Phật nói Kinh Quan sát hai Bồ Tát Dược Vương Dược Thượng
(Phật thuyết Quan Dược Vương Dược Thượng Nhị Bồ Tát Kinh)
Hán dịch: Tống Tây Vực Tam Tạng Cương Lương Da Xá
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2009-2013

 

Nam mô A Di Đà Phật.

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Đọc nhớ tên hiệu bảy Phật và năm mươi ba Phật.

Chú đốt đèn.

Quang sạch ngọc trắng đi có lại. Không hình không tướng cũng không đài. Cười trong tiếng người gỗ cô gái đá. Hồng vàng lửa đỏ ngày đêm tỏ.

Yểm. Tam muội quang minh sa ha.

Chú đốt hương.

Hàng ngày đốt hương cúng trước tòa. Sáng nay Đệ tử đốt khói hương. Khói thơm đầy khắp Cõi ba nghìn. Cúng dưỡng Phật Thánh và các Trời.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát.

Ca ngợi hương.

Lư hương mới đốt. Cõi Pháp được thơm. Hội lớn các Phật từ xa đều biết. Tùy xứ kết mây lành. Thành ý Đức lớn. Các Phật hiện toàn thân.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát.

Hương Giới, hương Định và hương Tuệ. Hương Giải thoát, Giải thoát Thấy biết. Đài mây quang sáng khắp Cõi Pháp. Cúng dưỡng trước Tam Bảo mười phương.

Nam mô Hương Cúng Dưỡng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Nhất tâm đỉnh lễ Tất cả Phật Pháp Tăng Ba Đời, thường ở khắp cả khoảng không Cõi Pháp mười phương. Nguyện mây hương hoa này. Đầy khắp cõi mười phương. Cúng dưỡng tất cả Phật. Ba Tạng Kinh Bậc Phật. Chúng Bồ Tát Thanh Văn. Nhận dùng làm việc Phật.

Ca ngợi Như Lai.

Thân sắc Như Lai đẹp. Thế gian không sánh bằng. Không nghĩ bàn tính toán. Vì thế nay đỉnh lễ. Sắc Như Lai vô tận. Trí tuệ cũng như thế. Tất cả Pháp thường ở. Vì thế Con Về theo. Trí lớn lực nguyện lớn. Rộng độ thoát chúng sinh. Giúp bỏ thân Phiền não. Sinh Nước sạch mát đó. Con nay ba Nghiệp sạch. Về theo lễ ca ngợi. Nguyện cùng các chúng sinh. Cùng sinh Nước An Lạc.

Yểm. Phạ nhật la vật.

Nhất tâm đỉnh lễ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nhất tâm đỉnh lễ Cực lạc Thế giới A Di Đà Phật.

Nhất tâm đỉnh lễ Bảy Phật với năm mươi ba Phật.

Nhất tâm đỉnh lễ Chín mươi chín trăm nghìn vạn trăm triệu Na do tha Phật.

Nhất tâm đỉnh lễ Tất cả các Phật Ba Đời mười phương.

Nhất tâm đỉnh lễ Ba Tạng Kinh Bậc Phật.

Nhất tâm đỉnh lễ Dược Vương Bồ Tát. Nhất tâm đỉnh lễ Dược Thượng Bồ Tát.

Nhất tâm đỉnh lễ Tất cả Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác, được Đạo Hiền Thánh Tăng Ba Đời mười phương.

Kệ mở Kinh.

Pháp Bình Đẳng rất sâu vi diệu. Trăm nghìn vạn Kiếp khó gặp nhau. Con nay nghe thấy được nhận giữ. Nguyện hiểu nghĩa chân thực của Phật.

Chân ngôn sạch Nghiệp miệng.

Yểm. Tu lị tu lị. Ma ha tu lị. Tu tu lị. Tát bà ha.

Chân ngôn sạch Nghiệp thân.

Yểm. Tu đa lị Tu đa lị. Tu ma lị. Tu ma lị. Tát bà ha.

Chân ngôn sạch Nghiệp ý.

Yểm. Phược nhật la đát ha hạ hộc.

Chân ngôn sạch ba Nghiệp Thân miệng ý.

Yểm. Sa phược. Sa phược. Thuật đà sa phược. Đạt ma sa phược. Bà phược thuật độ hám.

Chân ngôn yên thổ địa.

Nam mô Tam mãn đa một đà nam. Yểm. Độ lỗ độ lỗ, địa vĩ, tát bà ha.

Chân ngôn rộng cúng dưỡng.

Yểm. Nga nga nãng. Tam bà phược, phạt nhật la hộc.

Chân ngôn sám hối.

Yểm. Tát bà bá bả. Tốt phổ tra đà ha nễ. Bạt viết la da. Sa ha.

Văn sám hối.

Con Đệ tử các chúng sinh.. Thành tâm sám hối. Từ xưa tới nay. Tới ngày hôm nay. Khi chưa biết Phật. Khi chưa nghe Pháp. Khi chưa gặp Tăng. Không biết thiện ác, không tin nhân quả, gặp Duyên không thiện, gần Tri thức ác, Thân miệng ý manh động, ác nào cũng làm. Nghiệp Thân không thiện hành Sát, Đạo, Dâm (Giết hại, Trộm cướp, Tham dâm). Nghiệp Miệng không thiện nói dối, bịa đặt, nói ác, hai lời. Nghiệp Ý không thiện nổi Tham, hận, ngu. Giết cha, giết mẹ, giết A La Hán. Phá hòa hợp Tăng, chia rời bỏ Phật. Đốt thiêu Chùa Tháp, phỉ báng Bậc Phật. Xâm hại Thường trụ, uế Phạm, lừa Tăng. Phạm các Giới cấm (Uống rượu, hút thuốc, ăn tỏi hành kiệu hẹ hành tây..). Làm không đúng luật nghi, tự làm dạy người, nghe thấy vui theo. Như thế với vô lượng vô biên tội. Ngày nay giãi bày lộ ra sám hối. Chỉ nguyện Phật Pháp Tăng cùng ban thương cảm. Giúp Căn tội của Con, một nhớ sương mù tan, đều cùng Thanh tịnh.

Năm mươi ba Phật Quá khứ chân Từ. Ba nghìn các Phật chuyển nghe giữ. Lần lượt được Bồ Đề. Con nay Về theo, chỉ nguyện độ các mê.

Ba mươi lăm Phật Hiện tại hiền kính. Cõi Pháp mười phương chuyển môn Từ. Hút vòng mê khắp nơi. Sám trừ Căn tội đều giúp chứng gốc thực.

Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát.

Chân ngôn rộng hồi hướng.

Yểm. Sa ma la. Sa ma la. Nhị ma nãng. Tát phược ha. Ma ha chước ca la. Hông.

Sám hối nguyện hồi hướng.

Chí tâm sám hối. Con Đệ tử các chúng sinh. Từ xưa tới nay. Mê mất tâm thực. Luân chuyển sinh chết. Tội chướng sáu Căn. Vô lượng vô biên. Bậc Phật đủ khéo. Không dùng mở hiểu. Tất cả mong nguyện. Chưa được hiện ra. Nay chúng Con lễ kính, nhận giữ đọc khen. Ba Tạng Kinh Bậc Phật. Dùng Căn thiện này. Bóc mở tối ác. Quá khứ, Hiện tại, Tương lai. Làm được ba Nghiệp. Vô biên tội nặng. Đều được tiêu diệt. Thân tâm Thanh tịnh. Hoặc chướng trừ bỏ. Phúc Trí trang nghiêm. Tăng lớn nhân sạch. Các hạnh nguyện khác. Nhanh được tròn vẹn. Nguyện các Như Lai. Thường sống nói Pháp. Toàn bộ công Đức. Phát tâm vui theo. Hồi hướng Bồ Đề. Chứng quả thường vui. Sắp gần ngày mất. Nhớ đúng hiện ra. Gặp thấy Di Đà. Cùng với các Thánh. Chỉ một giây phút. Sinh trong hoa Sen. Nguyện các chúng sinh. Đều thành Đạo Phật.

Sám hối phát nguyện xong. Mệnh về lễ Phật Pháp Tăng.

Nguyện nếu người chưa sám hối, được sám hối này, đều được diệt tội. Nhanh được Giải thoát. Nguyện tội của ba, bốn, năm, sáu Đạo ác, đều cùng tiêu trừ hết.

Nếu Con hướng về núi đao, núi đao tự bẻ gẫy. Nếu Con hướng về vạc dầu, vạc dầu tự tiêu diệt. Nếu Con hướng về Địa ngục, Địa ngục tự khô héo. Nếu Con hướng về Quỷ đói, Quỷ đói tự no đủ. Nếu Con hướng về Tu La, tâm ác tự điều phục. Nếu Con hướng về Súc sinh, tự được Trí tuệ lớn.

Kệ Sám hối.

Xa xưa tạo được các Nghiệp ác. Đều do từ xưa Tham Hận Ngu. Được sinh ra theo Thân miệng ý. Nay ở trước Phật xin sám hối. Sám hối tội lỗi do Tâm tạo. Tâm nếu mất thời tội cũng mất. Tâm mất tội mất hai câu Rỗng. Mới là tên chân thực sám hối.

Con nay phát tâm không vì tự cầu Phúc báo của Trời Người. Thanh Văn Duyên Giác thậm chí Bậc quyền quý. Các vị Bồ Tát chỉ dựa vào Pháp Bậc Phật. Con nay phát tâm Phật Bồ Đề. Nguyện với tất cả chúng sinh Cõi Pháp. Cùng một lúc được Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề.

Nam mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.

Con Đệ Tử chúng sinh đọc khen Kinh Chú Bậc Phật. Và công Đức lễ Phật, nhớ Phật, cúng Phật. Chuyên vì hồi hướng Đất Phật trang nghiêm Tây phương. Nguyện tất cả oán thân từ xưa tới nay. Bảy tổ chín ngành, Thầy Tăng Cha mẹ, nay sinh nhiều lần sinh. Rộng với tất cả chúng sinh Cõi Pháp mười phương. Tri thức thiện ác, tám nạn, ba Đạo ác. Cây cỏ côn trùng, sinh từ trứng, bào thai, ẩm thấp, biến hóa. Hoặc lỡ sát hại, cố sát hại tất cả vạn loại. Nguyện tháo tất cả các oan khiên. Nguyện tan tất cả các Nghiệp tội. Cùng chứng Phật Bồ Đề, cùng sinh Nước Cực Lạc.

Nam mô Sa Bà Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Tây phương Cực Lạc Thế giới Đại Từ Đại Bi, Tiếp Dẫn Đạo sư A Di Đà Phật.

Nam mô Liên Trì Hải Hội Quan Thế Âm, Đại Thế Chí Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Nam mô U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.

Phục lễ Tây phương Nước An Lạc. Tiếp Dẫn chúng sinh Thầy dẫn lớn. Nay Con phát nguyện nguyện tới sinh. Chỉ nguyện Từ Bi thương hút nhận.

Chân ngôn Về theo Pháp.

Yểm. Tát bà bột đà. Mộ địa tát thóa phược nan. Xả la xá nghiệt xa nhị. Bạt viết la Đạt ma. Hột lý.

Ba Về theo.

Tự Về theo Phật, đang nguyện chúng sinh. Hiểu rõ Đạo lớn, phát tâm Bình Đẳng.

Tự Về theo Pháp, đang nguyện chúng sinh. Vào sâu Kinh Tạng, Trí Tuệ như biển.

Tự Về theo Tăng, đang nguyện chúng sinh. Hướng dẫn Đại Chúng, tất cả không trở ngại.

Lễ bái chúng Thánh.

Lễ Phật, Kinh công Đức rất tốt. Vô biên Phúc tốt đều hồi hướng. Rộng nguyện các chúng sinh Cõi Pháp. Rộng nguyện chúng sinh đang trầm luân. Nhanh tới Nước Phật Vô Lượng Quang. Tất cả Phật Ba Đời mười phương. Tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát. Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Thế Âm. Trí tuệ tới Niết Bàn Phật.

Phục lễ Phật Ba Cõi. Mệnh về Phật mười phương. Con nay phát nguyện lớn. Giữ Kinh Bậc Phật này. Trên báo bốn Ân nặng. Dưới cứu Khổ ba Đạo. Nếu có người nghe thấy. Đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này. Cùng sinh Nước Cực Lạc.

Nam mô Sa Bà Thế giới Tam giới Đạo sư, Tứ sinh Từ Phụ, Nhân Thiên Giáo chủ, Tam loại hóa Thân, Thiên bách ức hóa Thân, bản Sư Hòa thượng, Thích Ca Mâu Ni Phật.

Tự Về theo Phật đủ Phúc Đức Trí Tuệ. Tự Về theo Pháp, kính rời tham muốn. Tự Về theo Tăng tôn kính trong Chúng.

Tự Về theo Phật không đọa Địa ngục. Tự Về theo Pháp không đọa Quỷ đói. Tự Về theo Tăng không đọa Súc sinh.

Nam mô Tây phương Cực Lạc Thế giới. Tam thập lục vạn ức. Nhất thập nhất vạn. Cửu thiên ngũ bách. Đồng danh đồng hiệu. Đại Từ Đại Bi. Tiếp Dẫn Đạo sư A Di Đà Phật.

Thệ nguyện độ vô biên Chúng sinh. Thệ nguyện cắt Phiền não không hết. Thệ nguyện học vô lượng môn Pháp. Thệ nguyện thành Đạo Phật Bình Đẳng. Thệ nguyện độ tự Tính chúng sinh. Thệ nguyện cắt tự Tính Phiền não. Thệ nguyện học tự Tính các Pháp. Thệ nguyện thành tự Tính Đạo Phật. Nguyện tan ba Chướng các Phiền não. Nguyện được Trí tuệ chân sáng tỏ. Rộng nguyện tai chướng đều tiêu trừ. Đời đời thường hành Đạo Bồ Tát.

Nguyện sinh trong đất sạch Tây phương. Chín phẩm hoa Sen là Cha Mẹ. Hoa nở thấy Phật hiểu Không sinh. Bồ Tát Không lui là Chúng bạn.

Nguyện đem công Đức này. Tiêu trừ Nghiệp trước nay. Tăng lớn các Phúc Tuệ. Đủ được Căn thiện tốt. Nếu có Kiếp đao binh. Cùng với Kiếp đói khổ. Đều tiêu trừ hết tận. Người đều tập lễ nhịn. Người nhận giữ đọc khen. Người phát triển lưu thông. Gia đình được yên vui. Người mất được siêu thăng. Mưa gió thường hòa thuận. Nhân dân được yên ổn. Cõi Pháp và các Biết. Cùng chứng Đạo Bình Đẳng.

Nguyện đem công Đức này. Trang nghiêm đất Phật sạch. Trên báo bốn ơn nặng (Ơn Trời Đất, ơn Quốc Vương, ơn Thầy, ơn Chúng sinh). Dưới cứu Khổ ba Đạo (Địa ngục, Quỷ đói, Súc sinh). Nếu có người thấy nghe. Đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này. Cùng sinh Nước Cực Lạc. Tất cả các Phật Ba Đời mười phương. Tất cả các Bồ Tát Ma Ha Tát. Trí tuệ tới Niết Bàn Phật.

Nguyện đem công Đức này. Rộng khắp với tất cả. Chúng Con và chúng sinh. Đều cùng thành Đạo Phật.

Kệ thu Kinh.

Ba Đạo ác dứt thường rời Khổ. Sáu Đạo nghỉ theo hết nhân chìm. Hà sa các Biết hiểu Chân Như. Vạn loại Có tình lên Niết Bàn.

Nam mô A Di Đà Phật.

Hương tâm có năm phần. Tính nóng ban đầu cháy. Mù mịt khắp tận cùng Cõi Pháp Rỗng. Hương khói bao khắp Thánh Phàm. Trong khói lửa bao quanh. Các Phật hiện thân từng đoàn.

Đại Từ Đại Bi thương xót chúng sinh. Vui lớn Cho lớn cứu tất cả Biết. Tướng Hảo Quang sáng để tự trang nghiêm. Chúng con nhất tâm mệnh về kính lễ.

Dược Vương Bồ Tát đọc Thần chú.

A mục khư. Ma ha mục khư. Tọa lệ. Ma ha tọa lệ. Đà sí. Ma ha đà sí. Thường cầu lợi. Ma ha thường cầu lợi. Ô ma trí. Ma ha ô ma trí. Đà sí đà sí. Ma ha đà sí. Đâu đế đâu đế. Ma ha đâu đế. A du a du. Ma ha a du. Lâu già ca. Ma ha lâu già ca. Đà xa mị. Ma ha đà xa mị. Đa đâu đa đâu. Ma ha đa đâu. Ca lưu ni ca. Đà xa la sa ha. A trúc khưu a trúc khưu. Ma trừng kỳ. Ba đăng thư. Già thê. Già lâu ca thê. Phật đà già lê. Ca lưu ni ca. Sa ha.

Dược Thượng Bồ Tát đọc Thần chú.

Nan na mâu. Phù trí phù. Lưu phù khưu lưu phù khưu. Ca lưu ni ca. Lễ mâu lễ mâu ca lưu ni ca. Tì thê tì thê. Ca lưu ni ca. A tì thê tha. A tiện tha a tiện tha. Ca lưu ni ca. San già la. Sa ha.

Nam mô Mười Phật mười phương.

Nam mô Tu Di Đăng Quang Minh Phật. Nam mô Bảo Tạng Trang Nghiêm Phật. Nam mô Chiên Đàn Ma Ni Quang Phật. Nam mô Kim Hải Tự Tại Vương Phật. Nam mô Đại Bi Quang Minh Vương Phật. Nam mô Ưu Bát La Liên Hoa Thắng Phật. Nam mô Liên Hoa Tu Trang Nghiêm Vương Phật. Nam mô Kim Cương Kiên Cường Tự Tại Vương Phật. Nam mô Thù Thắng Nguyệt Vương Phật. Nam mô Nhật Nguyệt Quang Vương Phật.

Nam mô Bảy Phật và năm mươi ba Phật.

Nam mô Quá Khứ Tì Bà Thi Phật. Nam mô Thi Khí Phật. Nam mô Tì Xá Phù Phật. Nam mô Câu Lưu Tôn Phật. Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật. Nam mô Ca Diệp Phật.Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Phổ Quang Phật. Nam mô Phổ Minh Phật. Nam mô Phổ Tịnh Phật. Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật. Nam mô Chiên Đàn Quang Phật. Nam mô Ma Ni Tràng Phật. Nam mô Hoan Hỉ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật. Nam mô Nhất Thiết Thế gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tiến Phật. Nam mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật. Nam mô Tuệ Cự Chiếu Phật. Nam mô Hải Đức Quang Minh Phật. Nam mô Kim Cương Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật. Nam mô Đại Cường Tinh Tiến Dũng Mãnh Phật. Nam mô Đại Bi Quang Phật. Nam mô Từ Lực Vương Phật. Nam mô Từ Tạng Phật. Nam mô Chiên Đàn Quật Trang Nghiêm Thắng Phật. Nam mô Hiền Thiện Thủ Phật. Nam mô Thiện Ý Phật. Nam mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật. Nam mô Kim Hoa Quang Phật. Nam mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật. Nam mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật. Nam mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật. Nam mô Phổ Hiện Sắc thân Quang Phật. Nam mô Bất Động Trí Quang Phật. Nam mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật. Nam mô Tài Quang Minh Phật. Nam mô Trí Tuệ Thắng Phật. Nam mô Di Lặc Tiên Quang Phật. Nam mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật. Nam mô Thế Tịnh Quang Phật. Nam mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Nhật Nguyệt Quang Phật. Nam mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật. Nam mô Tuệ Tràng Thắng Vương Phật. Nam mô Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật. Nam mô Diệu Âm Thắng Phật. Nam mô Thường Quang Tràng Phật. Nam mô Quan Thế Đăng Phật. Nam mô Tuệ Uy Đăng Vương Phật. Nam mô Pháp Thắng Vương Phật. Nam mô Tu Di Quang Phật. Nam mô Tu Man Na Hoa Quang Phật. Nam mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật. Nam mô Đại Tuệ Lực Vương Phật. Nam mô A Xúc Tì Hoan Hỉ Quang Phật. Nam mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật. Nam mô Tài Quang Phật. Nam mô Kim Hải Quang Phật. Nam mô Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương Phật. Nam mô Đại Thông Quang Phật. Nam mô Nhất Thiết Pháp Thường Mãn Vương Phật.

Nam mô Ba mươi lăm Phật. Nam mô Nghìn Phật Quá khứ Kiếp Trang Nghiêm. Nam mô Nghìn Phật Hiện tại Kiếp Hiền. Nam mô Nghìn Phật Tương lai Kiếp Tinh Tú. Nam mô Chín mươi chín trăm nghìn vạn trăm triệu Na do tha các Hằng hà sa các Phật. Nam mô Tất cả các Phật Ba Đời mười phương. Nam mô Dược Vương Bồ Tát. Nam mô Dược Thượng Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Nam mô A Di Đà Phật.

Phật nói Kinh Quan sát hai Bồ Tát Dược Vương Dược Thượng.

Tôi nghe như thế. Thời đó Phật ở Tịnh Xá Thanh Liên Trì trong rừng Mi Hầu Nước Tì Da Ly. Với chúng Tì Kheo lớn một nghìn hai trăm lăm mươi người đi theo. Tôn Giả Ma Ha Ca Diệp. Tôn Giả Xá Lợi Phất. Tôn Giả Đại Mục Kiền Liên. Tôn Giả Ma Ha Ca Chiên Diên. Như thế và các Tri thức, lại có Bồ Tát Bồ Tát lớn một vạn người đi theo. Tên họ là : Diệu Tý Bồ Tát. Thiện Âm Bồ Tát. Tịch Âm Bồ Tát. Bảo Đức Bồ Tát. Tuệ Đức Bồ Tát. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Di Lặc Bồ Tát. Như thế với người đứng đầu.

Lại có mười trăm triệu Bồ Tát Bồ Tát lớn từ mười phương tới. Hiền Thủ Bồ Tát. Thiên Thủ Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát. Đại Thế Chí Bồ Tát. Dược Vương Bồ Tát. Dược Thượng Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát. Hiền Hộ Bồ Tát. Phạm Thiên Bồ Tát. Phạm Tràng Bồ Tát.

Lại có Tì Da Ly và Con Ly Xa năm trăm người đi theo. Trưởng Giả Chủ Nguyệt Cái. Trưởng Giả Tử Bảo Tích, đều cùng tập hội. Khi đó Thế Tôn vào Tam muội Phổ quang. Lỗ chân lông phóng ra các quang sắc hỗn tạp, chiếu sáng rừng Mi Hầu tạo thành sắc bằng bảy báu. Ánh quang phát ra trên rừng hóa thành vầng bảy báu. Các việc hiếm có của Thế giới mười phương đều hiện ra trong vầng đó.

Khi đó Trưởng Giả Tử Bảo Tích, tức thời từ chỗ ngồi đứng lên tới nơi ở của A Nan. Báo cáo nói rằng : Đức lớn ! Thế Tôn hôm nay vào Tam muội, chuyển thân phóng quang, nhất định nói Pháp vi diệu. Chỉ nguyện Đức lớn theo thời biết việc này. A Nan trả lời nói rằng :

Trưởng Giả Tử ! Phật vào Tam muội, Tôi không dám cầu. Khi nói xong lời đó mắt Phật phóng quang. Chiếu sáng đỉnh đầu hai Bồ Tát Dược Vương Dược Thượng, ở trên đỉnh đầu của họ như núi Kim Cương. Tất cả vô lượng các Phật mười phương ánh hiện trong núi này. Các Thế Tôn đó cũng phóng quang mắt. Chiếu sáng khắp đỉnh đầu tất cả các Bồ Tát, ở trên đỉnh đầu họ như núi lưu ly. Thế giới mười phương các Bồ Tát Bồ Tát lớn được Tam muội Thủ Lăng Nghiêm. Ánh hiện ra trong núi quang này, khi hiện ra tướng này trong ao Mi Hầu sinh hoa Sen báu. Tạo thành sắc báu trắng, sắc đó sáng sạch mát không thể sánh. Có các hóa Phật ngồi trên hoa Sen. Thân tướng vi diệu cũng vào Tam muội. Đều phóng quang mắt chiếu sáng đỉnh đầu hai Bồ Tát Dược Vương Dược Thượng, cùng chiếu sáng đỉnh đầu tất cả các Bồ Tát.

Khi đó Thế Tôn ra khỏi Tam muội, vui vẻ rạng rỡ mỉm cười, có quang năm sắc phát ra từ trong miệng Phật. Chiếu sáng khuôn mặt như Trăng rằm, khi đó tướng mặt của Phật quang sáng hiện ra rõ tăng gấp bội, uy nghi hơn ngày thường trăm nghìn vạn lần. Trưởng Giả Tử Bảo Tích thấy uy tướng của Phật khen chưa từng có, tức thời từ chỗ ngồi đứng lên chỉnh quần áo. Vai phải áo lệch vòng quanh Phật bảy lượt, quỳ lâu chắp tay chiêm ngưỡng nhan sắc Thế Tôn, mắt không tạm chớp báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn Như Lai hôm nay phóng Quang sáng lớn, chiếu sáng các Phật mười phương và các Bồ Tát. Đều đã tập hợp từng đoàn, Con ở giữa biển Pháp Phật muốn hỏi chút ít. Chỉ nguyện Thế Tôn vì Con nói Pháp. Phật bảo Bảo Tích. Ngài cứ tự nhiên hỏi.

Khi đó Bảo Tích báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn Như Lai hôm nay phóng quang từ đôi mắt, như núi Kim Cương. Ở trên đỉnh đầu hai Bồ Tát Dược Vương Dược Thượng. Các Phật mười phương và các Bồ Tát ánh hiện trong núi quang. Uy Đức Quang sáng của hai Bồ Tát này, tựa như châu Như ý càng hiện sáng gấp bội. Vượt hơn các Bồ Tát khác trăm nghìn vạn lần. Sau khi Phật tạ thế khi Pháp đúng mất. Nếu có chúng sinh nghe tên hiệu hai Bồ Tát này được bao nhiêu Phúc. Nếu người nam thiện người nữ thiện, muốn đứt tội Nghiệp chướng. Cần quan sát thân tướng Quang sáng của Dược Vương Dược Thượng ra sao.

Phật bảo Bảo Tích ! Lắng nghe ! Nghe Tuệ, suy nghĩ Tuệ, tu Tuệ. Ta đang vì Ngài phân biệt giảng giải.

Khi nói xong lời đó năm trăm Trưởng Giả, cùng lúc đứng lên vì Phật làm lễ. Đều mang hoa Sen xanh cung kính dâng lên Phật. Nguyện ham muốn nghe, khi đó Đại Chúng trong hội và các Bồ Tát. Khác người cùng âm thanh ca ngợi Bảo Tích, mà ca lên lời nói đó. Thiện thay ! Thiện thay ! Bảo Tích. Lại hay vì các chúng sinh ngu tối ở trong đời Tương lai. Hỏi về Pháp tưới đỉnh thuốc Cam lộ Giới sạch vi diệu của Như Lai. Nói xong lời đó tất cả đều im lặng. Phật bảo Bảo Tích. Chúng sinh đời Tương lai đủ năm Nhân duyên, được nghe tên hiệu hai Bồ Tát Dược Vương Dược Thượng. Thế nào là năm ? Một là tâm Từ không sát hại, đủ Giới cấm của Phật, uy nghi không khiếm khuyết. Hai là hiếu dưỡng cha mẹ, thực hành mười Nghiệp thiện ở đời. Ba là thân tâm yên ổn tĩnh lặng, nghĩ nhớ không loạn. Bốn là nghe Kinh bình đẳng, tâm không hoảng sợ nghi hoặc, không chìm nổi không lùi bước. Năm là tin Phật không mất, với nghĩa Thực tướng không có tướng tâm nghĩ nhớ như giòng nước chảy không dứt.

Phật bảo Bảo Tích ! Nếu có chúng sinh đầy đủ năm Duyên này. Đời đời ở nơi được sinh thường được nghe tên hiệu hai Bồ Tát này và nghe tên hiệu các Phật Bồ Tát mười phương. Nghe Kinh bình đẳng tâm không nghi hoặc lo nghĩ, do được nghe danh hiệu hai Bồ Tát này. Do lực uy Thần đời đời ở nơi sinh, trong năm trăm A tăng kì Kiếp không đọa xuống Đạo ác. Khi Phật nói lời đó, Dược Vương Bồ Tát dựa vào uy Thần của Phật liền đọc Thần Chú nói rằng :

A mục khư. Ma ha mục khư. Tọa lệ. Ma ha tọa lệ. Đà sí. Ma ha đà sí. Thường cầu lợi. Ma ha thường cầu lợi. Ô ma trí. Ma ha ô ma trí. Đà sí đà sí. Ma ha đà sí. Đâu đế đâu đế. Ma ha đâu đế. A du a du. Ma ha a du. Lâu già ca. Ma ha lâu già ca. Đà xa mị. Ma ha đà xa mị. Đa đâu đa đâu. Ma ha đa đâu. Ca lưu ni ca. Đà xa la sa ha. A trúc khưu a trúc khưu. Ma trừng kỳ. Ba đăng thư. Già thê. Già lâu ca thê. Phật đà già lê. Ca lưu ni ca. Sa ha.

Khi đó Dược Vương Bồ Tát Bồ Tát lớn đọc xong Chú như thế báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Như Thần chú này, được tám mươi trăm triệu Phật thời Quá khứ đọc khen. Thích Ca Mâu Ni Phật nay ở thời Hiện tại, cùng với nghìn Phật Hiện tại Kiếp Hiền và nghìn Phật Tương lai Kiếp Tinh tú cũng nói Thần chú đó. Sau khi Phật tạ thế nếu nam Tì Kheo, nữ Tì Kheo, nam Phật Tử, nữ Phật Tử. Nghe Thần chú này, đọc Thần chú này, giữ Thần chú này. Thanh tịnh các Nghiệp chướng báo chướng Phiền não chướng, nhanh được trừ diệt. Với thân hiện nay tu các Tam muội, trong mỗi nghĩ nhớ thấy Sắc thân của Phật. Cuối cùng không quên mất tâm Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Nếu Dạ Xoa hay Phú Đan Na. Nếu La Sát hay Cưu Bàn Trà, nếu Cát Già hay Tì Xá Đồ. Tất cả Quỷ dữ ác ăn tinh khí người. Có thể xâm hại người, không có nơi đó, khi sắp bỏ mệnh. Các Phật mười phương tất cả đều tới nghênh đón. Tùy ý tới sinh Nước Thanh tịnh phương khác.

Khi đó Thế Tôn khen ngợi Dược Vương Bồ Tát nói rằng : Thiện thay ! Thiện thay ! Người nam thiện ! Nhanh nói Thần chú này. Các Phật Ba Đời cũng nói Thần chú này. Ta với Thần chú này sinh vui mừng sâu.

Khi đó Dược Thượng Bồ Tát cũng ở trước Phật mà đọc Chú nói rằng :

Nan na mâu. Phù trí phù. Lưu phù khưu, lưu phù khưu. Ca lưu ni ca. Lễ mâu lễ mâu, ca lưu ni ca. Tì thê tì thê. Ca lưu ni ca. A tì thê tha. A tiện tha, a tiện tha. Ca lưu ni ca. San già la. Sa ha.

Dược Thượng Bồ Tát đọc xong Chú đó báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Con nay ở trước Như Lai. Đọc Đà La Ni tưới đỉnh hàng phục biển Phiền não đó. Chú Đà La Ni này được các Phật Ba Đời đọc khen. Nếu có nam Tì Kheo, nữ Tì Kheo, nam Phật Tử, nữ Phật Tử, nghe Thần chú này, đọc Thần chú này, giữ Thần chú này. Được mười lợi ích công Đức, thế nào là mười ? Một là do lực uy Thần của Thần chú này, tội sát hại sinh linh nhanh được Thanh tịnh. Hai là các tên ác phá hủy Giới, cấm Giới tất cả đều trừ diệt. Ba là người không phải người không được Phương tiện của họ. Bốn là nếu đã đọc khen, giữ nhớ không quên, giống như A Nan. Năm là được Ngọc Hoàng Đế Thích Vua Phạm các Trời giúp đời cung kính. Sáu là được Quốc Vương đại thần kính trọng. Bảy là chín mươi lăm loại các Thầy luận sai không thể khuất phục. Tám là tâm đi lại trong Thiền định không ham mê lạc thú ở đời. Chín là được các Phật mười phương và các Bồ Tát nhớ giúp, và các Thanh Văn đều tới thăm hỏi nhận. Mười là lúc sắp bỏ mệnh Thanh tịnh bỏ Nghiệp chướng. Các Phật mười phương đều phóng quang sắc vàng. Đều tới nghênh tiếp vì nói Pháp vi diệu. Tùy ý tới sinh Nước Phật Thanh tịnh. Dược Thượng Bồ Tát đọc xong Thần chú đó, chắp tay cung kính đỉnh lễ chân Phật, lùi ở một bên.

Khi đó Thế Tôn khen ngợi Dược Thượng Bồ Tát nói rằng : Thiện thay ! Thiện thay ! Người nam thiện ! Nhanh nói Thần chú này, các Phật Ba Đời mười phương cũng nói Thần chú đó. Ta nay tâm sâu vui mừng theo Ngài. Khi hai Bồ Tát đọc Thần chú đó xong. Đều tháo chuỗi ngọc quý dâng cúng dưỡng Phật. Chuỗi ngọc được Dược Vương Bồ Tát dâng lên, như núi Tu Di ở trên vai phải Phật. Chuỗi ngọc được Dược Thượng Bồ Tát dâng lên, như núi Tu Di ở trên vai trái Phật. Trên đỉnh hai núi có cung điện của Vua Phạm. Trăm nghìn vạn trăm triệu các Vua Trời Phạm, cung kính chắp tay đứng trợ giúp. Bên trong cung điện có hoa Sen báu. Như châu Như ý che khắp Ba nghìn Đại thiên Thế giới. Trên tường cung điện đột nhiên hạ xuống. Hợp lại thành một như hoa vàng nghìn cánh. Ở bên trong tường cung điện có Phật mười phương ngồi trên hoa vàng. Phật ở phương Đông tên hiệu Tu Di Đăng Quang Minh. Phật ở phương Đông Nam tên hiệu Bảo Tạng Trang Nghiêm. Phật ở phương Nam tên hiệu Chiên Đàn Ma Ni Quang. Phật ở phương Tây Nam tên hiệu Kim Hải Tự Tại Vương. Phật ở phương Tây tên hiệu Đại Bi Quang Minh Vương. Phật ở phương Tây Bắc tên hiệu Ưu Bát La Liên Hoa Thắng. Phật ở phương Bắc tên hiệu Liên Hoa Tu Trang Nghiêm Vương. Phật ở phương Đông Bắc tên hiệu Kim Cương Kiên Cường Tự Tại Vương. Phật ở phương phía trên tên hiệu Thù Thắng Nguyệt Vương. Phật ở phương phía dưới tên hiệu Nhật Nguyệt Quang Vương. Như thế các Phật mười phương, khác người cùng âm thanh. Khen ngợi hai Bồ Tát Dược Vương Dược Thượng nói rằng : Thần chú được các Ngài đọc. Được các Phật Ba Đời mười phương đọc khen. Chúng ta từ xa xưa lúc tu hành Đạo Bồ Tát. Được nghe Thần chú này tâm sâu vui mừng. Do vì lực Nhân duyên Căn thiện vui theo đó. Tức thời được vượt qua tội sinh chết của năm trăm chín mươi sáu trăm triệu Kiếp. Hiện tại ngày nay được thành Phật. Nếu có chúng sinh được nghe tên hiệu hai Bồ Tát của các Ngài. Với nghe tên hiệu Phật mười phương của chúng ta. Tức thời được diệt trừ tội sinh chết của trăm nghìn vạn Kiếp. Huống chi nhận giữ đọc khen lễ bái cúng dưỡng. Khi các Phật mười phương nói xong lời đó, như vào Thiền định yên lặng mà ngồi.

Khi đó Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Đại chúng nói rằng : Các Ngài hôm nay được thấy hai Bồ Tát Dược Vương Dược Thượng đó. Chuỗi ngọc quý cúng dưỡng chắp tay đứng trước Ta không. Thời đó Di Lặc là đứng đầu. Báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Tuy nhiên đã thấy.

Phật bảo Di Lặc ! A Dật Đa ! Dược Vương Bồ Tát đó. Từ lâu tu hạnh Phạm, các nguyện đã đầy đủ, ở thời Tương lai qua tính toán số Kiếp. Đang được làm Phật tên hiệu Tịnh Nhãn Như Lai, Ứng Cúng, Chính Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Tên nước là Thường An Lạc Quang, tên Kiếp là Thắng Mãn. Phật đó lúc xuất hiện ở Thế gian, đất đó bằng Kim cương sắc như báu vật trắng tới giới hạn của Kim cương. Trong khoảng không tự nhiên mưa hoa báu màu trắng. Dài rộng bằng nhau khoảng một nghìn cây số, đầy khắp Nước đó. Chúng sinh đất đó không có bệnh của Thân Tâm, Trời cúng hiến Cam lộ không dùng làm thức ăn. Hoàn toàn tuân theo vị Pháp Bậc Phật Bình Đẳng. Phật đó thọ mệnh năm trăm vạn trăm triệu A tăng kì Kiếp. Pháp đúng ở đời bốn trăm vạn A tăng kì Kiếp. Hình Pháp ở đời trăm nghìn vạn trăm triệu A tăng kì Kiếp. Người sinh Nước đó đều cùng ở trong môn Đà La Ni, nghĩ nhớ yên định không quên. Dược Vương Bồ Tát đã được nhớ truyền cho bậc Phật. Tức thời từ chỗ ngồi đứng lên, thân vọt lên khoảng không làm ra mười tám biến hóa. Từ trên không hạ xuống rắc hoa lên Phật, hoa được rắc như rừng hoa vàng ở khắp nơi trong khoảng không.

Khi đó Thế Tôn lại bảo Di Lặc. Dược Thượng Bồ Tát đó tiếp theo sau Dược Vương, đang được làm Phật. Tên hiệu Tịnh Tạng Như Lai, Ứng Cúng, Chính Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Lúc Tịnh Tạng Như Lai xuất hiện ở đời. Đất báu trắng này biến thành sắc vàng. Hoa vàng quang vàng tràn đầy Thế giới. Chúng sinh của Nước đó đều cùng đầy đủ Pháp nhẫn Không sinh. Tịnh Tạng Như Lai thọ mệnh sáu mươi hai Kiếp nhỏ. Pháp đúng ở đời một trăm hai mươi Kiếp nhỏ. Hình Pháp ở đời năm trăm sáu mươi Kiếp nhỏ. Khi đó Dược Thượng Bồ Tát nghe nhớ truyền bậc Phật xong. Tức thời vào trong Tam muội hóa thân làm hoa, như rừng hoa Chiêm bặc bảy báu trang nghiêm. Hóa thành đám mây hoa, dùng đám mây hoa này mang lên cúng dưỡng Phật. Thời trong đám mây hoa phóng quang sắc vàng. Trong ánh quang sắc vàng sinh đám mây lưu ly, trong đám mây lưu ly đọc bài kệ khen ngợi nói rằng :

Chính Biến Tri Thế Tôn. Sư Tử Thích không bẩn. Bạn mười phương không bằng. Quang Tuệ chiếu tất cả. Thương xót khắp tất cả. Xuất hiện ở Thế gian. Con nay phục đỉnh lễ. Ba nơi nhớ Đại Bi.

Khi đó Dược Thượng Bồ Tát nói xong bài kệ đó, trở lại chỗ ngồi trước kia. Phật bảo Đại chúng ! Sau khi Phật tạ thế nếu có chúng sinh. Nghĩ nhớ suy nghĩ quan sát về Dược Vương Bồ Tát, cần làm năm tưởng nhớ. Một là nghĩ nhớ về tưởng nhớ hơi thở. Hai là tưởng nhớ tâm yên định. Ba là không ra ngoài tưởng nhớ hơi thở. Bốn là suy nghĩ tưởng nhớ không có hình tướng. Năm là tưởng nhớ ở yên trong Tam muội.

Phật bảo Di Lặc ! Nếu người nam thiện và người nữ thiện. Tu năm tưởng nhớ này, ở trong từng nghĩ nhớ tức thời được thấy Dược Vương Bồ Tát. Thân của Dược Vương Bồ Tát đó cao hai trăm bốn mươi cây số. Tùy ý chúng sinh muốn hoặc mười tám trượng hoặc hiện ra tám thước. Sắc thân vàng tía ba mươi hai Tướng tám mươi diện mạo đẹp như Phật không khác. Nhục kế trên đỉnh đầu có mười bốn hạt châu Như ý. Mỗi một hạt châu có mười bốn mặt, trên mỗi một mặt có mười bốn bông hoa. Dùng mũ Trời trang nghiêm, trong mũ Trời đó có Phật mười phương và các Bồ Tát. Tất cả đều là ảnh hiện như các vật báu trấn giữ, tướng hào quang giữa mi sắc trắng như lưu ly. Như trướng báu màu trắng quấn vòng quanh thân bảy lượt. Lỗ chân lông của thân chuyển sinh Quang sáng. Như châu Như ý đủ số tám vạn bốn nghìn hạt. Từng hạt châu đó uyển chuyển lăn tròn sang phải. Thành trì bằng bảy báu như hoa Sen xanh. Trên mỗi một hoa có một hóa Phật. Thân cao một trượng sáu thước như Thích Ca Mâu Ni. Mỗi một Như Lai có năm trăm Bồ Tát dùng làm người trợ giúp. Hai cánh tay của Dược Vương Bồ Tát đó như trăm sắc báu. Mười ngón tay đoan nghiêm rơi xuống bảy báu. Nếu có chúng sinh quan sát thấy mười ngón tay đoan nghiêm của Bồ Tát này. Bốn trăm linh bốn bệnh tự nhiên trừ diệt. Các Phiền não nơi thân đều cùng không phát ra. Dưới hai bàn chân đó rơi xuống Kim cương báu. Từng viên hóa thành đài mây. Trong đài mây đó có Bồ Tát hóa thân. Vô số các Trời dùng làm người trợ giúp. Thời hóa Bồ Tát diễn thuyết bốn Chân lý Khổ, Rỗng, Biến đổi, không có bản thân. Cũng nói rất sâu các hạnh Bồ Tát. Khi tưởng nhớ này thành công tên là mới đầu quan sát tướng mạo công Đức của Dược Vương Bồ Tát. Quan sát bước hai tâm dần rộng lớn, được thấy đầy đủ thân tướng của Dược Vương Bồ Tát. Thời tâm của Dược Vương Bồ Tát như châu Chiên đàn Ma ni. Thanh tịnh mở ra có trăm trăm triệu Quang sáng. Các Quang sáng này bao quanh thân trăm lượt. Như trăm trăm triệu núi báu, từng núi báu đó có trăm trăm triệu vật báu tự nổi lên. Trong từng mỗi vật báu có mười trăm triệu hóa Phật. Thân sắc Tướng Hảo đều cùng trang nghiêm. Các hóa Phật đó khác người cùng âm thanh, đều cùng nói đọc Nhân duyên hạnh trước kia của Dược Vương Bồ Tát. Lúc cảnh này hiện ra trong từng nghĩ nhớ, thấy các Phật mười phương vì người thực hành tùy nghi nói Pháp. Thời từng lỗ chân lông của Dược Vương Bồ Tát, phóng ra trăm trăm triệu châu Như ý, ánh quang chiếu sáng người thực hành. Người thực hành thấy xong được sáu Căn Thanh tịnh. Đúng dịp tức thời thấy Thế giới mười phương. Năm trăm vạn trăm triệu Na do tha Phật và các Bồ Tát. Vì nói đã được uống thuốc này, thuốc vi diệu Cam lộ trừ diệt tội. Tức thời đều được năm trăm vạn trăm triệu môn Toàn Đà La Ni. Nhân do lực nguyện trước kia của Dược Vương Bồ Tát này. Do tự trang nghiêm Duyên nhớ Dược Vương Bồ Tát. Các Phật và các Bồ Tát mười phương. Tới trước người thực hành vì nói rất sâu sáu Pháp tới Niết Bàn. Khi đó người thực hành nhân do thấy các Phật. Tức thời được trăm nghìn vạn trăm triệu môn biển Tam muội quan sát Phật.

Phật bảo Di Lặc ! Sau Ta tạ thế nếu Trời hoặc Thần hoặc Rồng. Nếu nam Tì Kheo, nữ Tì Kheo hoặc nam Phật Tử hay nữ Phật Tử. Nếu muốn thấy Dược Vương Bồ Tát, muốn nhớ Dược Vương Bồ Tát. Cần tu hai loại hạnh Thanh tịnh. Một là phát tâm Bồ Đề, đầy đủ Giới Bồ Tát uy nghi không thiếu. Do được đầy đủ Giới Bồ Tát. Các bạn Bồ Tát của Thế giới mười phương. Đồng thời tới tập hợp trước người đó. Dược Vương Bồ Tát là Hòa thượng của họ. Dược Vương Bồ Tát vì người thực hành, tức thời nói trăm nghìn vạn trăm triệu môn Toàn Đà La Ni. Do vì được nghe Đà La Ni này, vượt qua tội sinh chết của chín mươi trăm triệu Kiếp. Hợp thời liền được Pháp nhẫn Không sinh. Hai là sau khi Phật tạ thế tất cả người Phàm trần đầy đủ dây Phiền não. Nếu có muốn thấy Dược Vương Bồ Tát, cần tu bốn Pháp. Một là tâm Từ không sát hại không phạm mười Nghiệp ác, thường nghĩ nhớ Pháp Bậc Phật, tâm không quên mất. Siêng tu Tinh tiến như cứu lửa cháy đầu. Hai là bốn việc cúng dưỡng Thầy cha mẹ, đèn bơ đèn dầu đèn dầu hoa Tu man na, với lửa của tre gỗ dùng để chiếu sáng. Lại dùng đèn bơ, đèn dầu, đèn dầu hoa Tu man na, và các loại chiếu sáng. Dùng cúng dưỡng Phật và Pháp Tăng Tam Bảo cùng tất cả người nói Pháp. Ba là tu Thiền định rất sâu thích đi rời xa. Thường thích ngồi dưới gốc cây gò mộ, ở nơi Rừng núi vắng. Đơn độc ở nơi thanh vắng tu rất sâu mười hai Đầu đà. Bốn là với thân mệnh tài sản tất cả bỏ hết không sinh luyến tiếc nương nhờ. Người thực hành Pháp này trong từng nghĩ nhớ. Được thấy Dược Vương Bồ Tát vì họ nói Pháp. Hoặc ở trong mộng thấy Dược Vương Bồ Tát nhận thuốc Pháp đó. Thức dậy tự tìm nhớ lại việc Kiếp trước vô lượng trăm lần nghìn lần sinh trước đây, tâm rất vui mừng. Tức thời liền vào trong Tháp quan sát tượng lễ bái, ở trước tượng được biển Tam muội quan sát Phật. Và thấy vô lượng các chúng Bồ Tát, chỉ thấy Dược Vương Bồ Tát vì họ nói Pháp.

Phật bảo A Nan ! Sau khi Phật tạ thế nếu có bốn Chúng, có thể quan sát Dược Vương Bồ Tát như thế. Có thể nhớ tên hiệu Dược Vương Bồ Tát, bỏ tội sinh chết của tám mươi vạn Kiếp. Nếu có thể đọc tên hiệu Dược Vương Bồ Tát đó, một lòng lễ bái không gặp đối nghịch tai họa. Cuối cùng không bị chết đột ngột, nếu có chúng sinh sau khi Phật tạ thế. Có thể quan sát như thế tên là quan sát đúng. Nếu quan sát khác tên là quan sát sai.

Phật bảo Di Lặc ! Sau khi Phật tạ thế nếu có bốn Chúng. Làm thế nào quan sát được thân sắc Thanh tịnh của Dược Thượng Bồ Tát đó. Nếu muốn quan sát cần tu bảy Pháp. Thế nào là bảy ? Một là thường ham thích giữ Giới hạnh, cuối cùng không thân thiết với Thanh Văn Duyên Giác. Hai là thường tu Pháp thiện của Thế gian và Pháp thiện ra ngoài Thế gian. Ba là tâm họ như đất không phát ra kiêu mạn, Từ Bi rộng khắp tất cả. Bốn là tâm không Tham muốn nương nhờ, do như Kim cương không thể tự hủy hoại. Năm là ở trong Pháp Bình đẳng không bỏ uy nghi. Sáu là thường tu Tì bà Xá na, tu Tĩnh lặng lớn tâm không mệt mỏi. Bảy là với Trí tuệ tới Niết Bàn Giải thoát lớn tâm không nghi hoặc hoảng sợ.

Phật bảo Di Lặc. Nếu có người nam thiện người nữ thiện, đầy đủ Pháp này, nhanh được thấy Dược Thượng Bồ Tát. Thân của Dược Thượng Bồ Tát đó cao khoảng ba trăm hai mươi cây số, như sắc vàng tía. Các Quang sáng của thân như sắc vàng Diêm phù đàn, ở trong vầng quang trên đầu có mười sáu trăm triệu hóa Phật. Thân như nhau cao tám thước ngồi xếp bằng Kết già, ngồi trên hoa Sen báu. Mỗi một hóa Phật có mười sáu Bồ Tát dùng làm người trợ giúp. Họ cầm hoa trắng theo ánh quang chuyển vòng sang phải. Bên trong ánh quang thân thông suốt có Thế giới mười phương. Các Phật Bồ Tát và các đất Thanh tịnh đều hiện ở bên trong. Nhục kế trên đỉnh đầu như châu báu Như ý Thích ca Tì lăng ca. Bốn mặt Nhục kế phát ra rõ quang sắc vàng. Trong mỗi một ánh quang có bốn hoa báu đầy đủ trăm sắc báu. Hóa Phật Bồ Tát ở trên mỗi một hoa. Hoặc hiện ra hoặc ẩn không thể tính biết. Ba mươi hai Tướng tám mươi diện mạo đẹp của Dược Thượng Bồ Tát đó. Trong mỗi một hình tướng có quang năm sắc. Trong mỗi một diện mạo đẹp có trăm nghìn quang. Tướng hào quang giữa mi như sắc vàng Diêm phù đàn. Trăm nghìn châu báu màu trắng dùng làm chuỗi ngọc. Mỗi một châu đó phóng trăm quang báu, hào quang vàng giao nhau trang sức như trướng bằng pha lê. Nhiều tượng vàng chân thực châu báu vi diệu của Thế gian, các dụng cụ trang nghiêm đều hiện ở bên trong. Nếu có bốn Chúng nghe tên hiệu Dược Thượng Bồ Tát đó. Giữ tên hiệu Dược Thượng Bồ Tát đó, đọc tên hiệu Dược Thượng Bồ Tát đó. Quan sát thân Dược Thượng Bồ Tát đó. Dược Thượng Bồ Tát đó phóng quang sáng của thân hút nhận người đó. Quang của Bồ Tát này hoặc là tượng Trời Tự Tại, hoặc là tượng Trời Phạm, hoặc là tượng Ma Trời, hoặc là tượng Ngọc Hoàng Đế Thích. Hoặc là tượng bốn Vua Trời, hoặc là tượng A Tu La, hoặc là tượng Càn Thát Bà, hoặc là tượng Khẩn Na La. Hoặc là tượng Ma Hầu La Già, hoặc là tượng Ca Lâu La, hoặc là tượng người không phải người, hoặc là tượng Rồng. Hoặc là tượng Đế vương, hoặc là tượng đại thần, hoặc là tượng Trưởng Giả, hoặc là tượng Cư Sĩ. Hoặc là tượng Sa Môn, hoặc là tượng Bà La Môn, hoặc là tượng người Tiên, hoặc là tượng tổ tiên cha mẹ. Hoặc là tượng cha mẹ, hoặc là tượng anh em chị em vợ Con yêu quý và tượng người thân. Hoặc là tượng Thầy thuốc, hoặc là tượng bạn thiện. Khi đó người thực hành tức thời ở trong mộng. Thấy các tượng trên tùy ý hiện ra vì nói Thần chú được Dược Vương Dược Thượng nói. Tức thời diệt trừ tội số Kiếp được nói như trên. Tỉnh dậy rồi nhớ lại giữ cuối cùng không quên mất. Tam muội nghĩ nhớ tức thời ở trong Định, được thấy Sắc thân Thanh tịnh vi diệu của Dược Thượng Bồ Tát. Tức thời vì người thực hành đọc khen tên hiệu năm mươi ba Phật thời Quá khứ. Bảo nói rằng :

Thầy Pháp ! Quá khứ có Phật, tên hiệu Phổ Quang, tên tiếp theo Phổ Minh. Tên tiếp theo Phổ Tịnh, tiếp theo Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương. Tiếp theo Chiên Đàn Quang, tên tiếp theo Ma Ni Tràng, tên tiếp theo Hoan Hỉ Tạng Ma Ni Bảo Tích. Tên tiếp theo Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tiến, tên tiếp theo Ma Ni Tràng Đăng Quang, tên tiếp theo Tuệ Cự Chiếu. Tên tiếp theo Hải Đức Quang minh, tên tiếp theo Kim Cương Lao Cường Phổ Tán Kim Quang. Tên tiếp theo Đại Cường Tinh Tiến Dũng Mãnh, tên tiếp theo Đại Bi Quang. Tên tiếp theo Từ Lực Vương, tên tiếp theo Từ Tạng, tên tiếp theo Chiên Đàn Quật Trang Nghiêm Thắng. Tên tiếp theo Hiền Thiện Thủ, tên tiếp theo Thiện Ý, tên tiếp theo Quảng Trang Nghiêm Vương. Tên tiếp theo Kim Hoa Quang, tên tiếp theo Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Vương. Tên tiếp theo Hư Không Bảo Hoa Quang, tên tiếp theo Lưu Ly Trang Nghiêm Vương. Tên tiếp theo Phổ Hiện Sắc thân Quang, tên tiếp theo Bất Động Trí Quang, tên tiếp theo Hàng Phục Chư Ma Vương. Tên tiếp theo Tài Quang Minh, tên tiếp theo Trí Tuệ Thắng, tên tiếp theo Di Lặc Tiên Quang. Tên tiếp theo Thế Tịnh Quang, tên tiếp theo Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương. Tên tiếp theo Long Chủng Thượng Tôn Vương, tên tiếp theo Nhật Nguyệt Quang, tên tiếp theo Nhật Nguyệt Châu Quang. Tên tiếp theo Tuệ Tràng Thắng Vương, tên tiếp theo Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương. Tên tiếp theo Diệu Âm Thắng, tên tiếp theo Thường Quang Tràng, tên tiếp theo Quan Thế Đăng. Tên tiếp theo Tuệ Uy Đăng Vương, tên tiếp theo Pháp Thắng Vương, tên tiếp theo Tu Di Quang. Tên tiếp theo Tu Mạn Na Hoa Quang, tên tiếp theo Ưu Đàm Bát Đa Hoa Thù Thắng Vương. Tên tiếp theo Đại Tuệ Lực Vương, tên tiếp theo A Xúc Tì Hoan Hỉ Quang. Tên tiếp theo Vô Lượng Âm Thanh Vương, tên tiếp theo Tài Quang, tên tiếp theo Kim Hải Quang. Tên tiếp theo Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương, tên tiếp theo Đại Thông Quang. Tên tiếp theo Nhất Thiết Pháp Thường Mãn Vương Phật.

Lúc Dược Thượng Bồ Tát nói tên hiệu năm mươi ba Phật thời Quá khứ xong, im lặng mà dừng. Khi đó người thực hành tức thời ở trong Định, được thấy bảy Phật Thế Tôn thời Quá khứ, Tì Bà Thi Phật khen ngợi nói rằng : Thiện thay ! Thiện thay ! Người nam thiện ! Tên hiệu năm mươi ba Phật được Ngài nói đọc. Là thời Quá khứ xa xưa ở tại Sa Bà Thế giới, chúng sinh thành thục mà vào Niết Bàn. Nếu có người nam thiện người nữ thiện và tất cả chúng sinh khác, được nghe tên hiệu năm mươi ba Phật đó. Người đó ở trong trăm nghìn vạn trăm triệu A tăng kì Kiếp không đọa Đạo ác. Nếu lại có người có thể đọc tên hiệu năm mươi ba Phật đó. Đời đời ở nơi sinh thường được gặp ngay các Phật mười phương. Nếu lại có người hay chí thành tâm kính lễ năm mươi ba Phật. Trừ diệt bốn tội nặng, năm tội nghịch Đạo và phỉ báng Bình đẳng đều cùng Thanh tịnh. Do thệ nguyện cũ của các Phật đó, trong từng nghĩ nhớ tức thời được trừ diệt các tội như trên.

Thi Khí Như Lai, Tì Xá Phù Như Lai, Câu Lưu Tôn Như Lai, Câu Na Hàm Mâu Ni Như Lai, Ca Diệp Như Lai. Cũng ca ngợi tên hiệu năm mươi ba Phật đó, cũng lại khen ngợi người nam thiện người nữ thiện. Hay nghe tên hiệu năm mươi ba Phật đó, hay đọc tên hiệu, hay kính lễ. Trừ diệt tội chướng như được nói ở trên.

Khi đó Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Đại Chúng nói rằng : Ta từng ở vô số Kiếp trước đây với Diệu Quang Phật, trong thời Pháp mất, Xuất gia học Đạo. Nghe tên hiệu của năm mươi ba Phật đó, nghe xong chắp tay, tâm sinh vui mừng. Lại dạy người khác, giúp cho được nghe giữ. Người khác nghe xong, chuyển dạy người sau. Thậm chí tới ba nghìn người. Ba nghìn người này, khác người cùng âm, đọc tên hiệu các Phật. Nhất tâm kính lễ, do lực công Đức kính lễ các Phật Nhân duyên như thế. Tức thời được vượt qua tội sinh chết của vô số trăm triệu Kiếp. Nghìn người đó, Hoa Quang Phật là hàng đầu. Cuối cùng là Tì Xá Phù Phật, được thành Phật ở trong Kiếp Trang Nghiêm, cũng là nghìn Phật Quá khứ. Nghìn người kỳ giữa này, Câu Lưu Tôn Phật là hàng đầu, cuối cùng là Lầu Chí Phật, lần lượt thành Phật ở trong Kiếp Hiền. Nghìn người sau cùng, Nhật Quang Phật là hàng đầu, cuối cùng là Tu Di Tướng Phật, đang được thành Phật ở trong Kiếp Tinh Tú.

Phật bảo Bảo Tích, các Phật Hiện tại mười phương, các Như Lai Đức thiện, do cũng từng được nghe tên hiệu năm mươi ba Phật đó. Đều đã thành Phật hiện ở Thế giới mười phương. Nếu có chúng sinh muốn được trừ diệt bốn tội nặng cấm. Muốn được sám hối tội năm nghịch Đạo mười Nghiệp ác. Muốn được diệt trừ tội cực nặng vô cớ hủy báng Pháp. Nên siêng đọc Thần chú nêu trên của hai Bồ Tát Dược Vương Dược Thượng. Cũng cần kính lễ Phật mười phương nói trên, lại cần kính lễ bảy Phật thời Quá khứ. Lại cần kính lễ năm mươi ba Phật, cũng cần kính lễ một nghìn Phật Kiếp Hiền. Lại cần kính lễ ba mươi lăm Phật. Sau đó lễ khắp cả vô lượng tất cả các Phật mười phương. Ngày đêm sáu thời khắc tâm tưởng sáng suốt thông lợi. Thực hành Pháp sám hối giống như giòng nước chảy. Sau đó liền suy nghĩ tưởng nhớ Sắc thân Thanh tịnh của hai Bồ Tát Dược Vương Dược Thượng. Nếu có nghĩ nhớ hai Bồ Tát Dược Vương Dược Thượng đó. Nên biết người đó đã ở trong vô lượng Kiếp Quá khứ. Ở nơi ở của các Phật trồng các Căn thiện, do vì lực Căn thiện trước kia trang nghiêm. Trong từng nghĩ nhớ được thấy vô số các Phật ở phương Đông.

Lúc đó tất cả các Phật phương Đông, tức thời đều cùng vào Tam muội Hiện ra khắp Sắc thân. Phương Nam Tây Bắc bốn hướng trên dưới cũng lại như thế. Đều cùng vào Tam muội Hiện ra khắp Sắc thân. Tức thời tất cả các Phật mười phương. Đều cùng hiện ra thân đứng trước người thực hành, vì nói rất sâu sáu Pháp tới Niết Bàn. Khi đó người thực hành thấy các Phật xong. Tâm sinh vui mừng, ở trước các Phật tức thời được biển Tam muội quan sát rất sâu Phật. Thấy vô số Phật, mỗi một Thế Tôn khác người cùng âm thanh. Nhớ truyền bậc Phật cho người thực hành mà làm lời nói như thế. Ngài nay do nghĩ nhớ hai Bồ Tát đó. Ở đời Tương lai đang được làm Phật. Khi người thực hành đó nghe lời nhớ truyền bậc Phật xong. Thân tâm vui mừng tức thời được Tam muội. Tên Tam muội này là Chỉ không có trang nghiêm. Nhân do lực Tam muội đó Tinh tiến tăng thêm gấp bội. Thấy khắp vô số các Phật mười phương. Thời các Phật mười phương hoặc vì người thực hành nói Pháp giữ Giới hạnh tới Niết Bàn. Hoặc vì người thực hành nói Pháp Bố thí tới Niết Bàn. Hoặc vì người thực hành nói Pháp Nhẫn nhịn tới Niết Bàn. Hoặc vì người thực hành nói Pháp Tinh tiến tới Niết Bàn. Hoặc vì người thực hành nói Pháp Thiền tĩnh tới Niết Bàn. Hoặc vì người thực hành nói Pháp Trí tuệ tới Niết Bàn. Hoặc vì người thực hành nói Pháp Phương tiện tới Niết Bàn. Hoặc vì người thực hành nói Pháp Nguyện tới Niết Bàn. Hoặc vì người thực hành nói Pháp Lực tới Niết Bàn. Hoặc vì người thực hành nói Pháp Trí tuệ không hết tới Niết Bàn. Hoặc vì người thực hành nói Từ Bi Hỉ Xả. Hoặc vì người thực hành nói bốn Nơi nhớ. Hoặc vì người thực hành nói bốn Siêng đúng. Hoặc vì người thực hành nói đủ bốn Như ý. Hoặc vì người thực hành nói năm Căn. Hoặc vì người thực hành nói năm Lực. Hoặc vì người thực hành nói bảy phần Giác. Hoặc vì người thực hành nói phần tám Đạo đúng. Hoặc vì người thực hành nói Chân lý khổ bậc Thánh. Hoặc vì người thực hành nói Chân lý tập hợp khổ bậc Thánh. Hoặc vì người thực hành nói Chân lý mất khổ bậc Thánh. Hoặc vì người thực hành nói Chân lý mất khổ Đạo Thánh. Hoặc vì người thực hành nói Pháp sáu hòa kính. Hoặc vì người thực hành nói Pháp sáu Nhớ. Rộng khắp phân biệt nói đủ loại vô lượng môn Pháp như thế. Lại vì nhân do lực trang nghiêm biển Tam muội chỉ không có này. Rộng khắp vì người thực hành phân biệt giảng giải rất sâu Pháp mười hai Nhân duyên. Nhân do lực uy Thần của hai Bồ Tát Dược Vương Dược Thượng đó. Lại thấy vô lượng các Phật và các Bồ Tát ở phương Đông. Thân sắc vàng tía Tướng Hảo không thể sánh. Phương Nam Tây Bắc bốn hướng, bên trên phía dưới. Cũng đều trông thấy tất cả Diện mạo thân Tướng của từng Như Lai. Rộng nói biển Tam muội quan sát Phật như thế. Nếu có người thực hành nói tên hiệu hai Bồ Tát Dược Vương Dược Thượng đó. Hoặc có nghĩ nhớ hai Bồ Tát đó. Nếu có giữ tên hiệu hai Bồ Tát đó. Hoặc có quan sát thân của hai Bồ Tát đó. Nếu đọc Thần chú Đà La Ni được hai Bồ Tát đó đọc. Bỏ thân ở đời Tương lai được sáu Căn Thanh tịnh. Thường được sinh trong gia đình Bồ Tát lớn nhất. Diện mạo đoan nghiêm giống như Ngọc Hoàng Đế Thích không thể có hình tướng dữ ác. Thân lực cường tráng tất cả uy phục như thân Kim Cương không hỏng. Nơi họ được sinh thường gặp ngay các Phật Bồ Tát nghe Pháp sâu. Nghe xong vui mừng tức thời được vô lượng môn Tam muội vi diệu và Đà La Ni.

Phật bảo A Nan ! Nếu có chúng sinh chỉ nghe tên hiệu hai Bồ Tát đó. Được Phúc vô lượng không thể tận cùng, huống chi như nói tu hành đầy đủ. Khi đó A Nan nghe Phật Thế Tôn, ca ngợi Trí tuệ sâu, vô lượng hạnh công Đức của hai Bồ Tát đó. Tức thời rời khỏi chỗ ngồi vòng quanh Phật bảy lượt, quỳ lâu chắp tay báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Hai Bồ Tát Dược Vương Dược Thượng này. Trong thời Quá khứ tu Đạo hạnh nào, trồng công Đức gì. Nay ở trong Chúng này được như Phạm Tràng Phật ca ngợi. Cũng được Đại chúng đi theo nói tên. Như Lai hôm nay hai mắt phóng quang. Như châu Như ý hiện trên đỉnh đầu họ. Cảnh vi diệu này trước chưa từng thấy. Chỉ nguyện Thiên Tôn vì Con giảng giải Nhân duyên trước đây của hai Bồ Tát này.

Khi đó Thế Tôn bảo A Nan nói rằng : Nghe Tuệ, suy nghĩ Tuệ, tu Tuệ. Ta đang vì Ngài phân biệt giảng giải Nhân duyên trước kia của hai Bồ Tát này. Phật bảo A Nan ! Trở về thời Quá khứ vô lượng vô biên A tăng kì Kiếp, số đó lại gấp bội số không có thể nói được. Thời đó có Phật tên hiệu Lưu Ly Quang Chiếu Như Lai, Ứng Cúng, Chính Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Tên Kiếp Chính An Ổn, tên Nước Huyền Thắng Phan. Chúng sinh sinh ở Nước Phật đó thọ mệnh tám Kiếp lớn. Phật Thế Tôn đó xuất hiện ở Thế gian trải qua mười sáu Kiếp lớn. Sau cùng ở trong giảng đường Hoa Sen vào Niết Bàn. Sau khi Phật vào Niết Bàn, Pháp đúng ở đời đủ tám Kiếp lớn. Hình pháp ở đời cũng tám Kiếp lớn. Ở trong Hình pháp có một nghìn Tì Kheo, phát tâm Bồ Tát cầu Giới hạnh Bồ Tát. Vì khắp các chúng sinh đi lại giáo hóa. Thời đó trong Chúng có một Tì Kheo, tên là Nhật Tạng. Thông minh nhiều mưu Trí tuệ, đi lại tới các làng xã xóm doanh trại thành ấp, phòng Tăng giảng đường lầu gác, nơi Rừng núi vắng với nơi giảng đường tranh luận. Vì các Đại Chúng rộng ca ngợi Duyên trước kia của Bồ Tát Bậc Phật. Cũng nói Trí tuệ lớn Thanh tịnh Bình đẳng của Như Lai Bình Đẳng. Khi đó trong Chúng có một Trưởng Giả tên là Tinh Tú Quang. Nghe nói Trí tuệ lớn bình đẳng Bậc Phật, tâm sinh vui mừng tức thời từ chỗ ngồi đứng lên. Mang qủa Ha lê lặc và các thuốc hỗn tạp, tới nơi ở của Nhật Tạng báo cáo nói rằng : Đức lớn ! Con nghe Ngài nói về thuốc Cam lộ Giới hạnh sạch. Như Ngài nói uống thuốc này không già không chết. Nói xong lời này phục đất đỉnh lễ chân Tì Kheo, lại giữ thuốc này dâng lên Tì Kheo. Báo cáo nói rằng : Ngài nhân từ ! Nay đem thuốc này dâng lên Ngài với Tăng Đức lớn. Khi đó Nhật Tạng tức thời làm Chú nguyện nhận quả Ha lê lặc. Trưởng Giả nghe Pháp lại nghe được Chú nguyện tâm rất vui mừng. Lễ khắp vô lượng các Phật mười phương. Ở trước Nhật Tạng phát thệ nguyện lớn mà làm lời nói như thế. Con nghe Ngài nói thuốc Trí tuệ của Phật. Như lời Ngài nói chân thực không sai. Nay mang thuốc quý của núi Tuyết dâng lên Ngài với chúng Tăng. Dùng công Đức này Con nguyện đời đời, không cầu Phúc báo của Trời Người Ba Cõi. Tâm thực hồi hướng Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Con nay chí thành phát tâm Đạo Bình Đẳng, ở đời Tương lai nhất định đang thành Phật. Nguyện này không sai nhất định như được Tôn Giả nói Trí tuệ Phật. Lúc Con được lực Thanh tịnh Bồ Đề. Tuy chưa thành Phật nếu có chúng sinh nghe được tên Con, nguyện trừ diệt ba loại bệnh khổ của chúng sinh. Một là trong thân chúng sinh có bốn trăm linh bốn bệnh, chỉ cần đọc tên Con tức thời nhanh được trừ diệt. Hai là Thấy sai trái ngu si với khổ Đạo ác, nguyện vĩnh không nhận. Khi Con làm Phật các chúng sinh sinh ở Đất nước Con, tất cả đều hiểu rõ Bình đẳng Bậc Phật, càng không có ý hướng khác. Ba là ở trong Diêm Phù Đề và các phương khác có tên Địa ngục Quỷ đói Súc sinh. Nghe được tên Con vĩnh không nhận thân Địa ngục Quỷ đói Súc sinh. Nếu đọa vào Địa ngục Quỷ đói Súc sinh Con nguyện cuối cùng không thành Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Nếu có lễ bái nghĩ nhớ quan sát thân tướng của Con, nguyện tiêu trừ ba Nghiệp của chúng sinh này. Như lưu ly sạch trong ngoài soi bóng, thấy Sắc thân Phật cũng lại như thế. Nếu có chúng sinh thấy Sắc thân Thanh tịnh của Phật. Nguyện cho chúng sinh này với Trí tuệ bình đẳng vĩnh không thoái mất, phát xong lời nguyện này, phục đất đỉnh lễ. Lễ khắp vô lượng các Phật mười phương. Lễ các Phật xong, giữ hoa châu báu. Dâng lên trên Nhật Tạng báo cáo nói rằng : Hòa thượng ! Nhân do Hòa thượng được nghe Tuệ Phật Thanh tịnh Bình Đẳng. Con đã nghe như thế ở trước Hòa thượng, đã phát tâm Bình Đẳng Chính Đẳng Giác sâu. Nguyện này không sai nhất định thành Phật, giúp cho hoa châu báu vi diệu được Con dâng lên. Hóa thành vành hoa ở bên trên Hòa thượng, nói xong lời đó tung hoa báu lên. Như hoa sen báu la liệt ở không trung biến thành vành hoa, vành hoa đó có đầy đủ sắc vàng. Tất cả Đại Chúng thấy việc này. Khác người cùng âm ca ngợi Trưởng Giả lớn Tinh Tú Quang nói rằng : Thiện thay ! Thiện thay ! Trưởng Giả lớn ! Ngài khéo ở trong Đại Chúng này, đã có thể phát thệ nguyện rộng lớn sâu. Mới hiện ra như cảnh báo vi diệu này. Chúng tôi nay đã quan sát cảnh báo này. Nhất định thành Phật không có hoài nghi.

Khi đó Tinh Tú Quang Trưởng Giả, có em trai tên là Điện Quang Minh. Thấy Trưởng Giả anh phát tâm Bồ Đề, thân tâm vui theo báo cáo nói rằng : Anh cả ! Em nay trong nhà có nhiều sữa tươi và các thuốc quý. Xin anh nghe em Bố thí rộng khắp tất cả không hạn chế chúng Tăng. Anh trai bảo nói rằng : Nghe theo ý em. Khi đó Điện Quang Trưởng Giả báo cáo anh mình nói rằng : Em nay cũng lại đi theo anh cả. Muốn phát tâm Bình Đẳng Chính Đẳng Giác rất sâu. Anh trai trả lời nói rằng : Nếu muốn phát tâm. Em nay cần lễ các Phật mười phương. Ở trước Hòa thượng lớn Nhật Tạng Tì Kheo, thích hợp phát ý Đạo Bình Đẳng rất sâu. Em báo cáo anh nói rằng : Em nay dùng sữa tươi thuốc quý này dùng Bố thí tất cả, lại đem hoa đẹp dâng lên Phật mười phương. Hồi hướng công Đức này nguyện như anh trai đã phát nguyện giống nhau không khác. Nếu nguyện của Con thành thực không sai. Giúp hoa sen quý được Con dâng lên, ở trên không trung giống như cây hoa. Thời Đại Chúng trong hội thấy hoa Sen được Điện Quang Trưởng Giả dâng lên la liệt trong không trung. Mỗi một hoa đó như cây Bồ Đề. La liệt ở trong không trung đầy đủ hoa quả. Khi đó Đại Chúng khác người cùng âm thanh, cũng đều ca ngợi Điện Quang Trưởng Giả và làm lời nói như thế. Ngài nay theo điềm báo như Trưởng Giả anh bằng nhau không khác, ở đời Tương lai nhất định thành Phật không có hoài nghi.

Phật bảo A Nan ! Ngài nay nên biết. Khi Trưởng Giả lớn đem Ha lê lặc thuốc tốt của núi Tuyết dùng Bố thí cho chúng Tăng. Chúng Tăng uống xong được nghe Pháp khéo, do lực của thuốc trừ hai loại bệnh. Một là Tăng thêm tổn hại của bốn Lớn. Hai là Phiền não thù giận, nhân do thuốc này. Thời các Đại chúng đều phát tâm Bình Đẳng Chính Đẳng Giác và nói lên lời nói đó. Chúng Con ở đời Tương lai tất cả đang thành Phật. Lúc đó các Đại Chúng cùng nhau coi như nói rằng : Chúng Con ngày nay nhân do Đại Sĩ Bố thí hai loại thuốc, được phát tâm Pháp lớn nhất Bình Đẳng. Đang là lớn nhất của Ba nghìn Đại thiên Thế giới, do vì báo ân đang được xác lập tên hiệu. Nhân do thực hành xác lập tên, cho nên tên là Dược Vương.

Phật bảo A Nan ! Ngài nay nên biết Dược Vương Bồ Tát này. Nghe các Đại Chúng khi được xác lập tên hiệu, kính lễ Đại chúng mà làm lời nói như thế. Đức lớn ! Các Tăng vì Con xác lập tên hiệu Dược Vương. Con nay cần nên dựa theo tên hiệu quyết định thành hiện thực. Nếu được Con Bố thí hồi hướng Đạo Phật nhất định thành công. Nguyện hai tay của Con rơi xuống tất cả thuốc quý, cọ rửa bỏ tất cả bệnh của chúng sinh. Nếu có chúng sinh nghe tên hiệu Con, lễ bái Con, quan sát thân tướng của Con. Cần giúp họ đều uống thuốc Pháp không trở ngại Đà La Ni vi diệu rất sâu. Cần giúp việc này với Hiện tại trên thân, bỏ các ác không nguyện không theo. Khi Con thành Phật nguyện các chúng sinh đầy đủ hạnh Bậc Phật. Khi làm lời nói đó ở trong không trung. Rơi xuống vành hoa bảy báu lên trên Dược Vương, trong Quang sáng của vành hoa mà đọc bài kệ nói rằng :

Nguyện Đại Sĩ thiện khéo. Ban thuốc cứu tất cả. Tương lai đang thành Phật. Tên hiệu là Tịnh Nhãn. Rộng độ các người Trời. Từ tâm không giới hạn. Mắt Tuệ chiếu tất cả. Tương lai đang thành Phật.

Khi đó Dược Vương đã nghe bài kệ này, thân tâm vui mừng tức thời vào Tam muội. Tên của Tam muội đó là Chỉ không có trang nghiêm. Do lực Tam muội thấy vô số Phật. Sạch bỏ Nghiệp chướng tức thời vượt qua tội sinh chết của chín trăm vạn trăm triệu A tăng kì Kiếp. Lúc đó trong Chúng được xác lập tên hiệu, nay là Dược Vương Bồ Tát Bồ Tát lớn này.

Phật bảo A Nan ! Ngài nay lúc này nên biết Trưởng Giả em người Bố thí thuốc quý. Nhân do Bố thí thuốc quý người đời đọc tên ca ngợi Trưởng Giả này, thuốc dùng Bố thí chúng Tăng và Bố thí cho tất cả. Người uống thuốc này được khí lực tối cao, được thuốc vi diệu cao nhất, cũng lại nghe được thuốc Pháp Bậc Phật vi diệu cao nhất. Người đời thời đó nhân thực hành xác lập thành tên là Dược Thượng. Khi đó Dược Thượng Bồ Tát nghe các người đời. Đọc tên ca ngợi công Đức của mình tên là Dược Thượng. Nhân do phát thệ nguyện, nay tất cả Đại Chúng của Thế gian này. Vì Con xác lập tên hiệu tên là Dược Thượng, nguyện Con đời sau khi được thành mười loại lực Thanh tịnh. Đem thuốc Pháp nói trên Bố thí khắp tất cả. Nguyện các chúng sinh nghe tên Con, Phiền não bùng cháy nhanh được tiêu diệt. Nếu có chúng sinh lễ bái Con, đọc tên Con, quan sát thân tướng của Con. Cần giúp họ được uống thuốc Cam lộ Giới hạnh sạch cao nhất, Giải thoát không chết vi diệu bậc nhất. Khi đó Đại Chúng đã nghe xong lời nói như thế. Họ tháo chuỗi ngọc cùng dâng lên Dược Thượng Bồ Tát. Chuỗi ngọc được dâng lên như đài bảy báu ở trên không trung. Trong đài có quang sáng toàn bộ một sắc vàng, tiếng như âm Phạn mà đọc bài kệ nói rằng :

Thiện thay Đại Sĩ tốt. Phát ra thệ nguyện lớn. Thời độ chúng sinh khổ. Tâm không có lo nghi. Tương lai đang thành Phật. Tên hiệu là Tịnh Tạng. Cứu giúp các Thế gian. Chìm nổi trong biển khổ.

Phật bảo A Nan ! Ngài nay đang ham nghe Tuệ. Cẩn thận đừng quên mất lời Phật. Hai Bồ Tát Dược Vương Dược Thượng này. Các Phật Thế Tôn thời Quá khứ Hiện tại Tương lai tưới đỉnh Thầy Pháp như thế. Nếu có chúng sinh nghe tên hiệu hai Bồ Tát này, vĩnh thoát khỏi biển khổ không đọa vào sinh chết. Thường được gặp ngay các Phật Bồ Tát, huống chi như nói tu hành đầy đủ. Nếu có người nam thiện người nữ thiện, nghe Thần chú được hai Bồ Tát nói. Nếu quan sát được thân tướng của hai Bồ Tát này, ở đời hiện nay nhất định được gặp Dược Vương Dược Thượng. Với gặp được Ta, nghìn Phật Kiếp Hiền, ở đời Tương lai gặp vô số Phật. Mỗi một Thế Tôn vì họ nói Pháp, sinh đất Phật Thanh tịnh, tâm họ kiên cố. Cuối cùng không chuyển lui tâm Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Khi đó A Nan tức thời từ chỗ ngồi đứng lên. Vì Phật đỉnh lễ vòng quanh Phật bảy lượt báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Kinh này đang có tên là gì, kính giữ ra sao.

Phật bảo A Nan ! Nghe Tuệ, suy nghĩ Tuệ, tu Tuệ. Tên của Pháp cốt yếu này là Mất các tội chướng. Cũng có tên Thần chú sám hối các Nghiệp ác, cũng có tên Thuốc vi diệu Cam lộ chữa trị bệnh Phiền não. Cũng có tên Quan sát Sắc thân Thanh tịnh của Dược Vương Dược Thượng.

Phật bảo A Nan ! Pháp cốt yếu này có các tên đặc biệt vi diệu như thế. Sau khi Ta tạ thế, nếu có nam Tì Kheo và nữ Tì Kheo nghe Kinh này. Thành tâm vui theo chỉ trong chớp mắt bốn tội nặng Nghiệp ác tất cả đều Thanh tịnh. Nếu có nam Phật Tử, nữ Phật Tử nghe Kinh này. Thành tâm vui theo chỉ trong chớp mắt nếu phạm năm Giới, phá tám Trai giới nhanh được Thanh tịnh. Nếu các Quốc vương đại thần Sát Lợi Cư Sĩ, Tì Xá Thủ Đà, Bà La Môn. Với tất cả người khác nghe Kinh này. Thành tâm vui theo chỉ trong chớp mắt, tội năm nghịch Đạo mười Nghiệp ác đều được Thanh tịnh. Phật bảo A Nan ! Nhân duyên việc làm trước kia của Dược Vương Dược Thượng này, là thuốc quý của người bệnh ở Diêm Phù Đề.

Khi Thế Tôn nói xong lời đó, im lặng mà ở như vào Tam muội. Khi đó Trưởng Giả Tử Bảo Tích. Với Tôn Giả A Nan vô số Đại chúng, nghe được Phật nói đều rất vui mừng. Do tâm vui mừng Trưởng Giả ở trong Chúng năm nghìn người được Pháp nhẫn Không sinh. Các Bồ Tát từ phương khác tới đều có mười nghìn người, ở trong Tam muội Thủ Lăng Nghiêm. Đệ tử của Xá Lợi Phất năm trăm Tì Kheo, không nhận các Phiền não thành A La Hán. Trời Rồng Tám bộ số lượng rất nhiều, đều phát ý Đạo chân chính Bình Đẳng. Khi đó các nam Tì Kheo, nữ Tì Kheo và các Đại Chúng, nghe được Phật nói vui mừng kính thực hành, làm lễ Phật và lui ra.

Phật nói Kinh Quan sát hai Bồ Tát Dược Vương Dược Thượng.