13. Phẩm Thứ Mười Ba: Thích Đề Hoàn Nhân

13. Phẩm Thứ Mười Ba: Thích Đề Hoàn Nhân

13. Phẩm Thứ Mười Ba: Thích Đề Hoàn Nhân

Kinh Bát Nhã Ba La Mật Sao

SỐ 226
KINH BÁT-NHÃ BA LA MẬT SAO
Hán dịch: Phù Tần, Thiên Trúc Sa môn Ðàm-Ma-Ty và Trúc-Phật-Niệm
Dịch Hán ra Việt: Thích nữ Tâm Thường

(Ni viện Diệu Quang – Nha Trang)

 

Quyển thứ năm

Phẩm thứ mười ba: Thích Ðề Hoàn Nhơn 

Thích Ðề Hoàn Nhơn ngay trong chúng hội bạch Phật:

– Kính bạch Thiên Trung Thiên! Trí tuệ độ thậm thâm, thậm thâm. Ðó là việc Bồ tát khó hiểu rõ. Người có đức nghe Trí tuệ độ liền biên chép, học tập, thọ trì, phước của người đó không ít.

Phật bảo Câu Dực:

– Nếu người ở Diêm Phù Lợi đều thọ trì Thập thiện, công đức đó gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần, ức lần, cự ức lần. Nếu lại có người bố thí hơn đây cũng không bằng thiện nam tử, thiện nữ nhơn nghe Trí tuệ độ biên chép, học tập, thọ trì.

Trong đại hội có một Tỳ kheo bảo với Thích Ðề Hoàn Nhơn:

– Ðây là người đã vượt lên trên Câu Dực.

Thích Ðề Hoàn Nhơn thưa với Tỳ kheo:

– Người biết hồi tâm nghĩ đúng là đã hơn ta, huống là nghe Trí tuệ độ rồi biên chép, học tập, thọ trì, nghe theo, thực hành theo như trong đó đã dạy, sẽ vượt lên trên tất cả chư Thiên, A tu luân và người đời. Nếu Ðại Bồ tát thực hành Trí tuệ độ không riêng gì vượt lên trên chư Thiên, A tu luân, người đời cho đến Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, Bích Chi Phật, người đó cũng đều vượt qua. Nếu Ðại Bồ tát nào thực hành Trí tuệ độ không riêng gì vượt lên trên Bích Chi Phật mà cũng vượt lên trên Bồ tát thực hành Bố thí Ba la mật không có phương tiện quyền xảo.

Ðại Bồ tát thực hành Trí tuệ độ không riêng gì vượt qua Bố thí Ba la mật, mà cũng vượt qua thực hành Trì giới Ba la mật, Tinh tấn Ba la mật, Thiền định Ba la mật không phương tiện quyền xảo.

Ðại Bồ tát nào đọc tụng thực hành Trí tuệ độ, chư Thiên, A tu luân, người đời, hoàn toàn không thể hơn.

Ðại Bồ tát thực hành Trí tuệ độ vì đây rất là tôn quý.

Gần gũi Trí tuệ độ nên Ðại Bồ tát này thực hành theo Nhứt thiết trí. Lời nói không bị gián đoạn. Ðại Bồ tát này không lìa danh hiệu Như Lai. Ðây là Ðại Bồ tát không xa rời Phật. Ðại Bồ tát này không còn sanh giải đãi. Sự học của Ðại Bồ tát này là rất tôn quý. Không học Thanh văn, Bích Chi Phật là học về Bồ tát. Tứ Thiên vương sẽ đến thưa hỏi, làm cho ưa thích, được học mau lẹ sự học này, sẽ ngồi chỗ ngồi của Phật, đạt đến Vô  thượng Bồ đề, sẽ độ bốn bộ đệ tử. Ðại Bồ tát nên học như vậy. Tứ Thiên vương sẽ đến thưa hỏi, huống là các thiên tử khác.

Ðại Bồ tát thực hành Trí độ thường được Như Lai A-la-hán Ðẳng chánh giác nghĩ đến. Trí tuệ độ là hạnh của Bồ tát. Nếu ở thế gian có những điều khổ cực thì ngay thân này không còn những điều ác, đó là chỗ đạt đến của Ðại Bồ tát hành Trí tuệ độ, liền được phước hiện tiền.

A-Nan nghĩ: “Thích Ðề Hoàn Nhơn từ trí tuệ mình thuyết hay là nhờ oai thần của Phật để thuyết?”

Thích Ðề Hoàn Nhơn biết ý nghĩ  của A-Nan liền thưa với tôn giả A-Nan:

– Những điều tôi thuyết là nhờ oai thần của Phật .

Phật dạy:

– Ðúng như vậy! Ðúng như vậy! A-Nan, Thích Ðề Hoàn Nhơn thuyết đều là nhờ oai thần của Phật. A-Nan! Hoặc khi Ðại Bồ tát ngay niệm sâu xa này thực hành Trí tuệ độ, liền nghĩ học tập Trí tuệ độ.

Bấy giờ trong ba ngàn đại thiên quốc độ, tất cả ác ma đều buồn rầu, bực bội, muốn làm cho Ðại Bồ tát ở giữa chừng chứng đắc cứu cánh Thanh văn, Bích Chi Phật đạo, nhưng lại làm cho những người muốn chứng Vô thượng Bồ đề lại mau thành Vô thượng Bồ đề.

 Hết

Bài Viết Liên Quan

Kinh Bát Nhã Ba La Mật Sao

06. Phẩm Thứ Sáu: Thanh Tịnh

SỐ 226 KINH BÁT-NHÃ BA LA MẬT SAO Hán dịch: Phù Tần, Thiên Trúc Sa môn Ðàm-Ma-Ty và Trúc-Phật-Niệm Dịch Hán ra Việt: Thích nữ Tâm Thường (Ni viện Diệu Quang - Nha Trang)   Quyển thứ ba Phẩm thứ sáu: Thanh tịnh Tu-Bồ-Ðề bạch...
Kinh Bát Nhã Ba La Mật Sao

10. Phẩm Thứ Mười: Thủ Không

SỐ 226 KINH BÁT-NHÃ BA LA MẬT SAO Hán dịch: Phù Tần, Thiên Trúc Sa môn Ðàm-Ma-Ty và Trúc-Phật-Niệm Dịch Hán ra Việt: Thích nữ Tâm Thường (Ni viện Diệu Quang - Nha Trang)   Quyển thứ năm Phẩm thứ mười: Thủ không Tu Bồ...
Kinh Bát Nhã Ba La Mật Sao

11. Phẩm Thứ Mười Một: Viễn Ly

SỐ 226 KINH BÁT-NHÃ BA LA MẬT SAO Hán dịch: Phù Tần, Thiên Trúc Sa môn Ðàm-Ma-Ty và Trúc-Phật-Niệm Dịch Hán ra Việt: Thích nữ Tâm Thường (Ni viện Diệu Quang - Nha Trang)   Quyển thứ năm Phẩm thứ mười một: Viễn ly  Lại nữa,...
Kinh Bát Nhã Ba La Mật Sao

05. Phẩm Thứ Năm: Địa Ngục

SỐ 226 KINH BÁT-NHÃ BA LA MẬT SAO Hán dịch: Phù Tần, Thiên Trúc Sa môn Ðàm-Ma-Ty và Trúc-Phật-Niệm Dịch Hán ra Việt: Thích nữ Tâm Thường (Ni viện Diệu Quang - Nha Trang)   Quyển thứ ba Phẩm thứ năm: Ðịa ngục  Xá-Lợi-Phất bạch Phật:...
Kinh Bát Nhã Ba La Mật Sao

08. Phẩm Thứ Tám: A Duy Việt Trí

SỐ 226 KINH BÁT-NHÃ BA LA MẬT SAO Hán dịch: Phù Tần, Thiên Trúc Sa môn Ðàm-Ma-Ty và Trúc-Phật-Niệm Dịch Hán ra Việt: Thích nữ Tâm Thường (Ni viện Diệu Quang - Nha Trang)   Quyển thứ tư Phẩm thứ tám. A Duy Việt Trí  ...
Kinh Bát Nhã Ba La Mật Sao

07. Phẩm Thứ Bảy: Bổn Vô

SỐ 226 KINH BÁT-NHÃ BA LA MẬT SAO Hán dịch: Phù Tần, Thiên Trúc Sa môn Ðàm-Ma-Ty và Trúc-Phật-Niệm Dịch Hán ra Việt: Thích nữ Tâm Thường (Ni viện Diệu Quang - Nha Trang)   Quyển thứ tư Phẩm thứ bảy: Bổn vô  Tu Bồ...

Trả lời

Required fields are marked *