PHÁP SỰ KHOA NGHI
( 3 tập)
Soạn dịch giả: HT. THÍCH HUYỀN QUANG
Chùa Quang Thiện, California, USA
Ấn hành 2002

 

11. NGHI THÀNH PHỤC
(Ni sư, Ni sư Trưởng)
* Tiết thứ lâm diên:

– CHỦ LỄ XƯỚNG:
Hiếu đồ tang quyến
Mời đến trước đây,
Tất cả đều quỳ,
Đốt hương mặc niệm …

– CHỦ LỄ CHẤN LINH – VỊNH KHAI DIÊN:
Giáo hóa bao năm quá nhọc nhằn,
Công ơn Sư trưởng chẳng chi bằng,
Kế thừa ngày trước truyền tâm ấn,
Đạo nghĩa hôm nay nhận áo khăn.

– TẢ BẠCH XƯỚNG:
Dâng hương lên án cúng dường,
Cúi lễ giác linh ba lạy,
Tất cả thứ tự lại quỳ,
Một lòng chí thành làm lễ …

– CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – TÁN HƯƠNG:
Giới, định, tuệ hương, giải thoát hương,
Cùng hương tri kiến quí khôn lường,
Mây hương tỏa khắp và ngào ngạt,
Đệ tử thành tâm nguyện cúng dường.
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát.

– CHỦ LỄ QUỲ BẠCH: (nếu Ni sư)
Chúng tôi tằng nghe rằng:
Khắp cả đất trời, cùng cả kim cổ,
Nho hay Thích, trời hay người,
Ai ai cũng đều tôn trọng,
Đó là hiếu đạo vậy!
Bởi vậy,
Nên từ xưa tới nay,
Dù là đời hay đạo,
Đối với các bậc sanh thành dưỡng dục,
Đều có lễ, có nghĩa,
Có thứ, có tự rõ ràng,
Không ai dám trái.
Phàm ơn còn ghi nhớ,
Tức hiếu còn tôn thờ.
Tuy nhiên,
Đời có ba nghĩa,
Nhưng thầy không vào nghĩa “Ngũ luân”;
Đạo có bốn ơn,
Nên Phật có dạy câu “Tổng báo”.
Nay nhân buổi đầu tang lễ,
Hiếu phục trước phải cử hành.
Cúi mong Tân tịch Bổn sư:
… Ni trưởng giác linh.
Hãy dùng:
Tha tâm cảm cách,
Từ nhãn chiếu lâm,
Đoái thương bốn chúng thành tâm,
Cúi đầu một lòng nhiếp phục.
Than ôi!
Thiền sàng nay còn đó,
Tiếng thầy bặt âm hao.
Biết rằng sanh tử huyễn,
Ly biệt khổ dường nào!

– TẢ BẠCH XƯỚNG:
Sơ hiến trà – Lễ ba lạy – Cùng quỳ.

– KỆ TRÀ:
Y cân vàng thấm lệ, (ni)
Áo khăn trắng vương sầu, (tín)
Nguyện trọn đời giữ đạo,
Đền ơn đức cao sâu!

– CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – TUYÊN PHÁP NGỮ:
Chúng tôi thiết nghĩ rằng:
Phàm là thầy, là mô, là phạm,
Nên phải kính phải thờ.
Vì thầy,
Vẹt, ta mây mờ,
Chỉ ta trời sáng.
Do vậy,
Đã học đạo thầy,
Phải nhớ ơn thầy.
Nay thọ tang chế,
Ghi tạc lòng đây!

– CHỦ LỄ XƯỚNG SỚ:
Trước đài hoa khể thủ,
Dưới chiếu cỏ hồ quỳ.
Xin mạo muội cung duy,
Dâng sớ văn bái bạch.
Duy nguyện Tôn sư cảm cách,
Từ bi tác đại chứng minh.

– TUYÊN ĐỌC VĂN SỚ:
Kính bạch Ni sư Trưởng giác linh!
Chúng tôi tằng nghe rằng:
Thế Tôn nhập diệt,
Tang sự cử hành,
Theo nghi trượng Thánh vương;
Thích tử lâm chung,
Hiếu diên thiết lập,
Theo tang nghi thế đế.
Xưa nay như thế,
Đạo tục cùng tuân.

Sớ rằng:
Nay có hiếu đồ Tỳ kheo Ni Thích … cùng cả Ni chúng, tín nữ, thiện nam thuộc chùa … ở xã … huyện … tỉnh …

Giờ này rất đau lòng vì,
Tôn sư:
Tuổi đời đã thọ,
Lạp đạo lại cao.
Nên tứ đại bì lao,
Ngũ căn suy nhược.
Cho dù:
Linh đơn Biển Thước
Khó chống sứ già.
Hay, diệu dược Kỳ Bà,
Khôn xua thần chết.
Tôn sư,
Nay, hóa duyên đã kết,
Thầy, thân gởi liên bang.
Giờ, huyễn thể đã tàn,
Con, thân mang ma phục!
Vì vậy,
Tuân theo đường tục,
Thiết lễ thọ tang.
Đau đớn thay! Áo chế thân choàn,
Thương tiếc bấy! Khăn tang đầu đội.
Mất còn bối rối,
Đi ở ai bi!
Ngửa mong linh giác Đại Ni,
Dủ ánh quang minh từ giám!
Than ôi!
Trước linh sàng tinh thần dễ cảm,
Trong trượng thất diện mục khó tìm!
Và hơn thế nữa:
Quan tài cất ngọc nằm im,
Long vị cẩn vàng đứng thẳng.
Mong rằng:
Nhiệm mầu vắng lặng,
Khó nghĩ khôn lường!
Nên vội vàng:
Nghiêm tịnh đạo trường,
Cung hành tang sự.
Nay thời:
Nhạc thiền vừa cử,
Lễ đạo đã bày,
Dâng sớ văn này,
Cúi đầu bái bạch:
Nam mô … đường thượng, nối dòng pháp Lâm Tế đời thứ … húy thượng … hạ …, hiệu …
Tân tịch Thượng tọa Bổn sư giác linh, tác đại chứng minh!
Phục nguyện:
Thần về Tây vức,
Tiêu dao chín phẩm sen vàng;
Thân gởi Nam bang,
An nghỉ nghìn thu tháp trắng!
Độ sanh nguyện thầy đã sẵn,
Tiếp vật lòng chúng đang chờ.
Mong sao:
Mong sao biển khổ có bờ,
Thuyền từ không đáy.
Cúng dường ba lạy,
Đền đáp bốn ơn!

Cẩn sớ.
Nay ngày … tháng … năm … PL. 25 …
Sa môn Thích … hòa nam thượng sớ.

– TẢ BẠCH XƯỚNG:
Á hiến trà – Lễ ba lạy – Cùng quỳ.

– KỆ TRÀ:
Giớì thân non chưa nặng,
Pháp nhũ biển nào sâu.
Khăn khó đầu xanh quấn,
Biết bao nỗi đau sầu!

– TẢ BẠCH XƯỚNG:
Chung hiến trà – Lễ ba lạy – Cùng quỳ.

– CHỦ LỄ XƯỚNG:
Tang quyến hiếu đồ,
Cúi đầu thọ phục.
(Chủ lễ phân phát tang phục).

– TỤNG:
Tiêu tai cát tường thần chú … (7 lần)

– CHỦ LỄ XƯỚNG:
Lễ nghi thọ phục,
Giờ đã viên hoàn,
Quí vị môn tang,
Lễ thành ba lạy.

– HỒI HƯỚNG:
Tiêu diêu kim thế gìới …
Nguyện tiêu ba chướng …
Nguyên sanh Tây phương …
Bồ đề diệu hoa khắp trang nghiêm,
Tùy nơi chỗ ở thường an lạc.

 

* Vài lời lưu ý:
Khi có vị giáo phẩm cao cấp, trung cấp viên tịch, quí vị lễ sư được tang gia mời làm các nghi lễ cổ truyền, xin quí vị bỏ chút thì giờ xem toàn bộ Thiền Chánh Độ (Tăng Ni) để khi diễn cúng tiết thứ được thông suốt, vì nghi Việt văn lần đầu tiên được soạn dịch lưu hành, xưa giờ chưa từng thông dụng, để các lễ được trang nghiêm và mọi người có thể hiểu được phần nào ý nghĩa của đạo lý, thì rất có ích.

Các nghi: Yết Phật, Triều Tổ, Di quan, Nhập tháp và Thượng chân dung của các vị Tăng ni trung cấp, tạm dung các nghi ấy ở Thiền Môn Chánh Độ cao cấp. Sau sẽ bổ túc.

Soạn dịch giả