BẢO TIỄN THỦ NHÃN

 

Bảo Tiễn Thủ (Tay cầm mũi tên báu):

Tay thứ năm trong tám tay thuộc Yết Ma Bộ  của Mật Pháp, là Pháp Câu Triệu.

Câu thứ 51 trong Chú Đại Bi là:”Ba Dạ Ma Na” dịch nghĩa là thành tựu tiếng tăm (danh văn) tức Bảo Tiễn Thủ Nhãn trong tướng tay Đại Bi.

Đại Bi xuất tướng câu 51: Ba Dạ Ma Na

– Thiên Thủ Thiên  Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BẤT KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ sáu trong Kinh Văn:

“Nếu muốn sớm gặp các bạn lành thì nên cầu nơi tay Bảo Tiễn (Mũi tên báu)”.

Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIÀ PHẠM ĐẠT MA Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 11:

“Nếu người nào vì các bằng hữu tốt, sớm được gặp nhau thì nên cầu nơi bàn tay cầm mũi tên báu”.

Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay  Ấn thứ 11 là:

Nếu muốn có bạn lành nên tu pháp mũi tên báu. Tượng TỐC TRỰC QUÁN TỰ TẠI…. chỉ có tay phải cầm mũi tên, đặt đầu mũi tên lên trên tay trái, vẽ tượng xong.

Tướng Ấn đó là: Tay phải nắm quyền bung đứng ngón trỏ, ngón giữa, dùng ấn làm thế kêu gọi.

Tốc Trực Quán Tự Tại Bồ Tát

11)  Bảo-Tiễn Thủ Nhãn Ấn Pháp

Kinh nói rằng: “Nếu muốn được mau gặp các bạn lành, nên cầu nơi Tay cầm Tên-Báu”.

Thần-chú rằng: Ba Dạ Ma Na [51]

𑖀𑖥𑖧 𑖦𑖜
ABHAYA  MAṆA

Chơn-ngôn rằng: Án– ca mạ lã, tát-phạ hạ.

𑖌𑖼_ 𑖎𑖦𑖩_ 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯
OṂ_ KAMALA_ SVĀHĀ

OṂ (nhiếp triệu) KAMALA (người bạn đời tuyệt hảo) SVĀHĀ (quyết định thành tựu )

Mũi Tên (KANDA) là binh khí có tính nhanh chóng. Mũi tên có năm đức là:

  1. Phi hành tự tại
  2. Nhanh chóng
  3. Cùng gặp (đích)
  4. Đứng vững
  5. Đã đứng thì không sửa đổi

Năm đức này biểu thị 5 đức tính của người bạn tốt là:

  1. Quảng đại khoan hồng
  2. Kịp thời bảo vệ bạn trong cơn nguy khốn
  3. Thường luận bàn và xây dựng cho nhau
  4. Luôn luôn nhã nhặn khiêm tốn với gia đình bạn
  5. Có tinh thần bình đẳng và luôn luôn thành thật.

Lại nữa, mũi tên là dụng cụ của cây cung, tùy theo sức bật của dây cung mà mũi tên nhanh chóng đi xa hoặc gần.

Hiện tượng này biểu thị cho nghĩa “bạn lành”.

Do cung tên luôn kết thành một đôi để dùng, nên biểu thị cho nghĩa thân cận của bằng hữu.

Ở phương Tây (Ấn Độ) người ta hay dùng mũi tên tặng bạn bè để tỏ tình thân ái.

Như vậy, mũi tên biểu thị cho ý “tìm bạn lành” và gọi là “ái nhiễm tiễn” (Ràga kanda) như Ái Nhiễm Minh Vương (Ràga  Vidyaràja ) dùng mũi tên Đại Bi (Mahà Kàruni Kanda) bắn các Ác Chướng của chúng sanh mà thành nghĩa Kính Ái.

Quán Thế Âm Bồ Tát dùng Bản Nguyện Từ Bi cầm Mũi Tên báu hiển thị cho nghĩa Pháp Kính Ái tác Ái Nhiễm.

Hành Giả dùng hình Mũi Tên báu đặt trước Bản Tôn, tác niệm tụng Chú Đại Bi. Sau đó, dùng hai tay nâng mũi tên, tụng Chú thì mau chóng thành tựu.

Kệ tụng:

Tiễn xạ cường địch đảm lạc hàn
Khắc thù chí thắng thao tả khoán
Nhân Quý tướng quân bình liễu loạn
Khải ca cao xướng lạc quần thiên.

[Bảo-tiễn “THẦN LỰC KHÓ SUY LƯỜNG”, cường địch khiếp sợ lạnh rung người.
Vì khiếp sợ mà qui hàng, nên “KHÔNG CẦN SÁT SANH”, cũng dành được chiến công.
Tướng Quân Nhân Qúy có tài thiện xạ, nên có công dẹp tan được giặc phản loạn.
Đất nước an bình, họ vui mừng ca hát reo hò, như là “ĐẠI HỘI ÂM NHẠC” ở trên Trời.]

“THẦN LỰC KHÓ SUY LƯỜNG”, không phải ở Bảo-tiễn thủ nhãn ấn pháp, mà ở khả năng sử dụng Bảo-tiễn của “TƯỚNG QUÂN  NHÂN QÚY CÓ TÀI THIỆN XẠ”.

Cũng như, “CÂY-ĐÀN” tự nó không có âm nhạc hay, mà có âm nhạc hay là do “NGƯỜI KHẢI ĐÀN”.

Kệ tụng Việt dịch:
Mật lạnh theo tên vào kẻ dữ
Khắc phục lòng thù đoạt chiến công
Nhân Quý tướng quân an giặc loạn
Khúc hát ngày về ấm trời hồng.

Bảo-Tiễn Thủ Nhãn Ấn Pháp
Thứ Mười Một

Ba Dạ Ma Na [51]
𑖀𑖥𑖧 𑖦𑖜
ABHAYA  MAṆA

Án– ca mạ lã, tát-phạ hạ.
𑖌𑖼_ 𑖎𑖦𑖩_ 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯
OṂ_ KAMALA_ SVĀHĀ