BÀNG BÀI THỦ CHÚ LUÂN
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu muốn tịch trừ tất cả loài thú ác, nên tu pháp Bàng Bài. Tượng Hiện Nộ Quán Tự Tại Bồ  Tát,  tướng  tốt đẹp  trang nghiêm như trước nói, chỉ có tay trái hướng ra ngoài cầm cái hình Bàng Bài, tay phải kết Quyền Ấn”

𑖡𑖦𑖺  𑖨𑖝𑖿𑖡-𑖝𑖿𑖨𑖧𑖯𑖧
𑖡𑖦𑖾  𑖁𑖨𑖿𑖧-𑖀𑖪𑖩𑖺𑖎𑖰𑖝𑖸𑖫𑖿𑖪𑖨𑖯𑖧  𑖤𑖺𑖠𑖰𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧  𑖦𑖮𑖯- 𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧   𑖦𑖮𑖯-𑖎𑖯𑖨𑖲𑖜𑖰𑖎𑖯𑖧
𑖌𑖼   𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖠𑖨𑖿𑖦  –𑖭𑖨𑖿𑖪  𑖪𑖴𑖫𑖿𑖓𑖰𑖎  𑖭𑖨𑖿𑖢   𑖡𑖎𑖲𑖩  𑖭𑖰𑖽𑖮 𑖪𑖿𑖧𑖯𑖑𑖿𑖨  𑖆𑖂𑖎𑖿𑖬 𑖝𑖨𑖆𑖂𑖎𑖿𑖬  𑖓𑖦𑖨 𑖕𑖰𑖪𑖎  𑖮𑖳𑖽  𑖣𑖘𑖿  𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

NAMO  RATNA-TRAYĀYA
NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ- SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA
OṂ   VAJRA-DHARMA  –SARVA  VṚŚCIKA  SARPA   NAKULA  SIṂHA VYĀGHRA  ṚIKṢA TARAṚIKṢA  CAMARA JIVAKA  HŪṂ  PHAṬ  SVĀHĀ

Bàng Bài là tấm bảng vẽ hình có khuôn mặt giận dữ, cau mày trợn mắt khiến cho người trông thấy đều sợ hãi …. trên Bàng Bài thường vẽ các hình Rồng, mặt Thần, mặt Quỷ ……. xong phần nhiều là mặt  Quỷ.

Quán Thế Âm Bồ Tát cầm Bàng Bài mặt Quỷ hiển thị cho nghĩa Kiến Bố (nhìn thấy đều sợ hãi) nhằm trừ khử các loài cọp, sói , ác thú ……..

_Ý nghĩa của Chú này là:

NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam  Bảo

NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-SATVĀYA MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát

OṂ VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) SARVA VṚŚCIKA SARPA  NAKULA   SIṂHA  VYĀGHRA  ṚIKṢA  TARAṚIKṢA  CAMARA

JIVAKA HŪṂ PHAṬ (khủng bố phá bại tất cả loài: bò cạp, rắn, chuột hoang, sư tử, cọp, gấu heo, gấu ngựa, loài trâu Yak, loài sống dưới nước…) SVĀHĀ (thành tựu tốt lành)

Print Friendly, PDF & Email