DƯƠNG LIỄU CHI THỦ CHÚ LUÂN
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu muốn tiêu trừ mọi bệnh trên thân, nên tu pháp thuốc của nhành Dương Liễu. Tụng Dược Vương Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp trang nghiêm như trước. Chỉ có tay phải cầm nhành Dương Liểu, tay trái hiển chưởng đặt trên vú”.

𑖡𑖦𑖺 𑖨𑖝𑖿𑖡-𑖝𑖿𑖨𑖧𑖯𑖧
𑖡𑖦𑖾 𑖁𑖨𑖿𑖧-𑖀𑖪𑖩𑖺𑖎𑖰𑖝𑖸𑖫𑖿𑖪𑖨𑖯𑖧 𑖤𑖺𑖠𑖰𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧 𑖦𑖮𑖯- 𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧 𑖦𑖮𑖯-𑖎𑖯𑖨𑖲𑖜𑖰𑖎𑖯𑖧
𑖌𑖼 𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖠𑖨𑖿𑖦 – 𑖥𑖹𑖬𑖹𑖕𑖿𑖧-𑖨𑖯𑖕𑖯𑖧 – 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

NAMO  RATNA-TRAYĀYA
NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ- SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA
OṂ  VAJRA-DHARMA – BHAIṢAIJYA-RĀJĀYA – SVĀHĀ

Dương Liễu là một loại cây mọc cạnh bờ ao hay bờ nước tắm rửa nên lá liểu hay sanh ra nước mát mẻ. Do đó Dương Liễu biểu thị cho loại thuốc lá mát mẻ (lương dược) dùng để trừ nhiệt ác.

Quán Thế Âm Bồ Tát dùng bản nguyện Từ Bi  xông  ướp Thụ  Vương (cây vua) nên cầm nhành Dương Liễu tẩy rửa các bệnh trên thân của chúng sanh khiến cho họ mạnh khoẻ.

Bệnh thường có ba loại bệnh là: bệnh do nghiệp báo, bệnh do bốn Đại chẳng hòa, bệnh do Quỷ Thần gây ra.

Khi bị Tỳ Xá Na Uy Quỷ gây bệnh thì Quán Thế Âm Bồ Tát dùng nước sạch rửa cành Dương Liễu vẩy lên thân, trừ tất cả các bệnh nhiệt (nóng bức, sốt) khiến cho thân được mát mẻ.

-SAO ghi: Dùng Nhành Dương Liểu chú 108 biến  hòa  với  nước  đem tắm rửa thân thể thì trừ được 444 bệnh (KHẨU ghi là trừ 404  bệnh)

-TẬP KINH ghi: Tất cả bệnh Quỷ đều dùng Dương Liễu màu xanh  .

Muốn thành tựu pháp này. Hành Giả lấy ba nhành Dương Liểu  đặt trước  Bản Tôn, tác tưởng niệm Chú 108 biến, sau đó hòa hợp với nước sạch trong. Nấu nước xong vẩy lên thân thể thì trừ được các  bệnh.

Như KINH nói: 4800 bệnh của Thế Gian, không có gì không trị   được.

_Ý nghĩa của Chú này là:

NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam  Bảo

NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát

OṂ VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) BHAIṢAIJYA-RĀJĀYA SVĀHĀ (Đấng Dược Vương đem lại sự thành tựu tốt  lành)