42 THỦ NHÃN ẤN PHÁP
Kệ tụng: Hòa-thượng Tuyên Hóa
Dịch Kinh văn: Hòa-thượng Thích Thiền Tâm
Dịch kệ tụng: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm

15. Bàng Bài Thủ

Kinh văn:

– Nhược vi tịch trừ nhất thiết hổ lang sài báo chư ác thú giả, đương ư Bàng Bài Thủ。

– Nếu muốn xua đuổi loài hổ báo, sài lang và tất cả ác thú, nên cầu nơi tay cầm cái bàng bài.

Chú Đại Bi câu 28: Phạt Xà Da Ðế 

Chân ngôn rằng: Án – dược các sam nẵng, na dã chiến nại-ra, đạt nậu bá rị-dã, bạt xá bạt xá, tát-phạ hạ.

Kệ tụng:

Phiên âm:
Sài lang hổ báo mạnh hựu hung
Sư tử hùng bi cánh tranh nanh
Bàng bài cao cử giai hồi tỵ
Tuy phùng hiểm lộ dịch khang bình.

Phiên dịch:
Sài lang hổ báo đã ác hung
Uy phong sư tử lại bạo tàn
Đưa cao bàng bài đều lẩn tránh
Gặp đường nguy hiểm cũng bình an.