri thức của mọi người ở giữa thế gian này?