BẠCH PHẤT THỦ CHÚ LUÂN
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu muốn giải thoát tất cả chướng nạn nên tu Pháp BẠCH PHẤT. Tướng của tượng Phất Nạn Quán Tự Tại và sự trang nghiêm như trước không khác. Xong tay phải co cánh tay hướng lòng bàn tay ra ngoài, tay trái cầm cây phất trần trắng”.

𑖡𑖦𑖺  𑖨𑖝𑖿𑖡-𑖝𑖿𑖨𑖧𑖯𑖧
𑖡𑖦𑖾 𑖁𑖨𑖿𑖧-𑖀𑖪𑖩𑖺𑖎𑖰𑖝𑖸𑖫𑖿𑖪𑖨𑖯𑖧 𑖤𑖺𑖠𑖰𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧 𑖦𑖮𑖯- 𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧   𑖦𑖮𑖯-𑖎𑖯𑖨𑖲𑖜𑖰𑖎𑖯𑖧
𑖌𑖼  𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖠𑖨𑖿𑖦_  𑖫𑖲𑖎𑖿𑖨-𑖪𑖩𑖪𑖿𑖧𑖕𑖡  𑖭𑖨𑖿𑖪  𑖦𑖯𑖨 𑖥𑖧  𑖪𑖰𑖦𑖲𑖎𑖿𑖝𑖰 – 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

NAMO  RATNA-TRAYĀYA
NAMAḤ ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA BODHISATVĀYA MAHĀ- SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA
OṂ  VAJRA-DHARMA_  ŚUKRA-VALAVYAJANA  SARVA  MĀRA BHAYA  VIMUKTI – SVĀHĀ

Bạch Phất (Śukra-valavyajana hay Śvete-valavyajana) là vật cầm ở tay trái của Quốc vương (Rāja) Trưởng Giả (Gṛhapati) dùng để đuổi muổi mòng …hoặc phủi các bụi dơ uế.

Bạch Phất được làm bằng các sợi tơ màu trắng biểu thị cho nghĩa Bạch Tịch (trắng sạch). Màu trắng là gốc của các màu tức là lý “vốn chẳng sanh”, sợi tơ mang nghĩa “trừ bỏ hoặc gìn giữ” cho nên minh họa lý “nhiễm tịnh bất nhị, chính tà bình đẳng”. Như vậy, dùng Chân Lý này mà trừ các chướng nạn  .

Quán Thế Âm Bồ Tát dùng bản nguyện Từ Bi xông ướp Tam Muội nên cầm cây Phất Trần trắng biểu thị cho nghĩa “Phủi trừ tất cả chướng nạn cho chúng   sanh”

Muốn thành tựu pháp này, Hành Giả đặt cây phất trần trắng ở trước BẢN TÔN, quán tưởng tướng tay, tụng chú 108 biến, dùng phất trần chạm vào thân mình để phủi các bụi chướng, trừ các nạn chướng và đắc được Thể của Chân Như (Tāthatā).

_Ý nghĩa của Chú này là:

NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam  Bảo

NAMAḤ  ĀRYA   AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát

OṂ VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) ŚUKRA- VALAVYAJANA SARVA MĀRA BHAYA VIMUKTI (cây phất trần trắng khiến cho giải thoát tất cả Ma Chướng) SVĀHĀ (thành tựu tốt  lành).