42 THỦ NHÃN ẤN PHÁP
Kệ tụng: Hòa-thượng Tuyên Hóa
Dịch Kinh văn: Hòa-thượng Thích Thiền Tâm
Dịch kệ tụng: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm

11. Bảo Tiễn Thủ

Kinh văn:

– Nhược vi chư thiện bằng hữu tảo tương phùng giả。đương ư Bảo Tiễn Thủ。

– Nếu muốn được mau gặp các bạn lành, nên cầu nơi tay cầm tên báu.

Chú Đại Bi câu 51: Ba Dạ Ma Na

Chân ngôn rằng: Án – ca mạ lã, tát-phạ hạ

Kệ tụng:

Phiên âm:
Tiển xạ cường địch đảm lạc hàn
Khắc thù chí thắng thao tả khoán
Nhân Quý tướng quân bình liễu loạn
Khải ca cao xướng lạc quần thiên.

Phiên dịch:
Mật lạnh theo tên vào kẻ dữ
Khắc phục lòng thù đoạt chiến công
Nhân Quý tướng quân an giặc loạn
Khúc hát ngày về ấm trời hồng.