Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập
Pháp Nhiên Thượng Nhân
Thích Pháp Chánh dịch

 

13. Nhiều Thiện Căn

Niệm Phật là nhiều thiện căn, các tạp thiện khác là ít thiện căn.

A Di Đà Kinh nói: “

Không thể do chút ít thiện căn, phước đức, nhân duyên mà được vãng sinh Cực Lạc. Xá Lợi Phất! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, nghe đến Đức Phật A Di Đà, bèn chấp trì danh hiệu, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, một lòng không loạn, người đó đến lúc mạng chung, Phật A Di Đà, cùng các thánh chúng hiện đến trước mặt. Người đó lúc mất, tâm không điên đảo, liền được vãng sinh cõi nước Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà.

Ngài Thiện Đạo giải thích đoạn văn này như sau:

Cực Lạc vô vi cõi Niết Bàn,
Tùy duyên, tạp thiện khó vãng sanh,
Nên Đức Như Lai lựa pháp yếu,
Khuyên niệm Di Đà, chuyên thật chuyên,
Bảy ngày bảy đêm không gián đoạn,
Khởi hạnh lâu dài lại gắng thêm,
Lâm chung, thánh chúng cầm hoa đến,
Thân tâm phấn khởi, sinh sen vàng,
Ngồi lên chứng đắc vô sinh nhẫn,
Liền được đưa đến trước Pháp Vương,
Bồ tát tranh nhau đắp y pháp,
Chứng ngôi bất thoái, nhập Tam Hiền.

Lời bàn: “Không thể do chút ít thiện căn, phước đức, nhân duyên mà được vãng sinh Cực Lạc”, nghĩa là các hành giả tu tạp thiện, khó được vãng sinh, cho nên mới nói “tùy duyên, tạp thiện khó vãng sinh.” Ít thiện căn, nghĩa là đối với nhiều thiện căn mà nói. Như vậy, các tạp thiện là ít thiện căn, còn Niệm Phật là nhiều thiện căn, cho nên Long Thư Tịnh Độ Văn có nói:

Bản đá khắc A Di Đà Kinh ở Tương Dương, do ông Dương Nhân Lăng ở đời Tùy viết, nét chữ thanh thoát, uyển chuyển, được nhiều người hâm mộ, phía dưới câu một lòng không loạn có câu ‘Chuyên trì danh hiệu, do xưng danh hiệu, tội chướng tiêu diệt, tức là nhiều thiện căn, phước đức, nhân duyên.’ Hiện nay các bản kinh được lưu hành thiếu mất hai mươi mốt chữ này.”

Không những có nghĩa nhiều, ít, mà còn có nghĩa lớn, nhỏ, nghĩa là các tạp thiện là thiện căn nhỏ, còn Niệm Phật là thiện căn lớn. Lại còn có nghĩa thắng, liệt, nghĩa là các tạp thiện là thiện căn liệt (kém cỏi), còn Niệm Phật là thiện căn thắng (thù thắng). Phải nên biết như thế!

Print Friendly, PDF & Email